Naplata potraživanja

Zovu me iz agencije za naplatu potraživanja…što sad?

Savjeti / Yetunde Kristina Škorić, Mag. Oec. / 18/08/2021 / 54 komentar

Zaprimili ste poziv, onaj obično za vas neugodan poziv. Poziv iz agencije za naplatu potraživanja. Vjerojatno ste i zbunjeni. Tko su i što od mene žele? Što im reći? Što napraviti? Kako podmiriti taj dug? Ne brinite, odgovore na ova i sva druga pitanja o otkupljenim potraživanjima, donosimo u nastavku.

Progreso upitnik za kredit

Članak detaljno obrađuje temu iz naslova. Ako ste samo u potrazi za najpovoljnijom kreditnom linijom i nemate vremena za čitanje, možete odmah ispuniti upitnik za kredit.

Idemo na upitnik!

Otkup i naplata potraživanja

Naplata dugova odnosno naplata potraživanja predstavlja niz aktivnosti vjerovnika usmjerenih prema dužnicima s ciljem podmirenja nastalih dospjelih obveza.

U novije vrijeme, radi što lakše i jednostavnije naplate, te prvenstveno radi očuvanja likvidnosti i solventnosti, poduzeća, banke i ostale institucije svoja nenaplativa dugovanja prodaju specijaliziranim agencijama – agencijama za naplatu i otkup potraživanja.

Ove agencije na tržištu pojavljuju se od 2007. godine. Većina ih se ranije bavila faktoringom, no kasnije su svoje poslovanje proširili i na otkup dospjelih potraživanja. Svoja potraživanja najprije su krenuli prodavati telekomunikacijski operateri i kartičarske kuće. Dodatnom zakonskom regulativom ovo je olakšano i bankama koje od 2014. godine sve češće prodaju svoja nenaplativa dugovanja.

Od 2011. godine do ožujka 2020., financijske institucije prodale su više od 34 milijarde nenaplativih dugovanja. Zbog pandemije koronavirusa i otežanih otplata obveza, HNB očekuje dodatan rast nenaplativih dugovanja.

Trenutno u Hrvatskoj ima oko 20-ak ovakvih agencija koje se aktivno bave naplatom potraživanja kako od fizičkih osoba tako i od pravnih osoba.

Neke od agencija za otkup i naplatu potraživanja su:

 • EOS Matrix, B2 kapital, Prima grupa – Prima Solvent, Prima Collect; APS Croatia, Svea Ekonomi, Cordyline, Credit Express, Autus ulaganja, Coface, Kredyt Inkaso…

Osim telekomunikacijskih operatera, banaka i kartičarskih kuća, svoja dugovanja prodaju i komunalna društva.

Kada vjerovnici prodaju svoja potraživanja

Sklapanjem ugovora o kreditu, tekućem računu, revolving kartici te nekom drugom proizvodu ili usluzi, obvezujete se prema unaprijed ugovorenom roku i prema unaprijed ugovorenom iznosu, podmirivati svoje dospjele obveze. Ako uplata izostane, vjerovnik će pokrenuti procese naplate dugovanja. Najprije će Vam poslati pisane ili SMS opomene, a potom vas i telefonski kontaktirati te pozvati na plaćanje. U slučaju da dugovanja, nakon određenog vremenskog razdoblja (najčešće 90 – 120 dana), ne platite, vjerovnik će pokrenuti proces prisilne naplate.

Ovisno o instituciji, ovaj proces se može razlikovati.

Proces prisilne naplate kod financijskih institucija kao što su banke, kartičarske kuće, leasing društva i slično, najčešće podrazumijeva aktiviranje instrumenata osiguranja. Tu je obično riječ o ovršnim ispravama: izjavi o zapljeni primanja te zadužnici. Temeljem ovih instrumenata osiguranja, financijska institucija ima mogućnost pokrenuti naplatu direktno s vaših redovnih primanja (plaća, mirovina) ili s vaših transakcijskih računa ili depozita. Kada govorimo o aktiviranju izjave odnosno zadužnice, zapravo govorimo o provedbi ovrhe na plaći ili mirovini te provedbi ovrhe na računima – blokada računa. Ako niti ovo ne pridonese rješavanju dospjelih obveza, banka Vaša dugovanja proglašava dospjelima te otkazuje ranije sklopljeni ugovor.  To znači da preostalu glavnicu s pripadajućim zateznim kamatama, morate platiti odjednom i u cijelosti.

Na sve dugove kojima je prošao datum plaćanja tj. za dospjele neplaćene dugove obračunava se zatezna kamata čija visina je zakonski određena, a od srpnja 2021. godinu iznosi 5,61%.

Primjer

Ugovor o kreditu je otkazan u siječnju 2018. godine i dospjela glavnica iznosi 80.000 kn. Ako u razdoblju od 2018. do danas (srpanj 2021) nisu podmirivane obveze po kreditu, dug je narastao na 98.064,22 kn, točnije povećao se za iznos zateznih kamata.

Iako nefinancijski vjerovnici, kao što su primjerice telekomunikacijski operateri, nemaju instrumente osiguranja kao što su izjava i zadužnica, oni imaju druge vjerodostojne isprave na temelju kojih mogu pokrenuti ovršni proces i blokirati Vaša primanja odnosno račune.

Kada vjerovnik utvrdi da su poduzete sve aktivnosti u njegovom djelokrugu rada, a da pritom nisu naplaćena dospjela dugovanja od dužnika, on u bilo kojem trenutku, bez suglasnosti dužnika, može dugovanja ustupiti odnosno prodati trećoj osobi. Ovaj postupak naziva se cesija.

Cesija podrazumijeva prijenos potraživanja s dosadašnjeg vlasnika – cedenta na novog vlasnika – cesionara.

Treće osobe, otkupom potraživanja od vjerovnika, postaju pravni sljedbenici točnije novi vjerovnici koji imaju pravo naplatiti dug sa svim pripadajućim naknadama i troškovima.

Primjer

Bili ste dužni banci za nepodmireno potraživanje temeljem ugovora o tekućem računu. Banka je preostalo dugovanje prodala agenciji za naplatu potraživanja, recimo B2 kapitalu. Temeljem njihovog međusobnog ugovora o cesiji, svoju obvezu sada ste dužni platiti agenciji za naplatu potraživanja - B2 kapitalu. Banka od vas ne potražuje više nište. Jer vaš dug banci isplatio je B2 kapital.

