Efektivna kamatna stopa EKS

Efektivna kamatna stopa (EKS) u kreditnim odnosima s građanima

Savjeti / Yetunde Kristina Škorić, Mag. Oec. / 22/07/2021 / 2 komentar

Kredit predstavlja određeni iznos novca koji je kreditna institucija ustupila na korištenje klijentu, korisniku kredita, na ugovoreno vrijeme i pod određenim uvjetima. Za vrijeme otplate kredita korisnik plaća cijenu korištenja posuđenih sredstava, tj. kamatu.

Kako se u kreditnom odnosu, pojavljuje nekoliko vrsta kamatnih stopa, možda vas i zbunjuje razlika među njima.

Kamatne stope kod kredita su nominalna kamatna stopa, zatezna kamatna stopa, interkalarna kamatna stopa i efektivna kamatna stopa.

Za usporedbu kredita, između više istih ponuda, koristi se efektivna kamatna stopa (EKS).

Ona najčešće predstavlja stvarnu cijenu kredita. Stoga uspoređivanjem EKS-a klijenti dobivaju uvid u troškove kreditiranja različitih poslovnih banaka.

Progreso upitnik za kredit

Članak detaljno obrađuje temu iz naslova. Ako ste samo u potrazi za najpovoljnijom kreditnom linijom i nemate vremena za čitanje, možete odmah ispuniti upitnik za kredit.

Idemo na upitnik!

Parametri koji utječu na „cijenu“ kredita?

Kreditne institucije određuju visinu kamate na kredite uzimajući u obzir:

 • vlastite troškove pribave novčanih sredstava (npr. kamata na depozite),
 • troškove poslovanja (npr. plaća djelatnika u banci) i
 • premiju rizika naplate kredita.

Na visinu premije rizika, a time i kamatne stope, utječu kreditna sposobnost klijenta, vrsta kredita, ugovoreni rok otplate kredita, instrumenti osiguranja naplate potraživanja, uvjeti i konkurencija na međubankarskom tržištu, stopa infacije, kreditni rejting zemlje i drugo.

Osnovno o kamatama na kredite građana

Najvažnije kamatne stope, kada govorimo o kreditu, su redovne kamatne stope i efektivne kamatne stope (EKS).

Na osnovu redovnih ili ugovorenih kamatnih stopa banke obračunavaju kamatu za vrijeme otplate kredita. Također, pomoću ovih kamatnih stopa izračunava se i visina mjesečnog anuiteta ili rate. Ova vrsta kamate predstavlja nominalnu kamatnu stopu (NKS).

Vrijednost NKS naznačena je u katalogu banke, općim informacijama o kreditu kao i u ugovoru o kreditu.

Ako je kredit ugovoren uz fiksnu kamatnu stopu, anuitet kredita se ne mijenja tijekom otplate kredita. Kod promjenjive kamatne stope, visina mjesečnog anuiteta kredita podložna je promjenama.

Efektivna kamatna stopa (EKS) informativno pokazuje širi i razvidniji obuhvat troškova zaduživanja.

Izračun efektivne kamatne stope

Efektivna kamatna stopa prikaz je ukupnih troškova kredita. Ti troškovi odnose se i na sadašnje obveze korisnika kredita, ali i na one buduće ili dogovorene troškove kredita.

Izražava se kao godišnji postotak ukupnog iznosa kredita.

EKS omogućuje potencijalnim klijentima procjenu i usporedbu troškova sličnih kreditnih proizvoda.

Način izračuna EKS-a jedinstven je za sve hrvatske banke, a propisala ga je Hrvatska narodna banka (HNB).

EKS je dekurzivna kamatna stopa koja se izračunava primjenom složenoga kamatnog računa.

Kod dekurzivnog načina izračuna kamate, obračun kamata provodi se na kraju određenog vremenskog razdoblja na početni iznos glavnice kredita. U složenom kamatnom računu glavnica je promjenjiva, odnosno radi se o obračunu kamata i na glavnicu i na kamate.

