Refinanciranje kredita

Kredit za refinanciranje i zatvaranje obveza

U Savjetima od Yetunde Kristina Škorić, Mag. Oec. / 17/07/2019 / 28 komentar

Progreso upitnik za kredit

Članak detaljno obrađuje temu iz naslova. Ako ste samo u potrazi za najpovoljnijom kreditnom linijom i nemate vremena za čitanje, možete odmah ispuniti upitnik za kredit.

Idemo na upitnik!

U posljednjih nekoliko godina, zbog posljedica povećanja troškova života i prevage rashoda nad prihodima, veliki broj građana našao se u problemima po pitanju izvršavanja financijskih obveza. S ciljem olakšavanja otplate kredita, mnogi se građani odlučuju zatvoriti stare obveze novim kreditom – refinancirati.

Isto tako, kreiranjem povoljnijih uvjeta na tržištu kredita – ponajviše padom kamatnih stopa, ”stari krediti” puno su skuplji od kredita koji su trenutno u ponudi.

Bez obzira na razlog potrebe za otplatom starih dugova, krediti kojima se podmiruju postojeće obveze sve su popularniji. Danas se refinanciranje najčešće čini nenamjenskim kreditima.

Kreditne obveze koje možemo refinancirati su nenamjenski i namjenski krediti, limiti po kreditnim karticama, iskorištena dopuštena prekoračenja, razni limiti po transakcijskim računima, leasing naknade, obveze po jamstvima ili sudužništvima itd.

Razlozi refinanciranja obveza

Refinanciranje podrazumijeva ”zamjenu” postojećih kreditnih obveza jednim novim kreditom s ciljem ugovaranja povoljnijih uvjeta kredita. Otplatom starih kredita i sklapanjem novog ugovora o kreditu, omogućuje se izmjena svih uvjeta kredita kao i sama struktura i način otplate kredita.

Refinanciranje kreditnih obveza je pametan izbor onda kada vodi poboljšanju ukupne financijske situacije tražitelja kredita. Ono ne mora uvijek biti financijski isplativo, u smislu manje plaćene kamate ili troškova kredita ali je dobro rješenje ako omogućuje stabilnost u kućnom budžetu.

Refinanciranjem se mogu smanjiti:

 • kamatne stope
 • ukupno plaćena kamata
 • mjesečne obveze
 • obveze temeljem instrumenata osiguranja

Ovisno o potrebama tražitelja kredita i njegovom trenutnom bonitetu, umanjiti se može sve spomenuto ili samo dio toga.

Smanjenje kamatnih stopa i ukupne kamate na kredit

Građani obično refinanciraju svoje kreditne obveze s ciljem smanjenja kamatne stope na postojeće kredite te, posljedično, otplate manje ukupne kamate.

Kao glavna prednost refinanciranja javlja se upravo ušteda u ukupno otplaćenim kamatama prilikom zamjene postojećeg kredita s višom kamatnom stopom za kredit s nižom kamatnom stopom. Ovo je posebice isplativo kod dugoročnih kredita kao što su stambeni i hipotekarni, gdje snižavanje kamatne stope može rezultirati značajnim uštedama.

Primjer

Klijent je 2015. godine realizirao stambeni kredit po kamatnoj stopi od 5,50% u iznosu od 80.000 eura. Ugovoreni rok otplate je 20 godina, a anuitet je 550 eura.

Nakon 4 godine otplate kredita, klijent se odlučio refinancirati preostalu glavnicu koja iznosi 70.165 eura bez produljenja roka otplate. Novi kredit može realizirati po kamatnoj stopi od 3,50% na 16 godina. Anuitet bi iznosio 480 eura što je za 70 eura manje u odnosu na raniji kredit. Na ovaj način, klijent je uštedio 13.440 eura u ukupno plaćenoj kamati.

Smanjenje mjesečnih obveza

Građanima koji se bore s visokim mjesečnim izdacima, refinanciranje nudi reorganizaciju rashodovne strane budžeta jer značajnije utječe na smanjenje mjesečnih obveza produljenjem roka otplate.

Teško je predvidjeti kakav će utjecaj anuitet kredita imati na stabilnost mjesečnog budžeta u nadolazećim godinama. Prema trenutnoj situaciji, možda vam i nije problem izdvajati 1.500 kn za anuitet kredita. Tko zna što će se dogoditi za 3, 5 ili 7 godina?

Smanjenje mjesečnih priljeva, nepredviđeni izdaci za održavanje nekretnine, proširenje obitelji ili kupovina novog vozila,  može dovesti do povećanja troškova života a samim time i do teže otplate ranije dogovorenih kreditnih obveza.

Refinanciranjem obveza mogu se smanjiti mjesečna plaćanja. Rezultat je više sredstava koje možemo utrošiti za neke druge mjesečne troškove te lakše upravljanje budžetom.