Zastara ili nagodba

Zastarom prestaje pravo vjerovnika da naplati svoje potraživanje. Dug i dalje postoji, no vjerovnik više ne smije zahtijevati da dužnik ispuni obvezu prema njemu.

Zastara postoji za sve vrste obveza, a rokovi zastare određeni su zakonskom regulativom, od 1 do 5 godina. Međutim, zastara za sva dugovanja, koja su utvrđena po pravomoćnoj sudskoj presudi ili javnobilježničkom aktu, nastupa tek nakon 10 godina. Važno je spomenuti, da se zastara prekida kada dužnik prizna svoje dugovanje ili kada vjerovnik poduzme bilo kakvu radnju radi namire dugovanja. Vjerovnici najčešće rade promjenu načina naplate dugovanja. Primjerice, ako su se ranije naplaćivali putem FINA-e, a sada su odabrali naplatu putem plaće, novi za rok zastaru kreće od dana kada je vjerovnik krenuo s naplatom putem plaće.

Prema tome, ovrhe mogu trajati godinama jer apsolutna zastara ne postoji.

Vrlo često, vjerovnici, najčešće banke ili kartičarske kuće odnosno agencije za naplatu i otkup potraživanja, nude mogućnost otpisa dijela duga tj. smanjenja dugovanja ili mogućnost sklapanja nagodbe.

Nagodba ili otpis dijela dugovanja provodi se većinom za otkazane ugovore po kreditima, karticama ili tekućim računima, obično za iznos dugovanja temeljem zateznih kamata.

Ako govorimo o nagodbama za dugovanja prema financijskim institucijama, važno je naglasiti da se nagodbe nude samo za ona dugovanja čiji ugovor je otkazan, a dug u cijelosti stigao na naplatu. Nagodbe se obično odobravaju za jednokratne uplate dugovanja.

Najčešće nije moguće zatražiti nagodbu za dug gdje je ugovor i dalje aktivan.

Primjer

Klijent ima dospjelo dugovanje po kreditu u visini 6 mjesečnih anuiteta. Banka mu u ovoj fazi dugovanja ne može ponuditi nagodbu. Uslijed neplaćanja dospjelih anuiteta, banka je otkazala ugovor o kreditu i prodala dugovanje agenciji za naplatu potraživanja. Kako bi se klijentu olakšalo plaćanje dugovanja, agencija nudi nagodbu odnosno smanjenje duga za 20% pri jednokratnoj uplati dugovanja.

Trebate li onda izbjegavati plaćanje kredita kako bi dobili nagodbu? Ni slučajno! Klijent čiji je ugovor o kreditnoj obvezi otkazan, a dugovanje u cijelosti poslano na naplatu, ima puno manje šanse za realizaciju kredita kojim bi mogao podmiriti taj dug.

Može li se prodano potraživanje uopće podmiriti kreditom?

Prodano potraživanje signal je bankama da postoje ili da su postojali određeni problemi u izvršavanju obveza. Posebice se to odnosi na prodana potraživanja temeljem dugovanja po kreditima, karticama ili tekućim računima.

Banke kreditiraju određene skupine klijenata koji imaju nepodmireno prodano potraživanje,  ovisno o visini i vrsti dugovanja. Stoga, razlikujemo bonitete klijenata koji, primjerice, imaju prodana potraživanja za kredit od onih koji imaju prodana potraživanja za dugovanja temeljem kreditnih kartica.

Manje mogućnosti za realizaciju kredita za podmirenje prodanog potraživanja imaju klijenti:

 • koji su zaposleni na određeno radno vrijeme,
 • koji nemaju 12 mjeseci radnog staža kod poslodavca,
 • koji su zaposleni u manjim obrtima ili poduzećima.

Primjer

Klijent koji ima prodano potraživanje za dugovanje po kreditu, a zaposlen je kod poslodavca koji ima 7 zaposlenih, vjerojatno je da će u kredit morati uključiti kreditno sposobnog sudužnika.

Klijent koji ima prodano potraživanje za dugovanje po kreditnoj kartici, a zaposlen je kod poslodavca koji ima 15 zaposlenih, vjerojatno je da u kredit neće morati uključiti kreditno sposobnog sudužnika.

Klijent koji ima prodano potraživanje temeljem dugovanja prema teleoperateru, uvjete za kredit ostvaruje već sa 6 mjeseci staža kod poslodavca.

U većini slučajeva, kod kredita koji se odobravaju neurednijim klijentima, kreditna sposobnost računa se temeljem Ovršnog zakona.

Za plaće do visine prosječne neto plaće, maksimalna zaduženost iznosi ¼ plaće. Kod plaća većih od prosječne neto plaće, osnovica za život ne smije biti manja od 2/3 prosječne neto plaće, odnosno cca. 4.500 kn.

Ranije smo spomenuli da se proces prisilne naplate može provoditi putem ovrhe na plaću/mirovinu ili putem ovrhe na novčanim sredstvima – blokade računa. Nije nužno da se proces prisilne naplate provodi na oba načina. Sve ovisi o metodama i načinu poslovanja ovrhovoditelja.

Klijenti koji imaju prodano potraživanje za nefinancijsku ovrhu, a nisu blokirani od strane FINA-e, imaju više mogućnosti od onih koji su blokirani.

Status dugovanja prema financijskim institucijama možemo podijeliti u tri skupine:

 • dospjelo dugovanje do 90 dana,
 • dospjelo dugovanje dulje od 90 dana,
 • otkaz ugovora uslijed dospjelih obveza.

Klijenti s dugovanjima iz prve skupine imaju više mogućnosti za realizaciju kredita, nego klijenti iz druge skupine. Zato je izuzetno važno, pravovremeno potražiti načine za refinanciranje ili reprogram postojećih obveza prije nego status dugovanja ode u ”crveno”.

Puno više kreditnih mogućnosti nudi se klijentima koji rješenje svoje financijske situacije potraže na vrijeme.

