Financijski slobodni u novoj godini

Česta pitanja

Tko je sudužnik?

Sudužnik je osoba, sudionik u kreditu, koji povećava kreditnu sposobnost dužnika.
Kao i dužnik, odgovara za urednu otplatu kreditnih obveza.
Pročitajte više u članku o jamstvu i sudužništvu.

Tko je jamac?

Jamac je sudionik u kreditu koji ne povećava kreditnu sposobnost dužnika, nego nadopunjuje neki od uvjeta koje dužnik samostalno ne zadovoljava. Ujedno jamči i za urednu otplatu kredita te predstavlja instrument osiguranja kredita.
Pročitajte više u članku o jamstvu i sudužništvu.

Što je interkalarna kamata?

To je kamata koju plaćate za dane korištenja kredita, a obračunava se od dana isplate kredita do dana stavljanja kredita u otplatu, odnosno do naplate prvog anuiteta. Računa se na temelju nominalne kamatne stope za broj dana korištenja kredita.
Pročitajte više u članku o interkalarnoj kamati.

Što je efektivna kamatna stopa?

To je stopa koja odražava stvarnu cijenu kredita. Na nju utječe visina nominalne kamatne stope kao i svi prateći, izravno povezivi, troškovi kredita. Obično se koristi radi usporedbe cijene korištenja posuđenih sredstava.
Pročitajte više u članku o efektivnoj kamatnoj stopi.

Što je zatezna kamata?

To je kamata koja se obračunava na sva dospjela neplaćena potraživanja odnosno na sve dospjele neplaćene obveze. Određena je zakonskom regulativom, a trenutno iznosi 5,61%.

Što je fiksna, a što promjenjiva kamatna stopa?

Fiksna kamatna stopa ista je za dogovoreni period otplate kredita, dok se promjenjiva kamatna stopa mijenja tijekom razdoblja otplate. Sastoji od fiksnog i varijabilnog dijela. Fiksni dio je nepromjenjiv, a varijabilni dio kamatne stope je promjenjiv tijekom otplatnog perioda. Vezan je uz referentnu kamatnu stopu (NRS – nacionalna referentna kamatna stopa ili EURIBOR – referentna kamatna stopa određena kretanjima na međunarodnom bankovnom tržištu).
Pročitajte više u članku o kreditiranju i rizicima zaduživanja.

Što je EURIBOR?

Euribor je referentna kamatna stopa koja se koristi kao parametar za određivanje promjenjivih kamatnih stopa na kredite u zemljama Europe. Na nju utječe cijena zaduživanja prvoklasnih banaka na europskom tržištu.
Pročitajte više u članku o kreditu uz Euribor ili NRS.

Što je NRS?

NRS je kratica za Nacionalnu referentnu stopa koja predstavlja prosječnu cijenu zaduživanja domaćih banaka odnosno prosječne troškove izvora sredstava banaka. Sastavnica je većine promjenjivih kamatnih stopa na kredite. Koristi se u RH.
Pročitajte više u članku o kreditu uz Euribor ili NRS.

Što je hipotekarni kredit?

Hipotekarni kredit je vrsta nenamjenskog kredita čiji su rokovi otplate obično dulji od 12 godina, a iznosi kredita veći od 40.000 EUR / 300.000 HRK. Većinom se koriste za podmirenje postojećih obveza po kreditima odnosno za refinanciranje kredita.
Pročitajte više u članku o hipotekarnom kreditu.

Za što se sve može koristiti stambeni kredit?

Stambeni kredit se može koristiti za kupnju, izgradnju, dogradnju, dovršetak, rekonstrukciju ili adaptaciju nekretnine te za kupnju i uređenje komunalnog zemljišta. Može se koristiti i za refinanciranje postojećeg stambenog kredita.

Kakav je to nenamjenski kredit?

Zovemo ga još i gotovinski krediti. Namjena ovih kredita nije unaprijed određena te se sredstva mogu koristiti bez pravdanja na što će se potrošiti. U pravilu su dosta skuplji u odnosu na namjenske kredite. Odobravaju se većinom u kunama ili uz valutnu klauzulu eur.

Što je izjava o zapljeni primanja?

Izjava o zapljeni primanja predstavlja instrument osiguranja kredita koji je ujedno i ovršna isprava. Banka na temelju ovjerene izjave može naplatiti obveze po kreditu s redovnih primanja korisnika kredita (plaća ili mirovina). Banke najčešće koriste ove instrumente osiguranja kada dužnik ima dospjelih neplaćenih obveza po kreditu.

Što je zadužnica?