Međutim, produljenje roka otplate obično nije financijski isplativo jer se otplati veći iznos kredita, odnosno više kamate.

Primjer

Klijent želi refinancirati obveze po kreditima da bi smanjio mjesečne obveze. Realizirao je 160.000 kn na 7 godina. Preostalo mu je još 65 anuiteta po 2.500 kn, a u slučaju prijevremene otplate kredita glavnica iznosi 131.000 kn. Kamatna stopa na postojeći kredit iznos 8,00%, a preostale kamate do kraja roka otplate su 31.000 kn.

Prema trenutnim mogućnostima, klijent bi mogao izdvajati do 1.600 kn mjesečno.

Klijentu je ponuđen kredit za refinanciranje obveze u visini trenutnog salda glavnice (131.000 kn) uz rok otplate na 120 mjeseci (55 mjeseci dulje od trenutnog roka otplate) te uz kamatnu stopu od 6,5%. Anuitet bi iznosio 1.487 kn, a klijent bi uz glavnicu otplatio i 47.500 kn kamata. Za 16.500 kn više kamata u odnosu na kredit koji želi otplatiti.

Refinanciranje obveza kojima se produljuje rok otplate radi smanjenja mjesečnih obveza, nije uvijek financijski isplativo. Takvo refinanciranje najčešće rezultira s više plaćenih kamata ali istovremeno i s rasterećivanjem budžeta, pa može doprinijeti boljoj financijskoj situaciji tražitelja kredita.

Smanjenje ugovorenih instrumenata osiguranja

Ranijih godina većina nenamjenskih kredita ugovarala se uz relativno visoke instrumente osiguranja: depozit ili jednokratne uplate u polica osiguranja. To je nerijetko iznosilo i do 20% iznosa kredita.

Takvi instrumenti osiguranja kredita su uglavnom povratni nakon konačne otplate kredita, no treba imati na umu da su za vrijeme otplate kredita svi ti iznosi uračunati u obrok otplate i na njih se plaća kamata.

Stoga se klijenti često odlučuju refinancirati takve kreditne obveze s ciljem dobivanja povrata takvih instrumenata osiguranja. Na taj način klijenti dolaze do dodatne gotovine koja im je potrebna, najčešće uz isti rok otplate, sličan ili niži anuitet.

Primjer

Klijent je prije 2 godine realizirao kredit od 200.000 kn uz obvezu ugovaranja depozita u visini od 15% - 30.000 kn. Rok otplate kredita je 10 godina, kamatna stopa 8,20%, a anuitet 2.447,74 kn. Kada bi klijent odlučio vratiti ovaj kredit prema ugovorenim uvjetima, ukupna plaćena kamata bila bi 93.728,74 kn. Nakon 24 plaćena anuiteta, preostala glavnica iznosi 171.909,38 kn.

Klijentu je sada potrebna gotovina od 25.000 kn. Odlučuje da mu je najisplativije refinancirati postojeći kredit novim kreditom uz kamatnu stopu od 7,00%. Kredit se odobrava bez naknada za obradu kredita te bez dodatnih instrumenata osiguranja. Traženi iznos kredita je 172.000 kn uz rok otplate 8 godina. Anuitet iznosi 2.345,00 kn. Podmirenjem tog iznosa, klijent će od banke dobiti 30.000 kn koje su bili obvezan instrument osiguranja kredita te tako doći do potrebne gotovine.

U idućih 8 godina, klijent će otplatiti 225.119,94 kn. Pribrojimo li tome i 58.745,76 kn koje je već otplatio po starom kreditu, onda to iznosi 283.865,76 kn. To je za 9.863,04 kn manje nego što bi otplatio da je vraćao stari kredit do kraja, a ujedno je dobio i 30.000 kn na ruke.

Kada se odlučiti za refinanciranje obveza

Kada se pravovremeno pristupi traženju odgovarajućeg rješenja, manja je vjerojatnost da će doći do problema povezanih s nemogućnošću uredne otplate kreditnih zaduženja.

Savjeti dužnicima

Dužnici koji kasne s plaćanjem jednog mjesečnog anuiteta po kreditnoj obvezi, trebaju potražiti pomoć djelatnika banke ili još učinkovitije – kreditnog posrednika.

Dužnici koji nisu u mogućnosti podmiriti dugovanje po kreditnoj kartici s odgodom naplate, trebali bi s kartičnom kućom dogovoriti otplatu u mjesečnim obrocima.

Dužnici koji kasne s otplatom ugovorenih kreditnih obveza više od jednog obroka ili nemaju financijskih mogućnosti ugovoriti obročnu otplatu duga po kartici, ne mogu izbjeći refinanciranje. Realizaciji novog kredita, kojim će se refinancirati postojeće obveze, važno je pristupiti oprezno, jer loše refinanciranje vodi ka novim problemima s plaćanjem.