Stručan savjet vodi k rješenju

U posljednje vrijeme naši savjetnici susreću se s klijentima kojima je pružen nestručan savjet za načine rješavanje dugovanja koja se vode kao prodana potraživanja. Obično klijenti, ili pokušavaju samostalno od banke do banke tražiti kredit, ili se obraćaju različitim agencijama koja nude ”laka” rješenja. Nerijetko za rješavanje svoje financijske situacije moraju izdvojiti i do nekoliko tisuća kuna.

Kako je ova skupina klijenata vrlo ranjiva, a za banke rizična, svaki neuspjeli pokušaj rješavanja kredita predstavlja novu razinu rizika za banke. Obilaženje po bankama, u želji rješavanja dugovanja, ostavlja trag u kreditnom izvješću koji kasnije negativno utječe na procjenu rizika kod sljedeće banke. Rješenje treba pronaći na jednom mjestu i uz najmanji mogući broj pokušaja!

Progreso ima utvrđene korake i procedure kako neuredna dugovanja i prodana potraživanja refinancirati kreditom te kako zatvoriti blokade računa i postati uredan klijent.

 • Nakon utvrđivanja ukupnih dugovanja klijenta, pristupa se izračunu kreditne sposobnosti klijenta. Izračun kreditne sposobnosti prilagođen je bonitetu klijenta ovisno o vrsti i iznosu dugovanja/prodanog potraživanja. Ponekim klijentima moguće je odobriti ranije spomenutu nagodbu. Klijenta o tome informiramo i upućujemo koje korake je potrebno poduzeti kako bi i ostvario nagodbu.
 • Vrlo često klijenti moraju ishoditi brojne potvrde od banaka ili drugih institucija. Cijene potvrda znaju biti i više od 50 kn. Tek kada je vjerojatnost za rješavanje kredita velika, pristupamo prikupljanju kreditne dokumentacije i izbjegavamo ove potvrde tražiti u ranijim fazama obrade kredita kako klijentima ne bi stvarali nepotrebne troškove.
Donosimo jedan PRIMJER podmirivanja prodanih potraživanja kreditom. Riječ je o klijentu iz naše baze koji je radi privatnosti odlučio ostati anoniman, ali nas je potaknuo da njegovu priču iznesemo u ovom tekstu.

Blokada klijenta trajala je još od 2017. godine. Problemi s ovrhama su krenuli kada mu je supruga ostala bez posla. Imala je kredit uz njegovo sudužništvo, s mjesečnom ratom od 1.000 kn. Odmah kada je ostala bez posla, ugovorila je moratorij po svom kreditu. Nedugo nakon što je moratorij završio, kredit je otkazan zbog neredovitih uplata. Zbog nepovoljne klime zapošljavanja, supruga nije brzo uspjela pronaći posao.

U to vrijeme, klijent je bio stalno zaposlen, s primanjima od 5.000 kn. U otplati je imao postojeće obveze u visini  1.800 kn. Stambeni kredit od 1.000 kn i kredit za auto od 800 kn. Zbog smanjenih primanja kućanstva, s 9.000 kn na 5.000 kn, klijent nije bio u mogućnosti redovno otplaćivati obveze.

Supruga je povremeno radila, ali primanja su bila jako mala. Stalan posao pronašla je tek tijekom 2019. godine.

Klijent, doznavši za Progreso, u siječnju 2020. se javlja savjetnicima radi rješavanja nakupljenih dugova.

Tada je njegova slika izgledala ovako:

 • Na FINI je imao više od 8 različitih ovrha, od toga 4 su bile ovrhe banaka i kartičarskih kuća. Preostale ovrhe su bile nefinancijskog tipa (režijski troškovi i teleoperateri). Među ovrhama banaka bio je i kredit supruge.
 • U otplati je imao stambeni kredit banke, koji se relativno uredno plaćao. Upravo je dospijevala zadnja rata toga kredita.
 • Njegova plaća bila je 5.250 kn.

Ukupna dugovanja iznosila su cca. 150.400 kn. Budući da se klijentima s blokadama, krediti najčešće odobravaju sukladno Ovršnom zakonu, ovaj klijent nije bio dovoljno kreditno sposoban za zatvaranje navedenih obveza.

Izračun kreditne sposobnosti

Neto plaća 5.250 kn

Maksimalna kreditna sposobnost: ¼ plaće = 1.312 kn

Maksimalan iznos kredita s rokom otplate do 12 godina = 133.000 kn

Iz razgovora s klijentom utvrdili smo starost i razloge nastalih dugovanja. Uvidjeli smo da bi postojala mogućnost nagodbe s ovrhovoditeljima. Klijenta smo uputili u daljnje korake te smo započeli s pregovorima s ovrhovoditeljima. Nakon nekoliko dana, dugovanja klijenta s 150.400 kn umanjena su na 114.300 kn. Određeni ovrhovoditelji bili su spremni na veće iznose otpisa dugovanja.

Ovrhovoditelj Iznos dugovanja Iznos dugovanja nakon nagodbe
Eos Matrix – prodano potraživanje za kreditnu karticu 11.500,00 kn 9.000,00 kn
OTP banka – odvjetničko društvo 65.000,00 kn 45.300,00 kn
B2 kapital – dugovanje po kreditu 50.000,00 kn 38.400,00 kn
B2 kapital – prodano potraživanje po tekućem računu 12.000,00 kn 9.700,00 kn
A1 Hrvatska 2.500,00 kn 2.500,00 kn
režijski troškovi 7.200,00 kn 7.200,00 kn
HRT 2.200,00 kn 2.200,00 kn
Ukupno 150.400,00 kn 114.300,00 kn

Sada se klijent uklapao u izračune kreditne sposobnosti te smo pristupili prikupljanju potrebne kreditne dokumentacije.

Traženi iznos kredita:                                                                                                133.000 kn

Troškovi kredita (naknada za obradu kredita, osiguranje kredita):                   8.000 kn

Zatvaranja iz kredita:                                                                                                114.300 kn

Klijent je kroz 5 dana prikupio svu potrebnu dokumentaciju, a kredit mu je odobren 4 dana poslije.”]

Kako ”izbjeći” prodana potraživanja

Životne okolnosti nisu uvijek savršene. Različiti događaji – neplanski troškovi, smanjenja redovnih primanja dovode do poteškoća u plaćanju obveza po kreditima, karticama, režijama i slično. Čim se poteškoće pojave, ključno je reagirati odmah.