To je ovršna isprava koja služi kao instrument osiguranja kredita, a dozvoljava banci naplatu sa svih računa korisnika kredita koji nije redovno podmirio svoje obveze.
Pročitajte više u članku o Agenciji za naplatu potraživanja.

Što su instrumenti osiguranja kredita?

Instrumenti osiguranja kredita predstavljaju kolateral kojim banka osigurava redovnu naplatu dospjelih obveza po kreditu. Instrumenti osiguranja kredita mogu biti povratni po otplati kredita ili nepovratni.

Koji su najčešći instrumenti osiguranja kredita?

Izjava o zapljeni primanja, zadužnica, depozit, jamac, osiguranje otplate kredita, riziko polica…

Što je anuitet?

To je jednaki mjesečni ugovoreni iznos kojim se otplaćuje kredit, a sastoji se od glavnice i pripadajućih kamata.

Što je rata?

Rata je jedan od oblika otplate kredita. Za razliku od anuiteta, mjesečne rate se mijenjaju kroz otplatna razdoblja kredita. Rate uvijek sadržavaju istu visinu glavnice, dok se visina kamate mijenja. U početku otplate rate su veće u odnosu na anuitete, no kako se približava kraj otplate kredita, rate se smanjuju. Otplatom u ratama plati se manje kamate nego kod otplate u anuitetima.

Što je kamata?

Kamata je cijena posudbe sredstava odnosno iznos koji je dužnik kredita obvezan platiti banci za korištenje posuđenih sredstava. Kamata se računa na temelju ugovorene kamatne stope. Ona se uvijek plaća samo za iskorišteni dio sredstava. U slučaju prijevremene otplate kredita, ne plaća se sva kamata definirana otplatnim planom.

Što je otplatni plan?

Otplatni plan je tablični pregled razdoblja otplate kredita. To je pretpostavljeni plan otplate kredita. U njemu su sadržane informacije o visini anuiteta ili rate, pripadajućoj kamati, preostaloj glavnici na kraju otplatnog razdoblja i sl.

Što je valutna klauzula?

Valutna klauzula je klauzula koja definira vezivanje određenih vrijednosti prema tečaju strane valute. Najčešće se koristi u kreditnim odnosima. Glavnica, anuiteti, rate i ostale vrijednosti kod kredita vezanih uz valutnu klauzulu izraženi su u stranoj valuti (većinom eur), ali se plaćanje svih navedenih vrijednosti obavlja u domaćoj valuti prema unaprijed dogovorenom tečaju. Kod plaćanja obveza po kreditu koristi se srednji tečaj HNB.

Što je solemnizacija ugovor o kreditu?

Solemnizacija ugovora je postupak ovjere koji se provodi od strane javnog bilježnika pri čemu on utvrđuje odgovara li dostavljeni ugovor propisanoj formi. Također, u tom postupku javni bilježnik objašnjava svim sudionicima u kreditu sadržaj ugovora te posljedice potpisivanja istog.

Što je kreditna sposobnost?

Kreditna sposobnost je vjerojatnost podmirivanja obveza u ugovorenom roku. Ona ujedno predstavlja i bonitet – ocjenu mogućnosti dobivanja kredita.
Pročitajte više u članku o kreditnoj sposobnosti.

Što utječe na kreditnu sposobnost?

Na kreditnu sposobnost utječe visina primanja tražitelja kredita, postojeće obveze po kreditima, obveze po sudužništvima, jamstvima, uzdržavani članovi, solventnost poslodavca, vrsta ugovora o radu…

Kako se računa kreditna sposobnost?

Kreditna sposobnost utvrđena je prema internim aktima banka. To znači da svaka banka primjenjuje svoja pravila za izračun kreditne sposobnosti.

Što je osiguranje otplate kredita?

Osiguranje otplate kredita je jedan od instrumenata zaštite uredne otplate kredita. Obično se ugovora za cijelo trajanje kredita, a plaća se jednokratno za cijeli rok otplate kredita ili u mjesečnim premijama. Osigurava urednu otplatu kredita u slučaju smrti, bolovanja ili nezaposlenosti korisnika kredita. Uplaćena premija za osiguranje otplate kredita, po konačnoj otplati može se djelomično vratiti korisniku (ako su zadovoljeni svi uvjeti).

Što je riziko polica?

Riziko polica je osiguranje u slučaju smrti osigurane osobe. Banke je nerijetko koriste kao jamstvo otplate preostale glavnice po kreditu u slučaju smrti korisnika kredita.

Što je tečajni rizik?