Kod izračuna EKS-a primjenjuje se stvarni (kalendarski) broj dana u mjesecu i 365/366 dana u godini. EKS je iskazana na godišnjoj razini s dvjema decimalama.

Maksimalan EKS na kredite građana propisan je zakonom. Kod potrošačkog kreditiranja EKS je jednak stopi zakonskih zateznih kamata uvećanoj za dva postotna boda. EKS za stambene kredite ne smije biti veći od stope zakonske zatezne kamate.

Maksimalni EKS za razdoblje od 1. srpnja 2021. do 31.12.2021. iznosi 7,61% za potrošačke kredite, odnosno 5,61% za sve stambene kredite.

O čemu ovisi visina efektivne kamatne stope

Na visinu EKS-a utječe redovna kamatna stopa (NKS), visina različitih naknada koje klijent plaća banci prilikom odobrenja kredita (npr. interkalarna kamata) i visina eventualno potrebnih instrumenata osiguranja kredita (npr. namjenski depozit).

Naknade koje se ubrajaju u  izračun EKS-a:

 • naknada za obradu kreditnog zahtjeva
 • interkalarna kamata
 • naknada za vođenje kredita i održavanje kreditne partije te naknada za slanje izvoda
 • troškovi procjene nekretnine
 • troškovi osiguranja otplate kredita putem polica osiguranja
 • naknada za nepovučeni iznos kredita kod okvirnih ili drugih kredita
 • naknada za čuvanje zaloga kao instrumenta osiguranja otplate kredita

U izračun EKS-a nije potrebno uključiti dodatne ponuđene usluge banke samo ako je potrošač unaprijed informiran o navedenoj usluzi i u bilo kojem trenutku trajanja ugovora ima mogućnost birati između ponuđenih usluga odnosno može od istih odustati bez dodatnih troškova i utjecaja na ugovor o kreditu.

Za kredite koji se odobravaju uz depozit, EKS obuhvaća i prihod po osnovu kamate koju banka plaća na taj depozit.

U izračun EKS-a kreditne institucije ne uključuju kriterije indeksacije kredita (valutna klauzula, promjena tečaja), javnobilježničke pristojbe, zatezne kamate, poštarine, naknade za dobivanje različitih potvrda i sl.

Naknade koje se ne ubrajaju u  izračun EKS-a:

 • javnobilježničke pristojbe
 • naknada za pribavljanje zemljišnoknjižnog izvatka
 • naknada za pribavljanje različitih uvjerenja, potvrda, dozvola i rješenja nadležnih tijela i organa
 • zatezne kamate ili bilo koji drugi troškovi te penali proizišli iz korisnikova nepridržavanja uvjeta ugovora o kreditu
 • poštarina, troškovi telegrama i telefaksa

Primjer: tablica prikaza NKS –a i EKS-a  na kredite

Vrsta kamate Kreditna linija  A Kreditna linija  B Kreditna linija  C
NKS 5,20% 6,28% 6,09%
EKS 7,44% 6,46% 6,26%

EKS na depozite

Kreditne institucije najprije moraju pribaviti novac koji će kasnije posuditi građanima. Najznačajniji izvor novčanih sredstava bankama predstavljaju depozitni poslovi. Banke prikupljaju novčane depozite u obliku depozitnog novca, štednih uloga po viđenju i oročenih depozita  u domaćoj ili stranoj valuti.

Za banku kamatna stopa istovremeno predstavlja izvor prihoda i troškova. Novac koji banka prima u depozite plaća po određenoj kamatnoj stopi. Na novcu koji plasira u kredite banka ostvaruje prihode. Da bi ostvarila dobit, banka mora plasirati novac po većoj kamatnoj stopi od kamatnjaka po kojem je primila taj isti novac.

Kamatna stopa na depozite ne uključuje premiju rizika stoga je visinom, EKS uglavnom jednak NKS-u.

Ugovaranje depozita, kod kojih nije moguće predvidjeti iznos i datum novčanih tokova (štedni depoziti po viđenju), ne zahtijeva izradu otplatnog plana. Za potrebe izračunavanja i iskazivanja EKS-a ove vrste depozita koristi se NKS.