Potrebno je napraviti plan  primanja za iduće mjesece, a isto tako i plan očekivanih troškova. Ako u idućim mjesecima ne postoji mogućnost podmirenja svih obveza na vrijeme, valja pristupiti rješavanju problema.

Savjet

Možda s vjerovnikom možete dogovoriti odgodu plaćanja ili obročnu otplatu dospjelog neplaćenog dugovanja. Ili, pokušajte smanjiti postojeće mjesečne obveze – smanjenjem troškova ili reprogramom/refinanciranjem dugovanja.

Ne zaboravite da se puno više kreditnih mogućnosti nudi se klijentima koji rješenje svoje financijske situacije potraže na vrijeme.■

Autor teksta: Yetunde Kristina Škorić

Ne preplaćujte svoje kredite!

Skuplji televizor ima bolju sliku. Skuplji kredit ima veću ratu i ništa više. S Progresom štedite prije svega novac i vrijeme. Ispunite Progreso upitnik za kredit.

Idemo na upitnik

Podijelite članakYetunde Kristina Škorić, Mag. Oec.

O autoru
Yetunde Kristina Škorić, Mag. Oec.

članica uprave i direktorica

Yetunde Kristina Škorić, Mag. Oec. rođena je 05.12.1987. godine.
Nakon završetka srednje ekonomske škole, 2006. godine upisuje Ekonomski fakultet u Osijeku, smjer financije... [Pročitajte više]

Komentari

 1. Poštovana,

  Zanima me dali je moguće, da tvrtka B2 kapital može naplatiti dug sa mojega privatnog računa nakon 13 godina?
  Radi se o tome da je za kredit, koji je podignut u Hypo Alpe Adria banci još 2008 godine tražena zadužnica na moje osobno ime. Ja tada nisam bio niti zaposlenik tvrtke niti sam imao ikakve veze sa tvrtkom i sav novac od kredita je isplaćen tvrtki, koja je 2010 godine otišla u stečaj i odlukom suda je donesen pravo lijek, da se sva potraživanja ponište i stopiraju.
  Nakon pokušaja banke blokade putem moje osobne zadužnice 2010 god., odmah nakon toga su me i od blokirali i rečeno mi je da to nisu smjeli ni učiniti jer je tvrtka otišla u stečaj i da mene osobno ne smiju ovršiti po zakonu.
  Ja nikada nakon toga nisam niti priznao dug, koji zapravo nisam ja napravio te nikada nisam bio više blokiran od nikoga a niti obavješten o tome, da se može dug naplatiti putem zadužnice koju sam morao potpisati za kredit tvrtke.
  Prošlo je 13 godina i nedavno mi je B2 kapital zaplijenio skoro 16.000 € na plaći.
  Dali to nije zastara?
  Puno vam hvala na odgovoru

  Srdačan pozdrav

  1. Author

   Poštovani,

   postoji mogućnost zastare, ali trebalo bi sve detaljno provjeriti. Naveli ste se dosta toga dogodilo od samog nastanka duga. Predlažem da se posavjetujete s pravnikom koji će Vas informirati o proceduri, Vašim obvezama i pravima za spomenuto dugovanje.

   Lijep pozdrav

 2. Pozdrav.
  Zanima me imate li informaciju o tome dali su gotovinski krediti koje razne sgencije otkupljuju od banaka prenosivi?
  Naime, ukoliko duznik u meduvremenu premine dali se agencije smiju naplatiti od nasljednika ili to ovisi o vrsti kredita bio on nenamjenski ili stanbeni odnosno o velicini duga?

  Hvala najljepsa

  Ivan

  1. Author

   Poštovani,

   prema Zakonu o nasljeđivanju, nasljednici odgovaraju za dugove onoga čije nasljedstvo preuzimaju. Ako se nasljednik odrekne nasljedstva, ne preuzima dugove.
   Pokušajte se dodatno posavjetovati i s nekim pravnikom ako imate konkretnu situaciju.

   Lijep pozdrav

 3. Poštovani,

  U blokadi sam nekakve dvije godine.Blokada iznosi oko 10 000 eura (ferratumi,kredit,minus,Tele 2).
  Zaposlen sma na neodređeno ali bilo gdje da sma došapo/tražio refinanciranje,dobio sam negativan odgovor.
  Imam kredit koji se naplačuje administrativnom zabranom(kod isplate plaće na blokirani račun,automatski se uplati na partiju kredita) i to se plaća uredno (ostalo je oko 80k kuna).

  Da li mi se može na bilo koji način pomoći?

  1. Author

   Poštovani,

   trebali bismo napraviti provjere Vaše kreditne sposobnosti. Ako imate dovoljna primanja za refinancirati sve obveze, možda bi i postojala mogućnost. Također, trebamo provjeriti i prihvatljivost poslodavca.

   Molim Vas da popunite naš kreditni obrazac i ostavite nam potrebne podatke za provjeru.

   Lijep pozdrav

  1. Author

   Poštovani,

   zamolbu je dovoljno napisati svojim riječima uz napomenu o kojem se dugovanju radi i razlozima za smanjenje dugovanja. Dodatno, to se često može zatražiti i telefonskim putem.
   Ne postoji propisana forma niti špranca za pisanje ove vrste zamolbe.

   Lijep pozdrav

 4. Poštovani.

  Naime ja sam radio 20 godina u inozemstvu i po povratku sam otkrio da imam neki dug po starom tekućem računu iz 2003 za ko nisam znao za banka je pripala pa je taj dug prešao u neku drugu banku. Pošto imam ovrhu ne mogu otvoriti račun. Pošto je prošlo skoro 20 godina ne znam dali je otišlo u zastaru. Hvala unaprijed.

  1. Author

   Poštovani,

   poneki dugovi mogu otići u zastaru. Nemamo uvid u Vaše dugovanje, a i nismo pravnici, pa Vam ne možemo Vam reći odnosi li se to i na Vaše dugovanje.
   Predlažem da se s ovim upitom javite i pravniku koji će Vas informirati da li je Vaš dug i dalje aktivan.

