Efektivna kamatna stopa (EKS) — sve što ste htjeli znati

In Savjeti by Yetunde Kristina Škorić, Mag. Oec.2 Comments

Kredit predstavlja određeni iznos novčanih sredstava koji je kreditna institucija ustupila na korištenje klijentu, korisniku kredita, na ugovoreno vrijeme i pod određenim uvjetima. Za vrijeme otplate kredita korisnik plaća cijenu korištenja posuđenih sredstava, tj. kamatu.

Efektivna kamatna stopa (EKS) najčešće predstavlja stvarnu cijenu kredita. Stoga uspoređivanjem EKS-a klijenti dobivaju uvid u troškove kreditiranja različitih poslovnih banaka.

Progreso upitnik za kredit

Članak detaljno obrađuje temu iz naslova. Ako ste samo u potrazi za najpovoljnijom kreditnom linijom i nemate vremena za čitanje, možete odmah ispuniti upitnik za kredit.

Idemo na upitnik!

Koji parametri određuju „cijenu“ kredita?

Kreditne institucije određuju visinu kamate na kredite uzimajući u obzir

 • vlastite troškove pribave novčanih sredstava (npr. kamata na depozite),
 • troškove poslovanja (npr. plaća djelatnika u banci) i
 • premiju rizika naplate kredita.

Na visinu premije rizika, a time i kamatne stope, utječu kreditna sposobnost klijenta, vrsta kredita, ugovoreni rok otplate kredita, instrumenti osiguranja naplate potraživanja, uvjeti i konkurencija na međubankarskom tržištu, stopa inflacije, kreditni rejting zemlje i drugo.

Osnovno o kamatama na kredite građana

Kada govorimo o kamatnim stopama na kredite građana nužno je razlikovati redovne kamatne stope  i efektivne kamatne stope (EKS).

Na osnovu redovnih ili ugovorenih kamatnih stopa, banke obračunavaju kamatu u razdoblju otplate kredita te izračunavaju visinu mjesečnog anuiteta. U užem smislu riječi ova vrsta kamate predstavlja nominalnu kamatnu stopu (NKS).

Ako se kredit ugovara uz fiksnu kamatnu stopu za cijelo vrijeme trajanja kredita, redovna je kamata istovjetna nominalnoj kamatnoj stopi.

NKS predstavlja vrijednost koja je naznačena u katalogu banke i ugovoru o kreditu. Kod promjenjive kamatne stope, sama otplata kredita odvija se uz kamatnjak koji se određuje prema tržišnim uvjetima.

Efektivna kamatna stopa (EKS) informativno pokazuje širi i razvidniji obuhvat troškova zaduživanja.

Izračun efektivne kamatne stope

Način izračuna EKS-a jedinstven je za sve hrvatske banke, a propisala ga je Hrvatska narodna banka (HNB).

EKS je dekurzivna kamatna stopa koja se izračunava primjenom složenoga kamatnog računa.

Kod dekurzivnog načina izračuna kamate, obračun kamata provodi se na kraju određenog vremenskog razdoblja na početni iznos glavnice kredita. U složenom kamatnom računu glavnica je promjenjiva, odnosno radi se o obračunu kamata i na glavnicu i na kamate.

Kod izračuna EKS-a primjenjuje se stvarni (kalendarski) broj dana u mjesecu i 365/366 dana u godini. EKS je iskazana na godišnjoj razini s dvjema decimalama.

Maksimalan EKS na kredite građana propisan je zakonom. Kod potrošačkog kreditiranja EKS je jednak stopi zakonskih zateznih kamata uvećanoj za dva postotna boda, točnije iznosi 9,09%.  Maksimalan EKS na  stambene kredite jednak je stopi zakonske zatezne kamate – 7,09%.

Imaju li građani pravo na uvid u EKS prije podizanja kredita?

Banke i druge kreditne institucije dužne su izraziti visinu EKS-a u promotivnim aktivnostima vezanim uz oglašavanje i prodaju kredita.

Prilikom zaključenja ugovora o kreditu banka ili neka druga kreditna institucija dužna je korisniku kredita uručiti plan otplate kredita s jasno iskazanim EKS-om.

Osim kreditnih institucija, EKS su na obrascu informacija o kreditu (ESIS) dužni uručiti i kreditni posrednici. Po Zakonu o potrošačkom kreditiranju ESIS između ostalih podataka sadrži EKS, dok po Zakonu o stambenom potrošačkom kreditiranju ESIS uz informaciju o EKS-u sadrži i otplatni plan.

Kod ugovaranja kontokorentnog ili revolving kredita, kreditne institucije tipično ne izrađuju otplatni plan. Za ovu vrstu kredita nije moguće predvidjeti iznos i datum novčanih uplata,  jer se namiruju iz priljeva koji prvi pristignu na račun korisnika.

Za potrebe izračunavanja i iskazivanja EKS-a koji se odnosi na kontokorentne ili revolving  kredite koristi se NKS.

O čemu ovisi visina efektivne kamatne stope?