Obveza iskazivanja EKS-a

Banke i druge kreditne institucije dužne su izraziti visinu EKS-a u promotivnim aktivnostima vezanim uz oglašavanje i prodaju kredita.

Prilikom zaključenja ugovora o kreditu banka ili neka druga kreditna institucija dužna je korisniku kredita uručiti plan otplate kredita s jasno iskazanim EKS-om.

Osim kreditnih institucija, EKS su na obrascu informacija o kreditu (ESIS) dužni uručiti i kreditni posrednici. Po Zakonu o potrošačkom kreditiranju ESIS između ostalih podataka sadrži EKS, dok po Zakonu o stambenom potrošačkom kreditiranju ESIS uz informaciju o EKS-u sadrži i otplatni plan.

Kod ugovaranja kontokorentnog ili revolving kredita, kreditne institucije tipično ne izrađuju otplatni plan. Za ovu vrstu kredita nije moguće predvidjeti iznos i datum novčanih uplata,  jer se namiruju iz priljeva koji prvi pristignu na račun korisnika.

Za potrebe izračunavanja i iskazivanja EKS-a koji se odnosi na kontokorentne ili revolving  kredite koristi se NKS.

EKS (ne) predstavlja stvarnu cijenu kredita!

Otplatni plan kredita iskazuje ugovorenu kamatnu stopu, uz napomenu je li riječ o fiksnoj ili promjenjivoj kamatnoj stopi. Ako je ugovorena promjenjiva kamatna stopa, kod izračuna EKS-a ta se činjenica zanemaruje, a izračun se vrši primjenom NKS-a koji vrijedi na dan obračuna EKS-a.

Za kredite ugovorene uz promjenjivu kamatnu stopu EKS se mijenja svaki put kada se promijeni redovna kamatna stopa. Dakle, EKS ne prikazuje stvarnu cijenu kredita!

Ugovoren je kredit u iznosu od 120.000,00 HRK uz fiksnu kamatnu stopu 5,00%. Ova kamatna stopa primjenjuje se za prvih 5 godina otplate kredita. Kamatna stopa nakon proteka tog razdoblja je promjenjiva i u ovom trenutku nije moguće predvidjeti njezinu vrijednost za 5 godina. Kredit se odobrava bez naknade za obradu kredita.

EKS u prvih 5 godina kredita iznosi 5,31%. EKS se ovdje izračunava na temelju pretpostavki da su kamatne stope kao i druge naknade fiksne. Točnije, da su jednake onima koje vrijede na dan izračuna EKS-a.

Ako se kamatna stopa nakon 5 godina, poveća u odnosu na kamatnu stopu koja je bila prvih 5 godina, to će nepovoljno utjecati na EKS. EKS si mogao narasti.

Prilikom donošenja odluke o realizaciji određene linije kredita, potencijalni budući korisnik kredita mora uvažiti činjenicu da se EKS-i kredita u različitim valutama ili indeksiranih za različite valute ne mogu uspoređivati. Naime, promjene u deviznim tečajevima koje se događaju svakodnevno mogu imati značajan utjecaj na visinu EKS-a.

Banke ne mogu unaprijed izračunati EKS za cijelo vrijeme otplate kredita ugovorenog uz valutnu klauzulu. O rizicima ugovaranja takvih kredita i promjena EKS-a uslijed promjene tečaja trebale bi informirati klijente. Dakle, EKS na kredite u stranoj valuti stalno se mijenja!

Promjenjiva kamatna stopa i krediti indeksirani uz valutnu klauzulu podrazumijevaju rizik koji nije uključen u izračun EKS-a.