   Lijep pozdrav

   1. Postovana gospodjo javljam se da me savjetujete, imam 2 kredita a u međuvremenu sam ostala bez posla i jako mi je tesko otplaćivati kredit pa me zanima dali se može naći nekakvo rješenje.

    1. Author

     Poštovana,

     svakako bi bilo dobro da kontaktirate banke u kojima imate kredit. Možda postoji mogućnost ugovaranja moratorija budući da ste ostali bez primanja. Jeste li već ovršeni za dugovanja po kreditima?

     Lijep pozdrav

 5. Poštovana,
  imam blokadu računa, banka me je blokirala i momentalno radim već 1,5 godinu u velikoj tvrtci.
  Kakve su šanse za dobivanje kredita da se izvučem iz blokade? Koga god sam kontaktirao rekli su mi da u ovoj kombinaciji blokiran + ugovor na određeno je nemoguća misija. Molim za pomoć ili savjet.

  Unaprijed hvala

  1. Author

   Poštovani,

   postoje kreditne linije za zatvaranje blokada. No, jedan od osnovnih uvjeta je ugovor na neodređeno. Kako navodite da radite na određeno, trenutno nemate mogućnosti za kredit. Očekujete li možda ugovor za stalno?

   Lijep pozdrav

 6. Digla sam kredit 2013 g i nisam bila ga u mogućnosti plaća dali to može u zastaru i šta bi trebala napravit i kome se obretit b2 kapital ga je otkupio

  1. Author

   Poštovana,

   za provjeru mogućnosti zastare najbolje je da se obratite nekom pravne struke. Pripremite i dokumentaciju od kredita.
   Pravnik će napraviti uvid u Vaš predmet te Vas informirati što dalje činiti.

   Ako dugovanje nije otišlo u zastaru, jedna od mogućnosti je jednokratno podmiriti dugovanje putem kredita. S agencijom je često moguće dogovoriti i nagodbu.

   Lijep pozdrav

 7. Poštovani!

  Imam pitanje, imala ovrhu, dug prodan Eosu, sve namireno prošle godine i sad odlazim u banku da dobijem dopušteno prekoracenje, piše prodano potrazivanje. Bankarica ne zna tko je to stavio. Ja zovem Eos oni vele da nemaju ništa s tim, zovem Pbz, prvo vele da ne znaju onda da to stavlja Hrok., kontaktiram Hrok oni nemaju s Eosom ugovor i to ne stavljaju, zovem ZAbu oni vele da možda potrazivanje nije brisano kad je prodano. Sto mislite kome da se obratim jer ljudi koji su imali blokade imaju i minus i otplatu, jedino je čudan iznos, 4000 kn, toliko je bila razlika Eos Matrix- Pbz, oni su to za manje otkupili.
  Hvala, ne znam kud dalje.

  Lp,

  Dunja

  1. Author

   Poštovana,

   naveli ste da je dugovanje prodano Eos Matrixu. Tu se možda radi o dugovanja koje ste imali prema PBZ-u.

   Kada se dugovanje banke proda agenciji za naplatu potraživanja, u OSR izvješću HROK-a stavlja se status: prodano potraživanje. U trenutku prodaje potraživanja, banka se naplaćuje od agencije, a ne od dužnika.

   To je vjerojatno ono što se dogodilo i kod Vas, banka je Vaše dugovanje prodala Eos Matrixu te tako naplatila svoj dug.

   Vi jeste otplatili cjelokupno dugovanje Eos Matrixu, ali to ne mijenja stanje da je Vaš dug prvotno prodan.

   Možete u Vašoj matičnoj banci zatražiti uvid u podatke koji se obrađuju u OSR-u. Tu ćete točno vidjeti tko je stavio status prodano potraživanje. Ako je to zaista PBZ za dug koji su prodali Eos Matrixu, onda će taj status tamo ostati vidljiv 4 godine.

   Nadam se da sam Vam uspjela pojasniti kako ovaj proces funkcionira. Nažalost, taj status može Vas ograničiti pri dobivanju kredita ili minusa u drugim bankama.

   Lijep pozdrav

 8. Zanima me splitska banka mi je prodala kredit b2 holding i sad me oni terete za dug i kamate i kad sam izvadio potvrdu od hzmo tu je vidljivo da je splitskoj banki redovno uplaciva novac pa me zanima gdje je taj novac hvala

  1. Author

   Poštovani,

   najbolje bi bilo da se javite B2 kapitalu i da zatražite podatke o primljenim uplatama. To možete usporediti s podacima koje imate od mirovinskog.
   Ako ste dugovanje pretplatili, imate pravo potraživati razliku pretplaćenih sredstava.

   Lijep pozdrav

 9. Poštovana, 2009. prestala sam podmirivati svoje obveze prema banci. 2019. godine banka je prodala moja potraživanja. Agencija se obratila mom poslodavcu i tražila naplatu potraživanja po jednoj partiji (namjenski kredit). Sada sam se pokušala s njima dogovoriti o otplati tog duga, da bih saznala da postoje i dodatne dvije partije (tekući račun i kartica) za koje niti sam utužena niti je pokrenuta ovrha. Zanima me postoji li mogućnost da su te dvije partije otišle u zastaru s obzirom da ništa po njima nije plaćeno od 2009. godine? Unaprijed hvala na bilo kakvom odgovoru

  1. Author

   Poštovana,

   sve ovisi o kakvom se dugovanju radi te da li je po njemu bilo kakvih promjena. Zastara je za određene slučajeve moguća.
   Najbolje da se za to obratite pravniku kako bi Vam dao točan pravni savjet oko pozivanja na zastaru.

   Lijep pozdrav

 10. Postovani,

  pritisnuti raznim dugovanjima (CHF kredit, kartice,…) pobjegli smo u inozemstvo prije 10 godina gdje smo u medjuvremenu ostvarili sve svoje snove u financijskom smislu. Najvece dugove smo zatvorili no nekih je jos ostalo koji su u medjuvremenu prodani a time su i vjerojatno i narasli…
  Sto mozemo ocekivati kod potencijalnog povratka za slijedecih cca 5 godina?
  Koje su realne sanse da su krediti otisli u zastaru?