Na visinu EKS-a utječe redovna kamatna stopa (NKS), visina različitih naknada koje klijent plaća banci prilikom odobrenja kredita (npr. interkalarna kamata) i visina eventualno potrebnih instrumenata osiguranja kredita (npr. namjenski depozit).

Primjeri naknada koje se ubrajaju u  izračun EKS-a:

 • naknada za obradu kreditnog zahtjeva
 • interkalarna kamata
 • naknada za vođenje kredita i održavanje kreditne partije te naknada za slanje izvoda
 • troškovi procjene nekretnine
 • troškovi osiguranja otplate kredita putem polica osiguranja
 • naknada za nepovučeni iznos kredita kod okvirnih ili drugih kredita
 • naknada za čuvanje zaloga kao instrumenta osiguranja otplate kredita

Određene dodatne usluge banke do sada se nisu uvrštavale u izračun EKS-a. Razlog tomu je što na dan obračuna EKS-a nije bila poznata visina troška usluge ili navedeni troškovi nisu predstavljali prihod banke. Najčešće se tu radilo o polici mješovitog životnog osiguranja. Takva je polica možda bila uvjet za odobravanje kredita, no premija osiguranja nije ulazila u izračun EKS-a jer je ista predstavljala izvor prihoda za osiguravajuću kuću.

U izračun EKS-a nije potrebno uključiti dodatne ponuđene usluge banke samo ako je potrošač unaprijed informiran o navedenoj usluzi i u bilo kojem trenutku trajanja ugovora ima mogućnost birati između ponuđenih usluga odnosno može od istih odustati bez dodatnih troškova i utjecaja na ugovor o kreditu.

Za kredite koji se odobravaju uz depozit, EKS obuhvaća i prihod po osnovu kamate koju banka plaća na taj depozit.

U izračun EKS-a kreditne institucije ne uključuju kriterije indeksacije kredita (valutna klauzula, promjena tečaja), javnobilježničke pristojbe, zatezne kamate, poštarine, naknade za dobivanje različitih potvrda i sl.

Primjeri naknada koje se ne ubrajaju u  izračun EKS-a:

 • javnobilježničke pristojbe
 • naknada za pribavljanje zemljišnoknjižnog izvatka
 • naknada za pribavljanje različitih uvjerenja, potvrda, dozvola i rješenja nadležnih tijela i organa
 • zatezne kamate ili bilo koji drugi troškovi te penali proizišli iz korisnikova nepridržavanja uvjeta ugovora o kreditu
 • poštarina, troškovi telegrama i telefaksa

Primjer: tablica prikaza NKS-a i EKS-a  na kredite

Vrsta kamate Kreditna linija  A Kreditna linija  B Kreditna linija  C
NKS 7,28% 7,70% 8,00%
EKS 7,53% 8,68% 8,92%

EKS na depozite

Kreditne institucije najprije moraju pribaviti novac koji će kasnije posuditi građanima. Najznačajniji izvor novčanih sredstava bankama predstavljaju depozitni poslovi. Banke prikupljaju novčane depozite u obliku depozitnog novca, štednih uloga po viđenju i oročenih depozita  u domaćoj ili stranoj valuti.

Za banku kamatna stopa istovremeno predstavlja izvor prihoda i troškova. Novac koji banka prima u depozite plaća po određenoj kamatnoj stopi. Na novcu koji plasira u kredite banka ostvaruje prihode. Da bi ostvarila dobit, banka mora plasirati novac po većoj kamatnoj stopi od kamatnjaka po kojem je primila taj isti novac.

Kamatna stopa na depozite ne uključuje premiju rizika stoga je visinom, EKS vrlo bliska ili čak jednaka NKS-u.

Primjer: tablica prikaza NKS-a i EKS-a  na depozite

Vrsta kamate Štednja  A Štednja  B Štednja  C
NKS 1,60% 1,40% 0,65%
EKS 1,60% 1,75% 0,97%

Ugovaranje depozita, kod kojih nije moguće predvidjeti iznos i datum novčanih tokova (štedni depoziti po viđenju), ne zahtijeva izradu otplatnog plana. Za potrebe izračunavanja i iskazivanja EKS-a ove vrste depozita koristi se NKS.

EKS (ne) predstavlja stvarnu cijenu kredita!

Otplatni plan kredita iskazuje ugovorenu kamatnu stopu, uz napomenu je li riječ o fiksnoj ili promjenjivoj kamatnoj stopi. Ako je ugovorena promjenjiva kamatna stopa, kod izračuna EKS-a ta se činjenica zanemaruje, a izračun se vrši primjenom NKS-a koji vrijedi na dan obračuna EKS-a.

Za kredite ugovorene uz promjenjivu kamatnu stopu EKS se mijenja svaki put kada se promijeni redovna kamatna stopa. Dakle, EKS ne prikazuje stvarnu cijenu kredita!

Ugovoren je kredit u iznosu od 100.000,00 HRK uz fiksnu kamatnu stopu 6,95%. Ova kamatna stopa primjenjuje se za prve 3 godine otplate kredita. Kamatna stopa nakon proteka tog razdoblja je promjenjiva i iznosi 7,55%. Kredit se odobrava bez naknade za obradu kredita.