Tečajni rizik je neizvjesnost kretanja tečaja domaće valute u odnosu na stranu valutu. Posebice je izražen kod kredita ugovorenih uz valutnu klauzulu. U ovisnosti o promjeni deviznog tečaja, mijenjaju se (rastu ili se smanjuju) i ugovoreni iznosi plaćanja kredita kao i preostala glavnica.

Što je refinanciranje kredita?

Refinanciranje kredita je zamjena postojećih kreditnih obveza (krediti, prekoračenja po tekućim računima, kreditne kartice) novim kreditnim zaduženjem. Refinanciranje se obično ugovara radi smanjenja mjesečnih obveza.
Pročitajte više u članku o refinanciranju kreditnih obveza.

Što je reprogram kredita?

To je postupak kojim se mijenjaju određeni parametri postojećeg kredita (rok otplate, anuitet, rata, instrumenti osiguranja..) koji se potom nastavlja otplaćivati po novom planu otplate.
Pročitajte više u članku o refinanciranju kreditnih obveza.

APN subvencionirani krediti

To su stambeni krediti koji se odobravaju mlađima od 45 godina radi rješavanja stambenog kredita. Dio ugovorenog otplatnog obroka subvencionira država.
Pročitajte više u članku o APN kreditima.

Koliko iznosi naknada za prijevremeno zatvaranje kredita?

Ako se kredit prijevremeno otplaćuje u vrijeme kada se primjenjuje promjenjiva kamatna stopa na kredit, nema naknade za prijevremeno zatvaranje kredita. Ako je kredit ugovoren uz fiksnu kamatnu stopu, naknada iznosi do maksimalno 1%. Ovo vrijedi za sve kredite koji su ugovoreni nakon 2010. godine.
Za sve stambene kredite koji su ugovoreni nakon 20.10.2017. ne naplaćuje se naknada za prijevremeni povrat.

Mogu li dobiti kredit ako sam zaposlen na određeno radno vrijeme?

Ovisno o kreditnoj sposobnosti, postoji mogućnost realizacije kredita i kod rada na određeno radno vrijeme. Uvjet je minimalan staž od 6 mjeseci kod istog poslodavca.
Pročitajte više u članku o kreditima za zaposlene na određeno radno vrijeme.

Postoji li mogućnost realizirati kredit ako je osoba na porodiljnom dopustu?

Postoji. Osobe koje su zaposlene na neodređeno radno vrijeme, a trenutno se nalaze na porodiljnom dopustu mogu realizirati kredit. Za izračun kreditne sposobnosti obično se koriste platne liste prije odlaska na porodiljni dopust.

Kada je moguće ugovoriti moratorij kredita?

Moratorij kredita podrazumijeva prestanak vraćanja kredita na određeno vremensko razdoblje. Odobrava se korisnicima kredita kada dođe do promjena životnih okolnosti koje onemogućavaju nastavak uredne otplate kredita.
Primjerice, moratorij je moguće ugovoriti kada dužnik ili njegov bračni drug ostanu bez posla, kada dođe do značajnijeg smanjenja kućnog budžeta i sl.
Za vrijeme moratorija ne otplaćuje se glavnica kredita, no postoji obveza otplate kamate.

Što je poček kredita?

Poček kredita je odgoda otplate ugovorenog kredita koja se obično odobrava prije početka otplate kredita. To je vrijeme od početka korištenja kredita do stavljanja kredita u otplatu. Za to vrijeme plaća se kamata na kredit dok se glavnica ne otplaćuje.

Tko je založni dužnik?

Založni dužnik je vlasnik predmeta zaloga (nekretnina, pokretnina i sl.). Založni dužnici se najčešće pojavljuju kao sudionici u kreditima gdje je instrument osiguranja nekretnina (stambeni ili hipotekarni kredit). Oni dobrovoljno daju u zalog svoju nekretninu kao osiguranje otplate kredita.

Tko je založni dužnik u stambenom kreditu gdje je namjena kredita kupnja nekretnine?

Budući da se založno pravo, kod kupnje nekretnine kreditom banke, uknjižuje na nekretninu prije isplate ugovorene kupoprodajne cijene, založni dužnik je prvotno prodavatelj nekretnine. Nakon isplate kupoprodajne cijene i prijenosa vlasništva s prodavatelja na kupca, založni dužnik postaje novi vlasnik nekretnine.

Plaćaju li se kamate ako se kredit prijevremeno otplaćuje?