  1. Author

   Poštovani,

   kod nekih dugovanja zastara je moguća. Ako znate o kojim dugovanjima se radi, provjerite otkada su te da li je po njima bilo kakvih promjenra.
   Za mogućnost pozivanja oko zastare, predlažem da se obratite pravniku koji će Vas detaljnije uputiti u postupak.

   Lijep pozdrav

 11. Postovana,
  Bio sam duzan erste banci cca 7500 kn, dug su prodali EOS MATRIXU i sad me oni terete za cca 29000 kn. Cesija se odvijala bez da me itko o tome pitao i obavijestio. Moje pitanje: mora li se po zakonu obavjestiti duznik o cesiji? Hvala.

 12. Postovana,
  Dobila sam na prvostupanjski sud spor protiv jedne tvrtke u 2017. godine. Žalili su se na presudu, a prije nekoliko dana drugostupanjski sud ukinuo je odluku prvostupanjskog suda i naloženo mi je da platim pravne troškove optuženika od gotovo 10.000 eura za 14 dana. Kako nemam ovakav novac i nemam posao što će se sada dogoditi? Posjedujem svoj dom i pitam se mogu li mi oduzeti dom? Koje korake optuzenik može poduzeti kako bi od mene dobili novac? Hvala vam

  1. Author

   Poštovana,

   Vaše pitanje je pravne prirode pa Vam nećemo moći pomoći budući da nismo pravnici.

   Predlažem da kontaktirate nekog od pravnika, vjerujem da će imati odgovor na Vaš upit.

   Lijep pozdrav

 13. Poštovanje. Ja imam jedan problem sa t com-om. Naime ja sam prošle godine u 6 mjesecu raskinuo ugovor o pretplati na jedan broj koji nisam ja koristio ali je glasio na moje ime I naplata je išla preko mog tekućeg računa, trajnog naloga. Uz tu pretplatu je Išla I rata za uređaj, mobitel. Kad sam raskinuo taj ugovor, odnosno prebacil ga na drugi broj koji ja osobno koristim djelatnik koji je to objavio mi nije rekao da raskidom ugovora automatski se ukida I naplata rate za uređaj preko trajnog naloga. Isti taj djelatnik mi nije rekao I da taj novi ugovor, pretplata na mojbroj, neće automatski ić na naplatu preko trajnog naloga kako sam ja od njega tražio. Pošto ja radim u Njemačkoj kad sam prvi put došao kući otišao sam u ka u t com I tamo potpisao da mi naplata ide preko trajnog naloga za moj broj jer sam u međuvremenu dobio od t coma obavjest o dugovanju za pretplatu. No ja I dalje nisam znao da imam dug za uređaj. Kad sam krajem 10 mjeseca došao kući otišao sam opet u ka u t com I uplatio jedan dio duga preko platomata koje mi je pomogao njihov djelatnik realizirat. No opet mi nitko od njih nije rekao da sam u biti cjeli dug odjednom trebal platit I drugo da se taj dug nije mogao uplatit preko platomata jer ga oni u t comu nemaju evidentiranog. I tako je t com moj dug prodao agenciji za naplatu dugovanja pa čak I onaj dio koji sam ja platio. Sad ja zbog neznanja njihovih djelatnika imam problem. Sad vas molim ako mi možete dat savjet što da napravim. Cjeli dug je bio negdje oko 1300 do 1400 kuna. Unaprijed vam hvala na trudu.

  1. Author

   Poštovani,

   hvala Vam na upitu. Svakako bi bilo dobro stupiti u kontakt i s Hrvatskim telekomom i s agencijom za naplatu potraživanja. Zatražite karticu dugovanja pa provjerite što od toga ste platili, a što niste. Ako smatrate da postoje dugovanja koja ste već platili, pošaljite prigovor.
   Ostatak dugovanja koji nije plaćen bit će potrebno platiti prema dogovoru s agencijom za naplatu potraživanja.

   Lijep pozdrav

 14. Poštovana,
  Početkom 2019.g. dobila sam obavijest od FINA-e da podnesem zahtjev za jednostavni postupak stečaja nad imovinom potrošaća. Budući da sam ispunjavala sve uvjete, vrlo brzo sam dobila Rješenje općinskog suda u Osijeku da udovoljavam svim kriterijima i da se oslobođam od plaćanja obaveza, koja su se godinama gomilala, a čije kamate bile su veće od glavnice. Na sudsku odluku žalila se jedino OTP banka, budući da sam neposredno prije donošenja sudske odluke pronašla posao, što su oni argumentirali iz evidencije HZMO-a. Drugostupanjski sud u Rijeci je potvrdio odluku prvostupanjskog suda i žalbu OTP banke proglasio neosnovanom uz napomenu da potraživanja iz sudskog postupka banka nema pravo ponovno poslati na prisilnu naplatu. Nakon toga je OTP banka ista potraživanja prodala agenciji CEI Zagreb d.o.o., čiji djelatnici me sustavno uznemiravaju, čak i nakon što sam im proslijedila sudske odluke vezane za svoj dug prema OTP banci.
  Nakon što mi je FINA u travnju 2020.g. potvrdila da nemam nikakvu ovrhu evidentiranu kod njih, otvorila sam tekući račun u drugoj banci. Zanima me da li Agencija za naplatu potraživanja, kao novi vjerovnik, ima pravo blokirati me za dug, koji su otkupili od OTP banke?
  Hvala na odgovoru!

  Lp,
  Andrea

  1. Author

   Poštovana,

   agencije za naplatu potraživanja su pravni sljedbenici dugovanja koje ste imali prema OTP banci. Pa gledajući tako, imaju pravo pokrenuti naplatu potraživanja. Ali kako ste imali ranija rješenja za ovo dugovanje, moguće da je situacija i drugačija. Za točnije provjre trebalo bi prikupiti dokumentaciju o ovom dugovanju. Ovo je svakako pitanje pravne prirode pa bi bilo najbolje posavjetovati se s nekim od pravnika.

   Lijep pozdrav

 15. Poštovani, imam dug prema otp banci od prije 10 godin ai sad me poziva agencija za naplatu, s time da su kamate veće od glavnice na koji način da postupam i s kime da pregovaram s bankom ili agencijom.