EKS u prve 3 godine kredita iznosi 7,81%, a nakon toga 8,61%.

Prilikom donošenja odluke o realizaciji određene linije kredita, potencijalni budući korisnik kredita mora uvažiti činjenicu da se EKS-i kredita u različitim valutama ili indeksiranih za različite valute ne mogu uspoređivati. Naime, promjene u deviznim tečajevima koje se događaju svakodnevno mogu imati značajan utjecaj na visinu EKS-a.

Banke ne mogu unaprijed izračunati EKS za cijelo vrijeme otplate kredita ugovorenog uz valutnu klauzulu. O rizicima ugovaranja takvih kredita i promjena EKS-a uslijed promjene tečaja trebale bi informirati klijente. Dakle, EKS na kredite u stranoj valuti stalno se mijenja!

Promjenjiva kamatna stopa i krediti indeksirani uz valutnu klauzulu podrazumijevaju rizik koji nije uključen u izračun EKS-a.

EKS povećava transparentnost informacija koje klijentu olakšavaju odluku o zaduživanju

Razlika u EKS-u kod kredita ugovorenog sa/ bez oročenog depozita založenog u korist banke:

Kreditna linija s depozitom Kreditna linija bez depozita
IZNOS KREDITA (EUR) 20.000,00 20.000,00
ROK OTPLATE KREDITA 10 godina 10 godina
MJESEČNI IZNOS ANUITETA 232,22 EUR 232,22 EUR
NKS 7,00% 7,00%
NAKNADA ZA OBRADU KREDITA 600,00 HRK 600,00 HRK
IZNOS OROČENOG DEPOZITA (EUR) 2.000,00 /
KAMATA NA DEPOZIT 0,05% /
EKS 7,62% 7,24%

Primjer EKS-a kod kredita s ugovorenom premijom osiguranja otplate kredita:

Kredit s premijom osiguranja Kredit bez premije osiguranja
IZNOS KREDITA (HRK) 100.000,00 100.000,00
ROK OTPLATE KREDITA 7 godina 7 godina
MJESEČNI IZNOS ANUITETA 1.586,75 HRK 1.586,75 HRK
NKS 6,40% 6,40%
NAKNADA ZA OBRADU KREDITA 600,00 HRK 600,00 HRK
PREMIJA OSIGURANJA OTPLATE 9.600,00 HRK 0,00 HRK
EKS 8,90% 6,58% HRK

Izračuni EKS-a za tri različite kreditne linije koje se razlikuju visinom naknade za obradu kredita:

Iako se visina naknade za administrativne troškove obrade kredita mijenja , NKS, rok otplate kredita i dinamika plaćanja ostaju isti. Ugovoreni iznos kredita od 70.000,00 kuna uz nominalnu kamatnu stopu od 7,50% otplaćuje se u 84 jednakih mjesečnih anuiteta koji iznose 1.073,68 HRK. 

Ako banka ne naplaćuje naknadu za obradu kredita, EKS iznosi 7,75%.

Ako banka naplaćuje naknadu za obradu kredita od 1,0% , EKS iznosi 8,09%, odnosno trošak kredita povećao se 0,34%.

Ako banka naplaćuje naknadu za obradu kredita 600,00 HRK, EKS iznosi 8,04%, odnosno trošak kredita povećao se 0,29%.

Ako banka uz naknadu za obradu kredita od 1,0% naplaćuje i depozit koji iznosi 5,0% od glavnice kredita, EKS se povećava na 8,26%.

Krediti uz valutnu klauzulu i promjenjivu ugovorenu kamatnu stopu predstavljaju česti oblik zaduživanja građana. EKS je mjerilo cijene kredita samo ako se vrši uspoređivanje zaduživanja u istoj valuti i uz fiksnu kamatnu stopu.

U slučaju ugovaranja kredita s promjenjivom kamatnom stopom i/ ili indeksiranog valutnom klauzulom budući korisnici kredita nemoćni su u procijeni stvarne cijene kredita.■

Ne zaboravite da EKS ne odražava vrijeme i novac koji ste izgubili istražujući i analizirajući uvjete banaka! Kreditni posrednici Progreso grupe raspolažu zavidnim znanjem i iskustvom, koje će vam pomoći kod odabira prave kreditne linije.

Ne preplaćujte svoje kredite!

Skuplji televizor ima bolju sliku. Skuplji kredit ima veću ratu i ništa više. S Progresom štedite prije svega novac i vrijeme. Ispunite Progreso upitnik za kredit.

Idemo na upitnik

Podijelite članakYetunde Kristina Škorić, Mag. Oec.
O autoru
Yetunde Kristina Škorić, Mag. Oec.

članica uprave i direktorica

Yetunde Kristina Škorić, Mag. Oec. rođena je 05.12.1987. godine.
Nakon završetka srednje ekonomske škole, 2006. godine upisuje Ekonomski fakultet u Osijeku, smjer financije... [Pročitajte više]

Comments

Leave a Comment