Ključ dobrih financijskih odluka za lakše upravljanje kućnim budžetom je reagirati na vrijeme.

Kojim kreditom ”zamijeniti” postojeće obveze (razlika između refinanciranja i reprograma)

Obveze po kreditima, postojećim prekoračenjima, kreditnim karticama, nenamjenskim i namjenskim kreditima, mogu se podmiriti kreditima za reprogram, kreditima za refinanciranje obveza ili nenamjenskim kreditima.

Pojmom reprogram označavamo promjene po postojećem kreditu, kao što su izmjena kamatne stope, ugovaranje moratorija, produljenje ugovorenoga roka otplate, zamjena instrumenata osiguranja i slično ali obično bez sklapanja novog ugovora o kreditu.

Krediti za reprogram ugovaraju se i za objedinjavanje neurednih kreditnih obveza unutar iste financijske institucije, uglavnom, radi smanjenja mjesečnih obveza dužnika i lakše otplate kredita. Pa tako banka može reprogramom objediniti obveze po, primjerice, nenamjenskom kreditu i prekoračenju po tekućem računu. Kod sklapanja ovih ugovora o kreditu, namjena kredita je u cijelosti određena, a odnosi se isključivo na podmirenje obveza u banci.

Reprogram se najčešće odobrava klijentima banke koji neuredno izvršavaju obveze po kreditnim proizvodima banke.

S druge strane, refinanciranjem se uvijek sklapa novi ugovor o kreditu kojim se objedinjavaju postojeće obveze, koje se uglavnom uredno plaćaju, a nalaze se unutar jedne ili više financijskih institucija.

Sredstva plasirana iz kredita za refinanciranje imaju strogo definiranu namjenu zatvaranja već postojećih kreditnih obveza dužnika te je unaprijed poznat postotak odobrenog kredita koji se može koristiti nenamjenski.

Dakle, banka koja je odobrila kredit za refinanciranje vrši plaćanja na ime postojećih kredita, kreditnih kartica, dopuštenih prekoračenja i dr. Svega 10% – 30% iznosa kredita za refinanciranje koristi se prijenosom sredstava na račun dužnika bez dokumentiranja namjene.

Kada građani svoje obveze refinanciraju novim nenamjenskim gotovinskim kreditom, ostatak odobrenih sredstava kredita mogu koristiti bez pravdanja namjene.

Primjerice, nenamjenskim kreditom podmiruju se postojeće kreditne obveze u visini 100.000 kn. Kako je traženi iznos kredita 220.000 kn, preostali iznos od 120.000 kn (više od 50% iznosa kredita) korisnik kredita može utrošiti bez dokazivanja namjene.

U ponudi je sve manje kredita za refinanciranje

Na tržištu gotovo nema klasičnih kredita za refinanciranja obveze sa strogo definiranom namjenom korištenja kredita.

Prema trenutnim uvjetima, krediti za refinanciranje uobičajeno se ugovaraju bez administrativne naknade ali uz obvezno založno pravo na nekretnini za iznose veće od 225.000 kn. Godišnje kamatne stope razlikuje se ovisno o ponudi banke, ugovorenoj valuti, iznosu kredita te namjeni korištenja sredstava kredita. Kreću se od 4,25% do 6,80%. Niže kamatne stope odnose se na kredite kod kojih se veći dio iznosa refinanciranja (obično preko 50%) koristi za otplatu stambenih kredita.

Maksimalni rok otplate kredita za refinanciranje bez zaloga nekretnine je do 12 godina.

Kada se ugovara kredit za refinanciranje dugoročnih obveza kao što su stambeni i hipotekarni krediti, otplata kredita može ići i do 30 godina.

Visina kredita za refinanciranje prije svega ovisi o kreditnoj sposobnosti dužnika, ali i o iznosu iskorištenih kredita koji nisu plaćeni ili su dospjeli za plaćanje, iznosu ugovorenih naknada za obračun ostatka duga u slučaju prijevremene otplate kredita, iznosu naknade za obradu zahtjeva za odobrenje kredita za refinanciranje, ugovorenoj naknadi za servisiranje kredita za refinanciranje i dr.

Iako imaju više kamatne stope, zbog fleksibilnosti korištenja sredstava kredita, nenamjenski krediti preuzeli su ulogu kredita za refinanciranje obveza.

Trenutno se može realizirati nenamjenski kredit, bez zaloga nekretnine, čak do 300.000 kn. Uglavnom se ugovaraju na rok do 10 godina. U ponudi nekih banaka dostupni su rokovi i na 12 odnosno 15 godina.