  1. Author

   Poštovana,

   OTP banka je Vaše dugovanje onda prodala agenciji za naplatu potraživanja. To znači da Više niste dužni banci nego agenciji. S njima bi trebali razgovarati i provjeriti mogućnosti nagodbe i uvjeta plaćanja dugovanja koja imate.

   Lijep pozdrav

 16. Poštovani,

  imao sam dug prema banci koji je prenesen na agenciju za otkup potraživanja. Pored toga imao sam ovrhu na nekretnini od druge banke koja je pokrenula ovrhu na mojoj nekretnini pošto je osiguranje bila hipoteka na nekretnini. Kako sam to dugovanje rješio dogovorom oni su skinuli ovrhu. U trenutku skidanja zabilježbe o ovrsi upisana je nova ovrha na nekretnini od ove prve banke koja je prenijela dug na agenciju za otkup potraživanja. Imao bi slijedeće pitanje kakav će biti daljnji postupak, da li je sada pravni sljednik te ovrhe agencija i kakav je vaš savjet u vezi riješenja navedeng slučaja
  Lijep pozdrav

  1. Author

   Poštovani,

   banka je, zbog nemogućnosti naplate dugovanja, svoj dug prodala agenciji za naplatu potraživanja. Oni su novi pravni sljedbenici duga te imaju mogućnosti koristiti različite pravne načine za naplatu duga. Jedan od njih je i naplata putem nekretnine.

   Moguće da bi agencija pristala na smanjenje dugovanja ili otpis dijela dugovanja. Ovo ovisi o visini, trajanju i vrsti duga. Svakako bi bilo dobro da stupite s njima u kontakt.

   Također, možemo provjeriti jeste li i koliko kreditno sposobni pa da to dugovanje podmirite novim kreditom.
   Popunite naš kreditni obrazac kako bi mogli napraviti potrebne provjere.

   Lijep pozdrav

 17. Poštovana,

  javljam se u ime poslodavca.

  Naime, naš djelatnik tereti se za dugovanje u Raiffeisen Austria d.d banci za dugovanje koje je ustupljeno B2 Kapitalu.
  Kao njegov poslodavac, dužni smo mu na nj.račun u korist dugovanja plaćati 1/3 plaće što činimo već neko vrijeme.
  Međutim, obratilo nam se odvjetničko društvo koje također traži da se njima uplaćuje iznos duga i koje tvrdi da dugovanje UOPĆE nije ustupljeno B2 Kapitalu nego da je NJIH banka ovlastila za naplatu dugovanja.
  U očevidniku s FINE vidljivo je da se dugovanje vodi samo prema B2 Kapitalu ali bez obzira na obrazloženje i prilaganje očevidnika FINE (koja je po svemu sudeći jedina legalna ustanova u RH koja postupa po Instrumentima osiguranja) oni tvrde da se sredstva uplaćuju na pogrešan račun?
  Dotični Odvjetnički ured ”prijeti” blokiranjem računa firme ukoliko se ne postupi po dopisu.

  Pošto Agencija za naplatu potraživanje ne odgovara na naše upite, molim Vas informaciju (po pretpostavci naravno) da li je u redoslijedu naplate B2 kapital u prednosti i kako je moguće da se u sve uključio odvjetnički ured?

  Zahvaljujem unaprijed i srdačno Vas pozdravljam.

  1. Author

   Poštovana,

   kako se dugovanja ustupaju agencijama za naplatu potraživanja temeljem ugovora o cesiji, zaista nije baš najjasnije kako se i na temelju čega odvjetnički ured uključio u naplatu potraživanja. Kakav dopis ste dobili od njih?

   Najprije bi trebalo utvrditi radi se o istom dugovanju. Možda je Banka prodala dugovanje po kreditu B2 kapitalu, a dok je primjerice dugovanje po tekućem računu ustupila odvjetničkom društvu.

   Svakako bi bilo dobro da Vaš zaposlenik ode u Banku i provjeri za koja ga se sva dugovanja tereti te kome i kada su ta dugovanja ustupljena. Banke za takva dugovanja izdaju i potvrde. Dodatno, Vaš zaposlenik može i u FINI zatražiti presliku rješenja osnove za ovrhu prema B2 kapitalu. Tu ćete moći vidjeti o kojem dugovanju se tu radi pa usporediti s dopisom odvjetničkog društva.

   Ako je riječ o istom dugovanju, tražite službeno očitovanje od Banke.

   Kako nismo pravnici, savjetujem Vam da provjerite s pravnikom za redoslijed naplate dugovanja.

   Lijep pozdrav

  2. Molio bi Vasu hitnu pomoc ako je ikako moguće dosla mi je provedba ovrhe od B2 kapitala koju moram rijesit u 8 dana pa bi Vas molio da mi se neko javi iz Progesa sad sam prvi puta cuo za Vas Hvala

 18. Poštovani,
  Nakon 14 godina plačanja kredita sada godinu prije isteka sam dobila otkaz ugovora o kreditu. Nezaposlena sam više od godinu dana i plačala sam kredit manje od dogovorene rate.
  Sada traže da se dug sa kamatom koji je oko 40 000 kn plati u 15 dana. Ne bježim od plačanja duga samo trebam pomoć oko roka otplate.

  1. Author

   Poštovana,

   svakako porazgovarajte s agencijom oko Vaše trenutne situacije. Kako niste zaposleni, otplata dugovanja Vam je otežana. Vjerujem da će agencija imati razumijevanja i omogućiti Vam dulji rok otplate.

   Lijep pozdrav

  2. Pozdrav
   Imam dug prema b2 kapitalu( banka prodala moj dug) nisam u radnom odnosu ,nemam imovinu ali dobila sam poziv na ostavštinu svojih roditelja ( kuča dva kata i zemlja cc 1000m2(nasljednici ja sestra i dva brata) kako zaštitit od ovrhe svoju 1/4 zakonski koja me sljeduje tj. Može li se moj dio ovršit?
   Hvala
   Lp

   1. Author

    Poštovana,

    ovrhovoditelji obično imaju mogućnosti, pri naplati dugovanja, koristiti svu imovinu dužnika. Da li je to slučaj i kod Vašeg dugovanja, bez detaljnijeg uvida u dugovanje, ne možemo Vam odgovoriti. No, predlažem Vam da se svakako posavjetujete s pravnikom koji će Vas uputiti u iduće korake.

