Smrt dužnika

Smrt dužnika: spriječite nasljeđivanje dugova

U Savjeti od Yetunde Kristina ŠkorićKomentirajte

Riječ „nasljedstvo“ asocira nas na novac, nekretnine, nakit i druge vrijednosti. Zaboravljamo da nasljeđe nakon smrti dužnika predstavljaju i krediti, dugovanja po kreditnim karticama, prekoračenja po transakcijskim računima i slične novčane obveze prema vjerovnicima.

Nasljedno se pravo stječe u trenutku smrti fizičke osobe.

Progreso upitnik za kredit

Članak detaljno obrađuje temu iz naslova. Ako ste samo u potrazi za najpovoljnijom kreditnom linijom i nemate vremena za čitanje, možete odmah ispuniti upitnik za kredit.

Idemo na upitnik!

Nasljednik odgovara za dugove dužnika

Kada pokojnik ostavi dugove iza sebe, vjerovnici ravnopravno sudjeluju na ostavinskoj raspravi. Temeljem preostale pokojnikove imovine, vjerovnici imaju pravo na nadoknadu potraživanja.

Nasljednik odgovara za dugove pokojnika do visine vrijednosti naslijeđene imovine.

Ovo trebate znati o osiguranim kreditima

Ponuda dodatnih instrumenata osiguranja gotovinskih kredita razlikuje se od banke do banke. Najčešći sekundarni instrumenti osiguranja kredita su kreditno sposoban solidarni jamac, polica životnog osiguranja, polica osiguranja otplate kredita, oročeni novčani depozit i udjeli u investicijskim fondovima određene poslovne banke.

Kod ugovaranja kredita često se povodimo za najjeftinijim instrumentom osiguranja ne razmišljajući o realnoj cijeni otplate kredita u slučaju da nam se nešto dogodi.

Jamac platac, najjeftinije osiguranje kredita?

Po svemu sudeći najpovoljnije osiguranje kredita bio bi kreditno sposoban solidarni jamac. Kod odabira jamca najčešće se odlučujemo za blisku osobu od povjerenja. U najgorem slučaju otplata kredita past će upravo na jamčeva leđa. Je li to uistinu željeni scenarij za realizaciju kredita?

Zaštitite najdraže

Prilikom ugovaranja police osiguranja života određuje se svota na koju se osigurava „život“ korisnika kredita u slučaju nastupa smrti, trajnog invaliditeta i sl.

Policu života u svrhu osiguranja kredita korisnik može ugovoriti kao riziko životno osiguranje ili kao policu mješovitoga životnog osiguranja. Mješovito životno osiguranje osim osiguranja ima i štednu komponentu te predstavlja osiguranje za slučaj smrti i doživljenja.

Ponuda osiguranja na bankovnom tržištu

Odnos dužnika i vjerovnika na financijskom tržištu podložan je zakonu ponude i potražnje.

U posljednje vrijeme, poučene prošlošću, banke su uvele praksu ugovaranja osiguranja tražbine kredita. Ako klijent prestane plaćati kredit, banka ima pravo preostali iznos kredita naplatiti, tj. regresirati od osiguranja. Ugovaranjem osiguranja u slučaju nastupa privremene potpune nesposobnosti za rad  i prekida radnog odnosa moguće je dodatno proširiti ponudu.

Ostvareni prinosi od štedne komponente police osiguranja neće biti veliki, ali u slučaju nastupa osiguranog slučaja ugovorena osigurana svota najčešće pokriva veći dio iznosa kredita. Polica života stoga predstavlja financijsku sigurnost zakonskim nasljednicima dužnika.

Isplata osigurane svote

Sklapanju ugovora s osiguravajućom kućom potrebno je pristupiti ozbiljno i savjesno. Kvalitetno i prije svega vjerodostojno ispunjen zahtjev za sklapanjem police jamči isplatu osigurane svote.

Nemojte lagati o zdravstvenim problemima (ni kada je riječ o sitnicama kao što su pušenje cigareta, koji kilogram viška, česte glavobolje i sl.), zanimanju kojim se bavite ili hobijima u kojima uživate.

Po ostavinskoj raspravi nasljednik se mora javiti banci ili osiguravajućoj kući kako bi se u roku od mjesec dana podmirilo preostalo dugovanje po kreditnim obvezama pokojnika.