EKS povećava transparentnost informacija koje klijentu olakšavaju odluku o zaduživanju

Razlika u EKS-u kod kredita ugovorenog sa/bez osiguranja otplate kredita

Kredit uz osiguranje otplate kredita Kredit bez osiguranja otplate kredita
IZNOS KREDITA 75.000,00 KN 75.000,00 KN
ROK OTPLATE KREDITA 6 godina 6 godina
MJESEČNI IZNOS ANUITETA 1.232,02 KN 1.232,02 KN
NOMINALNA KAMATNA STOPA 5,69% 5,69%
VISINA PREMIJE OSIGURANJA 3.201,00 HRK /
IZNOS OROČENOG DEPOZITA (EUR) 2.000,00 /
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA 7,48% 5,84%

U posljednje vrijeme, klijentima koji uz kredit ugovaraju osiguranje otplate kredita, nudi se povoljnija kamatna stopa.

Kredit uz osiguranje otplate kredita Kredit bez osiguranja otplate kredita
IZNOS KREDITA 75.000,00 KN 75.000,00 KN
ROK OTPLATE KREDITA 7 godina 7 godina
MJESEČNI IZNOS ANUITETA 1.062,86 KN 1.105,74 KN
NOMINALNA KAMATNA STOPA 5,08% 6,28%
VISINA PREMIJE OSIGURANJA 3.861,90 HRK /
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA 6,86% 6,46%
UKUPNO PLAĆENA KAMATA 14.280,64 KN 17.881,89 KN

Uz nižu kamatnu stopu i ugovoreni instrument osiguranja kredita, EKS na ovaj kredit je nešto viši nego kod kredita bez instrumenta osiguranja.

Iako niži EKS znači i nižu cijenu troškova kredita, odabirom kredita s višim EKS-om klijent bi platio manje kamate za isti iznos kredita. Razlika u plaćenoj kamati gotovo je jednaka visini premije za osiguranje kredita. To znači da bi klijent za isti iznos kredita, uz viši EKS, platio manji iznos kamata, a kredit bi mu dodatno bio osiguran.

Osiguranje otplate kredita pokriva glavnicu kredita u slučaju smrti, bolovanja ili nezaposlenosti.

Kada bi klijent realizirao iznos kredita od 71.138 kn (iznos od 75.000 kn umanjen za iznos premije osiguranja 3.861 kn) uz rok otplate na 7 godina i kamatnu stopu od 6,28% (EKS 6,46%), ukupno plaćena kamata bi bila 16.961,09 kn. I dalje viša nego kod kredita na 75.000 kn uz osiguranje otplate kredita.

Instrumenti osiguranja kredita poskupljuju kredit i vode k višem EKS-u, ali imaju i svoje prednosti.

Prilikom usporedbe kredita putem EKS-a uvijek treba detaljno provjeriti što je sve uključeno u izračun. Jer, viši EKS ne mora nužno značiti da se radi o lošijem kreditu. 

Krediti uz valutnu klauzulu i promjenjivu ugovorenu kamatnu stopu predstavljaju česti oblik zaduživanja građana. EKS je mjerilo cijene kredita samo ako se vrši uspoređivanje zaduživanja u istoj valuti i uz fiksnu kamatnu stopu.

U slučaju ugovaranja kredita s promjenjivom kamatnom stopom i/ili indeksiranog valutnom klauzulom budući korisnici kredita nemoćni su u procijeni stvarne cijene kredita.

Ne zaboravite da EKS ne odražava vrijeme i novac koji ste izgubili istražujući i analizirajući uvjete banaka! Kreditni savjetnici Progreso grupe raspolažu zavidnim znanjem i iskustvom, koje će vam pomoći kod odabira prave kreditne linije.

Ne preplaćujte svoje kredite!

Skuplji televizor ima bolju sliku. Skuplji kredit ima veću ratu i ništa više. S Progresom štedite prije svega novac i vrijeme. Ispunite Progreso upitnik za kredit.

Idemo na upitnik

Podijelite članakYetunde Kristina Škorić, Mag. Oec.

O autoru
Yetunde Kristina Škorić, Mag. Oec.

članica uprave i direktorica

Yetunde Kristina Škorić, Mag. Oec. rođena je 05.12.1987. godine.
Nakon završetka srednje ekonomske škole, 2006. godine upisuje Ekonomski fakultet u Osijeku, smjer financije... [Pročitajte više]

Komentari

Imate pitanje ili komentar? Tu smo!