    Lijep pozdrav

 19. Poštovana,
  Potreban mi je hipotekarni nenamjenski gotovinski kredit u iznosu od približno od 230.000 – 250.000 kn. max.
  Visina moje vojne mirovine je na današnji dan 5.577,60 kn
  Zanima me rok otplate do 20 g.
  Vrijednost nekretnine je 45.000 – 50.000 Eura a vlasnik sam 1/1
  Tim kreditom planiram isplatiti dugovanja u FINA-i.

  1. Author

   Poštovani,

   prema navedenim podacima, ne biste imali dovoljno kreditne sposobnosti za realizaciju željenog iznosa kredita.
   Svoju kreditnu sposobnost možete povećati uključivanjem kreditno sposobnog sudužnika.

   Ako imate koga da bi Vam mogao biti sudužnik, slobodno nam se javite kako bi napravili detaljnije provjere Vaše kreditne sposobnosti.

   Lijep pozdrav

 20. Poštovani! Imam dugovanje prema banci u iznosu glavnice od 6000 kn koje je nastalo 1998. godine. Kako sam bio izmanipuliran u naplati čekova, oni su dospjeli na naplatu odjednom, te tako generirali dug. Tada sam bio zaposlen i tražio sam od banke da mi omogući otplatu u nekoliko rata, a i pokušao sam direktnom uplatom na račun podmirivati mjesečno, no banka mi tada nije dozvolila uplatu, ne znam zašto, ali rečeno mi je da ću na kućnu adresu dobiti u pismenom obliku dinamiku obročne otplate. Prošlo je petnaestak godina nikad ništa nisam dobio. Banka nikada nije pokrenula nikakav pravni oblik pokušaja naplate niti me je obavijestila o postojećem stanju duga. Od 2011 ja sam nezaposlen i živim od socijalne naknade za njegovateljstvo djeteta s invaliditetom (jedini prihod i izuzet od ovrhe). 2015-te su me nazvali na što sam ja odgovorio da želim da me utuže gdje ću se pozvati na zastaru, pošto sada više nisam u stanju niti obročno otplaćivati. Nije se dogodilo ništa, već 2019-te mi se javlja agencija za naplatu sa cifrom od 10600kn. Dakle provedena je cesija duga, nije bilo utužbe ni troškova iste već samo kamata, pošto je banka vjerojatno procijenila da ne može dobiti parnicu. Što sada? Hvala!

  1. Author

   Poštovani,

   svakako bi bilo dobro zatražiti dokumentaciju vezanu za Vaše dugovanje (rješanja, stanje dugovanja, osnova za dugovanje) te posavjetovati s pravnikom oko mogućnosti zastare duga za koji Vas se tereti.

   Kako sada niste u radnom odnosu, vjerujem da agencija za naplatu potraživanja treba imati razumijevanja ako postoji obveza plaćanja navedenog dugovanja.

   Lijep pozdrav

 21. Dobar dan imam blokadu od 6300kn. Dali je kod vas moguće dobiti kredit od 20 000kn?

  1. Author

   Poštovani,

   morali bismo najprije provjeriti Vašu kreditnu sposobnosti. Navedena blokada nije prepreka za kredit.

   Kako bi mogli provjeriti Vaše kreditne mogućnosti, potrebni su nam Vaši dodatni podaci. Pozivam Vas da popunite naš kreditni upitnik i ostavite nam potrebne podatke.

   Lijep pozdrav

 22. POŠTOVANI ZANIMA ME DA LI VI KAO AGENCIJA MOŽETE PRIKUPITI SVU DOKUMENTACIJU ZA KLIJENTA
  KOJI JE UMIROVLJENIK I KOJI JE BLOKIRAN, KAO NPR. OČEVIDNIK FINE, DA BI MOGAO ZATVORITI SVA DUGOVANJA I ODBLOKIRATI RAČUN. HVALA

  1. Author

   Poštovana,

   klijentu možemo pripomoći prikupiti većinu dokumentacije. No,nažalost, dio dokumentacije ipak mora prikupiti sam. Određene institucije i poduzeća ne daju na uvid trećim osobama potrebnu dokumentaciju.

   Za početak bi bilo najbolje da provjerimo klijentova zaduženja i mogućnosti za realizaciju kredita. Za to su nam potrebni dodatni podaci. Pozivam Vas da popunite naš kreditni upitnik i ostavite nam potrebne podatke.

   Srdačan pozdrav

   1. Poštovana, moj partner ima blokiran rč jer se u jednom periodu života( 2011.) Našao u nezavidnoj situaciji. Uz puno peripetija i komplikacija banka je 2015. Otpisala dug da bi mu ove god poslala službeni dopis kako nema nikakvog dugovanja prema njoj. Nakon nekog vremena počeli su pozivi o naplati duga.( Cesija) i uznemiravanje o dogovoru radi podmirenja istog , naravno uvećanog. Ono što mene zanima kako saznati kome je od 2015. G išla 1/3 plaće na ime kredita iz ZB, ako svea, i b kapital( ili kako se već točno zovu) kažu da ništa nisu naplatili ,a svaki mj njegova firma šalje rate na ime tog duga. Sada mi više ništa nije jasno. Gdje je završavao taj novac. U firmi kažu da imaju nalog prema ZG banci , a ona je izdala potvrdu da od 2015. Ništa ne potražuje. Tko je tu lud?! Lijep pozdrav

    1. Author

     Poštovana,

     banka je vjerojatno 2015. godine prodala potraživanje agenciji. Agencija je plaćanjem tog dugovanja prema banci, zatvorila obvezu u banci. Zbog toga, suprug više nije dužan banci, nego agenciji, temeljem ugovora o cesiji.
     Međutim, ako je nakon toga nastavljena uplata od strane poslodavca prema banci, bilo bi dobro saznati od poslodavca točne podatke na temelju kojih su radili uplate. S tim podacima, svakako se javite u banku kako bi oni provjerili gdje su završili novci.

     Banka bi ujedno trebala poslodavcu poslati obavijest kako ne postoji više potreba za plaćanje obveza na ime tog kredita.

     Lijep pozdrav

Imate pitanje ili komentar? Tu smo!