Zlatno pravilo refinanciranja

Mjesečna obveza po novom kreditu, kojim su refinancirane obveze, ne bi trebala iznosom prelaziti ukupne mjesečne obveze po već postojećim zaduženjima.

Refinanciranje podrazumijeva zamjenu duga po jednoj ili više postojećih kreditnih obveza novim kreditom, najčešće u istom iznosu te uz iste instrumente osiguranja ali uz povoljniju kamatnu stopu, na  dulji rok otplate, uz mogućnost ugovaranja počeka, bez troškova obrade itd.

Čak i klijenti koji nemaju problema s otplatom, mogu tražiti konverziju većeg broja kreditnih obveza u novi samostalni kredit.

S obzirom na to da objedinjavanje kreditnih obveza obično signalizira probleme s otplatom postojećih zaduženja, banke će detaljno provjeriti kreditnu sposobnost i mogućnost otplate nove kreditne obveze.

Kreditna sposobnost podrazumijeva provjeru redovnih mjesečnih primanja, bonitet poslodavca, urednost u izvršavanju obveza, financijske navike dužnika, odgovornost pri realizaciji kredita, primanja članova kućanstva i sl.

Refinanciranje dolazi uz određenu cijenu: provjera kreditne sposobnosti, naknada za obradu kredita, uplata sekundarnih instrumenata osiguranja te troškovi javnobilježničke ovjere. Ponekad se refinanciranjem mogu izgubiti povoljne značajke postojećeg kredita.

Unatoč tome, refinanciranje ima i neke svoje prednosti:

 • Objedinjavanje obveza
  Praćenje otplate više kredita, kreditnih kartica i ostalih obveza, često je naporno pa se kao dobro rješenje nudi stavljanje više kreditnih obveza u jedan kredit. Ovo je posebice isplativo kada se ugovara kredit s nižom kamatnom stopu u odnosu na postojeće obveze.
 • Promjena vrste kamatne stope
  Kredit se može ugovoriti s fiksnom ili promjenjivom kamatnom stopom. Ovisno o sklonosti riziku i tržišnim kretanjima, realizacijom novog kredita kojim se podmiruju postojeće obveze, moguće je ugovoriti drugu vrstu kamatne stope ili parametar promjenjivosti kamatne stope (npr. Euribor u NRS).
 • Otplata dospjelih dugovanja
  Dospjela dugovanja teret su za kućni budžet. Kašnjenje u otplatama obveza, teško je namiriti iz redovnih primanja, osim ako se ne očekuje njihovo povećanje ili značajno umanjenje ostalih troškova.

Kada je refinanciranje postojećih obveza isplativo rješenje

Refinanciranje je isplativo rješenje ako za dužnika predstavlja značajno smanjenje ukupnih troškova otplate, odnosno ako se refinanciraju zaduženja na početku otplatnog perioda ili dugoročni krediti.

Za procjenu isplativosti refinanciranja važno je primijetiti da se u početnim godinama otplate kredita mjesečni anuiteti sastoje od većeg dijela kamate i manjeg dijela glavnice.

Refinanciranje je kredita isplativo ako je ukupno plaćena kamata po novom kreditu manja od nedospjele kamate  po postojećim zaduženjima.

Primjer kredita za refinanciranje:

Klijent je prije pet godina ugovorio kredit u iznosu od 100.000,00 kuna na rok otplate 10 godina. Godišnja kamatna stopa po navedenom kreditu iznosi 8,50%, a visina mjesečnog anuiteta iznosi 1.239,86 kunu. Ukupan iznos novčanih sredstava koji će dužnik vratiti banci tijekom tih deset godina iznosi 148.782,83 kuna.

Nakon pet godina klijent je otplatio oko 40% glavnice i 71% kamate. Preostali iznos za uplatu je 60.431,99 kuna glavnice i odnosno 13.959,34 kuna nedospjelih kamata.

Refinanciranje kredita je isplativo samo ako će ukupno plaćena kamata banci po novom kreditu biti manja od 13.959,34 kuna, odnosno manja od nedospjele kamate po postojećem zaduženju.

Pretpostavimo da po ovom kreditu nema troškova za prijevremenu otplatu kredita, a da su troškovi obrade novog kredita 1% glavnice.

Ako se refinancira postojeći kredit u iznosu od 60.431,99 kuna po kamatnoj stopi 7,25% na rok otplate 6 godina, dužnik će za vrijeme otplate kredita banci uplatiti kamatu u iznosu od 14.273,45 kune. Mjesečni anuitet po novom kreditu iznosi 1.037,58 kuna. Ako ovome kreditu pribrajamo trošak ovjere kod javnog bilježnika oko 450,00 kuna, ukupna cijena refinanciranja obveza bila bi 14.723,45 kuna.