Kada korisnik kredita ranije podmiruje preostali dug po kreditu (prijevremeni povrat), on ne otplaćuje ukupan iznos kamata naveden u otplatnom planu. Kod prijevremenog povrata kredita, plaća se samo preostalu glavnicu kredita i taj se iznos vraća banci. Kamata se plaća samo na onaj već iskorišteni dio kredita.

Koja dokumentacija za kredit je potrebna?

Za odobrenje kredita obično se dostavlja financijska dokumentacija koja služi za procjenu kreditne sposobnosti tražitelja kredita te osobni dokumenti tražitelja kredita (osobna iskaznica, OIB…). Dodatno, kod stambenih kredita dostavlja se i dokumentacija nekretnine (vlasnički list, energetski certifikat…).

Koliki kredit je moguće realizirati s minimalnom plaćom?

Ovisno o ugovorenom roku otplate, valuti, kamatnoj stopi i bonitetu tražitelja kredita, moguće je realizirati kredit do 90.000 kn.

Mogu li imati dva kredita u istoj banci?

Ako za to imate dovoljno kreditne sposobnosti, možete istovremeno imati dva ili više kredita u istoj banci. Uvjet je da zbroj glavnica kredita ne prelazi maksimalan iznos gotovinskog kredita u toj banci.

Mogu li obrtnici paušalci realizirati kredit?

Da! Kreditna sposobnost obrtnika paušalaca izračunava se na osnovu PO-SD obrasca za prethodnu godinu, ovjerenog od strane Porezne uprave. Uvjet je da obrt posluje minimalno 1 godinu.

Što su to krediti na ostatak primanja?

To su krediti koji se odobravaju uz postojeće kreditne obveze na preostalu visinu primanja.
Primjerice, osoba u otplati ima jedan kredit koji mjesečno plaća 1.000 kn. Njegova primanja iznose 4.000 kn. Kada plati kredit, ostane mu 3.000 kn. Ako zadovoljava uvjete banaka, može realizirati novi dodatni kredit na ostatak svojih primanja.

Koliko iznose troškovi javnog bilježnika?

Troškovi javnog bilježnika ovise o vrsti kredita, iznosu kredita i broju osoba u kreditu.
Za nenamjenske kredite ovjere ugovorne dokumentacije kreću se od 250 do 1.000 kn.
Kod stambenih kredita i solemnizacije ugovora, cijene idu od 1.700 kn pa na više.

Ulazi li u kreditnu sposobnost prijevoz?

Ovisno u internim pravilima banke. Većina banaka uzima naknadu za prijevoz u izračun kreditne sposobnosti. Neke banke ga uzimaju u cijelom iznosu, a neke u postotku.

Koliko treba najmanje raditi kod istog poslodavca da bi mogao dobiti kredit?

Potreban je minimalni staž od 3 mjeseca kod poslodavca kada je riječ o radu na neodređeno radno vrijeme, odnosno 6 mjeseci kod rada na određeno radno vrijeme.

Gledaju li banke OSR sustav kod odobravanja kredita?

Uvid u OSR sustav obvezan je za provjeru urednosti klijenta prilikom realizacije kredita u banci.
Pročitajte više u članku o OSR sustavu.

Kako banke gledaju ako sam nekome jamac/sudužnik?

Neke banke ne gledaju obveze po jamstvima i sudužništvima te one ne umanjuju mogućnost realizacije kredita. U nekim bankama takve obveze smanjuju kreditnu sposobnost od 10% do 100% anuiteta tih kredita.

Što je očevidnik?

Očevidnik izdaje Fina. U tom dokumentu vidi se popis ovrha i ovrhovoditelja te stanje dugovanja po svim aktivnim ovrhama na tekućem računu. Također, moguće je saznati i duljinu trajanja ovrha.

Koliko je maksimalni iznos nenamjenskog kredita bez hipoteke koji se može dobiti?

Maksimalni iznos je 40.000,00 EUR / 300.000,00 HRK.

Koji je maksimalni rok otplate nenamjenskog kredita bez hipoteke?

Maksimalni rok je 12 godina. Uobičajeni rokovi otplate kredita su 10 godina.

Mogu li dobiti kredit ako sam zaposlen kao stalni sezonac?

Stalni sezonci mogu realizirati kredit. Banke provjeravaju duljinu radnog staža kod istog poslodavca.

Mogu li dobiti kredit ako sam zaposlen na pola radnog vremena?

Da, sa zaposlenjem na pola radnog vremena imate mogućnosti realizirati kredit.
Važno je da imate ugovor na neodređeno minimalno 3 mjeseci ili 6 mjeseci na određeno radno vrijeme.

Ulazi li alimentacija u kreditnu sposobnost?