Naplata dugova iz pokojnikove imovine

Vjerovnici, tj. banke, mogu naplatiti zaostali dug iz preostale imovine pokojnika. Bez obzira na to je li riječ o automobilu, stanu, kući, zlatu, umjetninama, pa čak i namještaju, banka ima pravo raspolagati navedenom imovinom sve dok ne naplati potraživanje.

Banka može naplatiti svoja potraživanja temeljem imovine koja je ostala iza pokojnog dužnika samo do visine preostalog duga. Nema pravo zahtijevati od nasljednika vraćanje dugova ako je zaostala imovina manja od visine duga.

Nasljednik otplaćuje preostalo dugovanje

Zakonski nasljednik dužan je banci dostaviti smrtni list, a potom i pravomoćno rješenje o nasljeđivanju. Nakon uvida u tražene dokumente banka će s nasljednicima raspraviti postojeće obveze pokojnika.

Banka može ali nema obvezu s nasljednicima dogovoriti otplatu kredita.

Ako iza pokojnika ne ostane imovina, vjerovnici će pokušati s nasljednicima dogovoriti otplatu preostalih dugovanja.

Potencijalni nasljednici mogu se na ostavinskoj raspravi odreći nasljedstva i tada nisu odgovorni za dugove pokojnika. Taj rizik s kojim je banka dobro upoznata prilikom sklapanja ugovora o kreditu ( gotovinskom, revolving, kontokorentnom i sl.) ujedno je i glavni razlog uvođenja police života kao instrumenta osiguranja kredita!

Odricanje od dugova

Nasljednik se može odreći nasljedstva javno ovjerovljenom izjavom ili izjavom danom na zapisnik kod suda, do trenutka donošenja prvostupanjske odluke. Odricanje vrijedi i za potomke osobe koja se odrekla nasljeđa. Potrebno je napomenuti da se nasljednik koji je već raspolagao dijelom zaostale imovine ne može odreći nasljedstva.

Odricanje od nasljedstva nije djelomično ni kratkoročno. Jednom dana izjava o odricanju od nasljeđa neopoziva je.

Ne možete ustrajati u tome da naslijedite stan čiju je kupnju pokojnik financirao iz kredita banke, a da ne prihvatite otplatu tog kredita.

Naslijedili ste ovrhu?

U ovršnim postupcima nasljednici se nakon smrti najdražih mogu naći u situaciji da odgovaraju za obvezu.

Smrt dužnika prethodi izdavanju rješenja o ovrsi

Ako je dužnik umro prije izdavanja rješenja o ovrsi, ovrha je određena protiv mrtve osobe i kao takva neprovediva. Nasljednici su dužni javnom bilježniku ili sudu koji je izdao rješenje o ovrsi dostaviti smrtni list, obavijest o smrti ili izvadak iz matice umrlih. Dostavljanjem tražene dokumentacije ukida se ovrha na preostalim novčanim sredstvima pokojnika.

Rješenje o ovrsi prethodi smrti dužnika

Po zaprimanju isprave u kojoj je utvrđen datum smrti ovršenika, javni bilježnik ili sud prekinut će ovršni postupak. Nakon zaprimanja javnobilježničkog ili sudskog rješenja o obustavi ovrhe vjerovnik može pokrenuti novi ovršni postupak protiv pokojnikovih nasljednika.

U takvim slučajevima zastarni rokovi ovršnog postupka prema nasljedniku pokojnika ne uključuju prethodnu ovrhu protiv dužnika.

U slučaju nastupa prijevremene smrti korisnika kredita dolazi do izražaja uloga police osiguranja, jer se sredstva iz svote osiguranja za slučaj smrti isplaćuju vjerovniku.

Drugim riječima, prilikom zaduživanja bilo koje vrste, ugovorite policu osiguranja života i time na najelegantniji način zaštitite svoju imovinu i svoje bližnje.■

Autor teksta: Yetunde Kristina Škorić

Ne preplaćujte svoje kredite!

Skuplji televizor ima bolju sliku. Skuplji kredit je samo skuplji, i ništa više. S Progresom štedite prije svega novac i vrijeme. Ispunite Progreso upitnik za kredit.

Idemo na upitnik

Leave a Comment