Dužnik bi imao za 202,28 kuna manji mjesečni anuitet.

Navedeni primjer refinanciranja nalazi se na granici isplativosti, a jedina je prednost neznatno smanjenje visine mjesečnoga anuiteta.

Ako dužnik refinancira svoje obveze po dovoljno nižoj kamatnoj stopi, npr. 6,00%, ukupna kamata koju će uplatiti banci po novom kreditu iznosi 11.678,31 kuna, a mjesečni anuitet 1.001,53 kuna. I uz javnobilježničke troškove, refinanciranje na ovaj način je isplativo.

Navedeni primjer pokazuje da je produljenje roka otplate kredita isplativo samo ako se obveze refinanciranju uz znatno nižu kamatnu stopu.

Primjer kredita za refinanciranje:

Primjer prikazuje objedinjavanje potrošačkoga kredita, kredita po kreditnoj kartici i iskorištenog minusa po tekućem računu novim kreditom na rok otplate od dvije godine.

Postojeća kreditna obveza Iznos kredita u eurima Rok otplate u mjesecima Godišnja kamatna stopa Anuitet u kunama Ukupan dug u eurima
Kreditna kartica 1.500,00 24 9% 509,18 1.644,65
Iskorišteni minus po tekućem računu 1.000,00 12 9,40% 651,17 1.051,64
Potrošački kredit 2.500,00 36 8,20% 583,78 2.828,58
Kredit za refinanciranje Iznos kredita u eurima Rok otplate u mjesecima Godišnja kamatna stopa Anuitet u kunama Ukupan dug u eurima
Kredit u eurima uz osiguranje otplate kredita 5.250,00 24 5,70% 1.723,54 5.567,38
Kunski kredit bez dodatnih instrumenata osiguranja 5.000,00 24 7,25% 1.667,51 5.386,32

U tablici su navedena dva primjera kredita za refinanciranje s ugovorenim rokom otplate na dvije godine.

Jednu od mogućnosti predstavlja kredit za refinanciranje ugovoren uz valutnu klauzulu euro te uz osiguranje otplate kredita u iznosu od 4,60%, ali uz povoljniju nominalnu kamatnu stopu. Druga je mogućnost realizacija kunskog kredita za refinanciranje bez osiguranja otplate kredita, ali uz nešto višu kamatnu stopu.

S obzirom na to da je za realizaciju kredita u eurima potrebno ugovoriti i osiguranje otplate kredita,  pozajmljeni iznos za refinanciranje potrebno je uvećati za isti, stoga glavnica kredita iznosi 5.250,00 eura. Ukupni troškovi kredita za refinanciranje iznose 5.567,38 eura. S druge strane imajući u vidu trenutne tržišne uvjete po kojima se plasiraju kunski krediti (bez instrumenata osiguranja, ali uz višu kamatu koja iznosi 7,25%) ukupni troškovi kredita iznosili bi 5.386,32 eura.

Unatoč tome što ugovaranje novog kredita za refinanciranje obveza nije baš financijski isplativo (razlike u plaćenoj kamati nisu prevelike), ono je svakako dobro rješenje. Razlog tomu je što korištenje dopuštenih prekoračenja po transakcijskim računima i krediti temeljem platnih kartica predstavljaju jedan od skupljih oblika zaduživanja. I obično, prema praksi korištenja korisnika, takvi financijski proizvodi teško se podmiruju iz redovnih primanja. Najčešće se koriste na način da se samo plaćaju kamate za korištenje, bez podmirenja osnovnog duga.

Kunski je kredit nešto povoljniji, u smislu ukupno plaćene kamate jer ne zahtijeva ugovaranje instrumenta osiguranja. Ali, s druge strane, osigurava otplatu kredita u slučajevima ugovorenim ovom policom (smrt i bolovanje korisnika kredita).

Dakle, važni kriteriji kod donošenje odluke o refinanciranju postojećih obveza su ugovorena nominalna kamatna stopa, instrumenti osiguranja kredita, valuta kredita te efektivna kamatna stopa.

O čemu voditi računa kod refinanciranja

Procijenili ste da je kredit za refinanciranje neophodan za vašu trenutnu financijsku situaciju? Odaberite kreditnog savjetnika koji poznaje uvjete kredita kojima možete refinancirati svoje obveze.

Detaljno proučite uvjete kreditiranja kao što su visina nominalne kamatne stope, vrsta kamatne stope, efektivna kamatna stopa, rok otplate, visina mjesečnog anuiteta, oblik mjesečnog anuiteta primarni i sekundarni instrumenti  osiguranja otplate kredita itd.

Usporedite visinu mjesečne obveze koju imate po osnovi kreditnih zaduženja u otplati i onu koju biste imali po realizaciji kredita za refinanciranje te pri tome svakako  uzmite u obzir da manji anuitet ne znači uvijek i jeftiniji kredit.