Alimentacija u nekim kreditnim linijama može povećavati kreditnu sposobnost.

Ulaze li neka druga primanja, osim plaće i mirovine u kreditnu sposobnost, ako da, koja?

Pojedine banke kreditnu sposobnost mogu uvećati za terenske dodatke naknadu za bolovanje do 90 dana, službeni put i dnevnice naknadu za odvojeni život, regres, božićnica, uskrsnica, stimulacije, nagradne plaće udomiteljsku naknadu, ugovor o djelu, autorske honorare, najamninu, prijevoz, dječji doplatak, invalidninu, ugovor o djelu ili korištenje vozila u službene svrhe.

Je li hipotekarni kredit namjenski ili nenamjenski?

Hipotekarni krediti su nenamjenski krediti te se odobrena sredstva kredita mogu koristiti bez pravdanja namjene. Uglavnom se koriste se za podmirenje postojećih obaveza u drugim bankama.
Pročitajte više u članku o hipotekarnom kreditu.

Moram li dati hipoteku ako želim realizirati stambeni kredit?

Stambeni kredit ne mora nužno biti pokriven hipotekom. Pojedine banke daju kredite do 40.000,00 EUR / 300.000 HRK bez zaloga nekretnine. Maksimalan rok otplate ovih kredita je 15 godina. Kamatna stopa kod stambenih kredita bez hipoteke u pravilu je nešto veća u odnosu na stambene kredite koji su pokriveni hipotekom.

Koliko vremena je potrebno za realizaciju kredita?

Vrijeme realizacije kredita ovisi o nizu parametara, a prije svega o prikupljenoj dokumentaciji kao sastavnom dijelu kreditnog zahtjeva. Kada se potrebna dokumentacija dostavi u banku obično je potrebno 3-10 radnih dana za realizaciju kredita.

Mogu li realizirati kredit ako poslodavac ne vrši administrativnu zabranu? U jednoj banci su me odbili.

Postoje banke u kojima je moguće ugovoriti otplatu kredita trajnim nalogom odnosno nije potrebna administrativna zabrana na plaću. Krediti se mogu plaćati i općom uplatnicom.

Primam inozemnu mirovinu. Mogu li dobiti kredit?

Krediti se odobravaju i korisnicima inozemnih mirovina. Obično je važno da mirovina dolazi na devizni račun otvoren u RH.

Imam 75 godina. Mogu li negdje dobiti kredit?

Ako imate kreditne sposobnosti, mogli biste dobiti kredit s rokom otplate do 5 godina.

Kako se računa kreditna sposobnost za stambene kredite?

U većini banaka kreditna sposobnost se računa prema Ovršnom zakonu, dakle ¼ primanja za plaće manje od republičkog prosjeka, a za veće plaće, osnovica za izračun Vaše kreditne sposobnosti je (prema OZ) 4.483 kn, što znači da Vam mjesečno zaduženje po stambenom kreditu može biti sve iznad tog iznosa.

Refinancirao bih sve svoje obaveze u 1 kredit, moram li imati sudužnika ili hipoteku?

Ovisno o Vašim mogućnostima i kreditnoj sposobnosti, ali u kreditima za refinanciranje sudužnik nije obavezan, kao niti zalog na nekretnini, no banka može zatražiti dodatne instrumente osiguranja.

Mogu li realizirati kredit ako firma/obrt posluje manje od godine dana?

Ne, potrebno je minimalno godinu dana poslovanja kako bi se moglo ići u realizaciju kredita.

Koje su kamatne stope najpovoljnije?

U pravilu su najniže promjenjive kamatne stope za eure, međutim ujedno su i najrizičnije jer je klijent izložen valutnom i tržišnom riziku.

Mogu li realizirati kredit ako imam tek 1 mjesec staža?

Ako ste, bez prekida u stažu, promijenili poslodavca, dovoljan je i 1 mjesec staža na neodređeno. No, uobičajeno je potrebno 3 mjeseca staža na neodređeno, odnosno 6 mjeseci staža na određeno radno vrijeme.

Mogu li dobiti kredit ako radim u inozemstvu i tamo primam plaću?

Kod gotovinskih kredita obično je potrebno uključiti kreditno sposobnog sudužnika (kada je poslodavac gdje ste zaposleni registriran izvan RH, a Vi primate plaću u inozemstvu). Ako plaća sjeda u RH, nije potrebno imati sudužnika.
Stambeni krediti za zaposlene u inozemstvu odobravaju se bez sudužnika.
Pročitajte više u članku o stambenim kreditima za zaposlene u inozemstvu.