Sagledajte troškove koji nastaju prilikom refinanciranja kredita, kao što su troškovi prijevremene otplate postojećih zaduženja na preostali iznos dugovanja i troškovi obrade novoga kredita.

Usporedite nedospjelu kamatu po zaduženjima u otplati s kamatom koju biste platili banci u slučaju ugovaranja kredita za refinanciranje.

Informaciju o preostalom dugovanju po postojećim zaduženjima te iznos potreban za prijevremenu otplatu postojećeg kredita možete dobiti u banci besplatno.

Važno je razmotriti valutu plasiranja kredita za refinanciranje, odnosno je li kredit vezan uz valutnu klauzulu te  kako novi kredit utječe na vašu ukupnu mjesečnu obvezu.

Važan je parametar i promjenjivost ugovorene kamatne stope po kreditu za refinanciranje. Je li ugovorena kamatna stopa fiksna ili promjenjiva te kada se može mijenjati, iz kojih razloga i koliko često?

Sekundarni instrumenti osiguranja otplate kredita za refinanciranje mogu znatno utjecati na cijenu zaduživanja. Ugovarate li kredit uz dodatne instrumente osiguranja te u kojem su postotku od visine odobrenog kredita?

Svakako se trebate raspitati o uvjetima prijevremene otplate kredita za refinanciranje.

Provjerite je li banka zadržala pravo da bez vaše suglasnosti promijeni ugovorene uvjete kredita i na koje uvjete se ta odredba odnosi.

Uvjeti odobravanja novih kredita koji se koriste za refinanciranje obveza razlikuju se ovisno o poslovnoj politici banaka.

Zato, prije donošenja odluke o samoj realizaciji novog kredita, potražite savjet svog Progreso savjetnika!■

Ne preplaćujte svoje kredite!

Skuplji televizor ima bolju sliku. Skuplji kredit ima veću ratu i ništa više. S Progresom štedite prije svega novac i vrijeme. Ispunite Progreso upitnik za kredit.

Idemo na upitnik

Podijelite članakYetunde Kristina Škorić, Mag. Oec.
O autoru
Yetunde Kristina Škorić, Mag. Oec.

članica uprave i direktorica

Yetunde Kristina Škorić, Mag. Oec. rođena je 05.12.1987. godine.
Nakon završetka srednje ekonomske škole, 2006. godine upisuje Ekonomski fakultet u Osijeku, smjer financije... [Pročitajte više]

Komentari

 1. Poštovani,
  molila bi Vas za pomoć jer ne znam kome se mogu obratiti da pitam. S obzirom da su mi se smanjila primanja (na crno) ukupna zaduženja sada premašuju plaću( nije se smanjila), čak će porasti za cca 1000 kn, ali ni sa tim neću imati dovoljno za sve mjesečne rate po krrditima te ubrzo očekujem blokirani račun i ovrhe. Molila bi ako mi možete objasniti kako i na koji način će to ići

  1. Author

   Poštovana,

   predlažem da najprije provjerimo imate li mogućnosti refinanciranje smanjiti postojeće mjesečne obveze. Tako biste možda mogli izbjeći blokadu računa. Popunite svoje podatke na našem kreditnom obrascu. Ti podaci pomoći će nam da provjerimo Vaše kreditne mogućnosti.

   U slučaju da za to nemate uvjete, bilo bi dobro otvoriti zaštićeni račun. Na taj račun, prema Ovršnom zakonu, poslodavac Vam uplaćuje zaštićeni dio primanja. To je iznos od 3/4 Vaše trenutne plaće ili 4.289 kn (ako je Vaša plaća veća od cca. 5.700 kn). Ostatak Vaše plaće (iznos koji nije zaštićen), ide na ovrhu koja se naplaćuje putem FINA-e.

   Lijep pozdrav

 2. Poštovana, imam gotovinski kredit koji je podignut prije godinu dana na iznos od 30.000 €.
  Mjesečna rata je oko 3.000,00 kuna.
  Taman sam u fazi uređenje nekog apartmana, jel postoji način za podizanje stambenog kredita recimo u iznosu od 70.000,00 €, sa njime zatvoriti gotovinski, a ostatak uložiti u apartman.
  Sa time da se stambeni stavi na što više godine kako bi mjesečna rata pala na nekih 2.000,00 kuna.
  Puno hvala

  1. Author

   Poštovani,

   stambenim kreditom obično nije moguće refinancirati gotovinske kredite. Ali, možemo provjeriti zadovoljavate li uvjete za refinanciranje gotovinskog kredita i realizaciju dodatnog stambenog kredita. Također, možda možete realizirati i hipotekarni kredit.

   Ostavite nam svoje podatke putem našeg kreditnog upitnika. Kontaktirati ćemo Vas i dati prijedloge rješenja.

   Lijep pozdrav

 3. Poštovanje, imam kredit od 160000,00 kn kojeg još plaćam 9 godina…
  Dali postoji mogućnost refinanciranja kako bi mi ostalo 50.000 kn gotovine..plaća je 6100 kn sa prijevozom.
  Trenutna rata je 2057,00 kn…
  Kod ugovaranja postojećeg kredita bilo je i osiguranje od 10% (17500 kn)…
  Hvala unaprijed.

  1. Author

   Poštovani,

   prema navedenim podacima, postojala bi mogućnost realizacije kredita. Bez uvida u dodatne podatke ne možemo Vam reći koliko točno gotovine bi Vam ostalo.

   Svakako popunite naš kreditni obrazac, napraviti ćemo provjere i dati Vam potrebne informacije.

   Lijep pozdrav

 4. Imam 63 g udovica sam hrvatskog branitelja imam mirovinu 3230 kn i obiteljsku invalidninu od 1912 kn imam kredit u Erste banci mogu li kod vas dignuti kredit da zatvorim postojeći i dali vi uz mirovinu pribrajati i invalidninu da bi mi bio odobren Grci kredit inače korisnik sam sama i invalidnine i mirovine

  1. Author

   Poštovana,

   mirovini se može pribrojiti i invalidnina koja bi Vam svakako povećala kreditnu sposobnost.

   Iznos kredita koji biste mogli realizirati je cca. 115.000 kn.

   Za točnije provjere, ostavite nam svoje podatke putem našeg kreditnog upitnika. Napravit ćemo Vam provjere i javiti mogućnosti realizacije kredita.

   Lijep pozdrav

 5. Poštovana, digao sam nenamjenski kredit od 10000 eura prije godinu dana. Rata kredita mi je 1500 kn a plaća 5500 kn. Zanima me mogu li taj kredit zatvoriti i dignut stambeni kredit?

  1. Author

   Poštovani,

   nažalost, nemate mogućnosti realizirati stambeni kredit sve dok imate ovaj postojeći. Njega nije moguće podmiriti iz stambenog kredita.
   Možemo provjeriti druge opcije refinanciranja postojećeg kredita te mogućnosti povećanja Vaše kreditne sposobnosti.

   Popunite naš kreditni obrazac, ostavite potrebne podatke i kontaktirati ćemo Vas s prijedlozima rješenja.

   Lijep pozdrav

 6. Postovani,

  Imao sam stambeni kredit 2009 u izosu od 173000EUR na 30 god s stopom od 6.75%. Nakon 5 godina zbog gubitka posla cijeli iznos mi je stigao na naplatu. Odgodu nisam uspio dobit. Sljedecih par godina i s nekim dogovorima s bankom ovrhu sam do sad uspio izbjeci. Uplacivao sam im po pismu amjere 13700kn mjeseco. Ostalo mi je jos 997564kn duga. 305353kn glavnice i 637961 zateznih kamata. Nastojim refinancirat dug kako bi izasao iz blokade. Kako bi izgledalo refinanciranje takvog duga s kojom kamatnom stopom i sto mogu napravit da bi imao povoljnije refinanciranje i dali mogu dogovorit s bankom smanjenje zateznih kamata. Hvala

  1. Author

   Poštovani,

   budući da Vam je stambeni kredit otkazan te je zbog toga u cjelosti došao na naplatu, u bankama obično nije moguće ugovoriti refinanciranje po uvjetima za stambene kredite (niže kamatne stope).
   Ponekad je to moguće napraviti putem hipotekarnog kredita uz dodatne instrumente osiguranja kredita (sudužnik, jamac).

   Jeste li već razgovarali s bankom o mogućnostima refinanciranja otkazanog kredita kod njih?

   Lijep pozdrav

 7. Poštovani,

  1.11.2016. godine počeli smo s otplatom stambenog (hipoteka na kuću) kredita u iznosu od 235.000 kn, kamata fiksna 5.50 %, rok otplate 12 godina, mjesečno 2232,91 kn u Zagrebačkoj banci.

  Obitelj smo od tri člana.
  Suprug je nakon 6 godina dobio posao na određeno vrijeme, obrt, dosad isplaćene na tekući račun 4 plaće u iznosu od 4500 kn, Erste banka. Ja radim u državnoj firmi već nekih 15 godina , škola, 7000 kn.

  Trenutno nam je glavnica kredita 193 923,50kn
  minus na mom tekućem računu 10 000 kn
  rate za kupnju po tekućem računu 3 444 kn
  i još nam se pokvarila peć za grijanje taj nas remont sada stoji 8 900 kn.
  DINERS RATE 7000kn.

  Pošto suprug radi ( na određeno) mjesečno bi imali 11 500 kn, mislila sam da mi bude sudužnik te da sve ove troškove svedemo na jedan stambeni kredit bez hipoteke. Ne znam je li to moguće s obzirom da je na određeno ili refin. stambeni na manji broj godina uz povoljniju kamatu na nekih 66 mjeseci oko
  3 400 kn mjesečno i manji gotovinski kredit na 18 mjeseci oko 1 100 kn, tako da nam ostane moja plaća čisto.

  Eto ja sam to tako zamislila. Molim Vas za mišljenje, savjet.
  Lp

 8. Imam dopusteni minus na tekucem racunu -14.600kn i ovrhu u iznosu od 2.800kn,otplacujem kredit mjesecnim anuitetima 1.240kn, tekuci racun mi je radi ovrhe blokiran. Zaposlen sam na neodredeno u istog poslodavca 3+ godina mjesecna primanja su mi 4.300kn. Postoji li kredit i imam li pravo na nekakav kredit u iznosu 20,000kn ili 30,000kn radi zatvaranje ovrhe i dopustenog minusa ili ako nema onda neki kredit s kojim bi zatvorio minus ovrhu i postojeci kredit tako da mi ostane samo taj jedan kredit za otplacivanje?

  1. Author

   Poštovani,

   nažalost, kada postoji ovrha, kredit na ostatak primanja nije moguće realizirati. Postoji eventualno mogućnost realizacije kredita kojim bi podmirili sve Vaše obveze – kredit, ovrhu i minus na računu. Prema visini primanja, maksimalno biste mogli realizirati kredit u iznosu cca. 14.000 eura.

   Lijep pozdrav

 9. Suprug mi ima ovrhu 150 000 dal postoji kakav kredit za zatvaranje takvih ovrha

  1. Author

   Poštovana,

   postoje krediti za podmirenje ovrha u spomenutom iznosu. Važno je da suprug ima dovoljno kreditne sposobnosti za ostvaranje tog kredita.
   Njegova neoptrećena primanja (s obzirom na iznos blokade) trebala bi iznositi cca. 5.900 kn.

   Ako su primanja manja, moguće je uključiti i sudužnika.

   Lijep pozdrav

 10. Dobro juto zanima me dali se moze zatvoriti blokada… posto mi je kartica blokirana i na porodiljnom sam a imam ugovor za stalno…

   1. Poštovani,imam kredit od 300 000 kn. Rata 3 444 kn. Zanima me dali postoji mogucnost refinanciranja u nekoj drugoj banci na duzi rok otplate kako bi se rata smanjila. Imam ugovor na neodređeno u državnoj firmi. Hvala.

    1. Author

     Poštovana,

     prema visini dugovanja i anuiteta, pretpostavljam da ste kredit realizirali na 10 godina. Refinanciranje glavnice od cca. 300.000 kn na dulji rok od 10 godina moguće je samo putem hipotekarnog kredita. Trenutno se ne nude gotovinski krediti većih iznosa na rokove otplate dulje od 10 godina.

     Lijep pozdrav

     1. Postovana, blokirana sam od stane porezne. Zanima me moze li mi se odobriti kredit za zatvaranje duga zbog kojeg sam u blokadi? Redovna promanja i zaposlena na neodredeno. Hvala

     2. Author

      Poštovana,

      postoji mogućnost refinanciranja i dugovanja od strane porezne uprave. Važno je da za to imate dovoljno kreditne sposobnosti te da zadovoljavate uvjete kreditiranja banaka koje trenutno podmiruju ove vrste zaduženja.

      Kako bi provjerili Vaše kreditne mogućnosti, pozivam Vas da popunite naš kreditni upitnik i ostavite nam potrebne podatke.

      Lijep pozdrav

   2. IMAM KREDIT OD170 000 TK NA 10 GOD.KOD PBZ HTIO BIH KREDIT OD 300 000TK. MIROVINA MI JE 4700KN.UGOVOR ONAJMU POSLOVNOG PROSTORA NA 10G. JE 15000KN. MJ. ŽENA MI JE U RADNOM ODNOSU IMA PRIJVU NA 3000KN.

    1. Author

     Poštovani,

     iznos od 300.000 kn, možete realizirati ako su Vam primanja od 15.000 kn na ime najma mjesečno. No, ako su primanja 15.000 kn godišnje ili za svih 10 godina toliko, onda nažalost možete tražiti nešto niži iznos za refinanciranje kredita.

     Najbolje bi bilo da popunite naš kreditni upitnik i ostavite nam svoje kontakt podatke i podatke za izračun kreditne sposobnosti. Kontaktirat ćemo Vas u kratkom roku s prijedlozima rješenja.

     Lijep pozdrav

Imate pitanje ili komentar? Tu smo!