APN subvencionirani krediti u 2020. Sve što ste htjeli znati

U Savjeti by Yetunde Kristina Škorić, Mag. Oec.656 Comments

VAŽNO! Pripreme za novi krug subvencioniranih kredita već su krenule. Potražite svog Progreso savjetnika i realizirajte subvencionirani kredit na vrijeme!

I ovu godinu (2020.) moguće je putem subvencioniranog kredita riješiti stambeno pitanje. Popularni stambeni krediti uz poticaj države ohrabruju mlade obitelji na kupnju ili izgradnju nekretnine, a odobravaju se kroz Agenciju za pravni promet i posredovanje nekretnina (APN). Donošenjem Zakona o subvencioniranju stambenih kredita, dugoročna zaduživanja za nekretnine, postala su puno povoljnija. Subvencije se dodjeljuju posljednje tri godine, a sredstva su predviđena i za ovu 2020. godinu. Prema dostupnim informacijama prvi krug subvencija trebao bi krenuti već u ožujku.

Progreso upitnik za APN kredit

Članak detaljno obrađuje temu o APN kreditma. Ako nemate vremena za čitanje, možete odmah ispuniti upitnik za APN kredit.

Idemo na APN obrazac!

Do sada je više od 9.400 obitelji riješilo svoj ”krov nad glavom”. Prošlogodišnje promjene Zakona omogućavaju i više iznose subvencija građanima.

Uvjeti subvencioniranja kredita

Podnositelji zahtjeva za subvencionirani kredit ne smiju biti stariji od 45 godina i moraju imati prebivalište u RH. Krediti se odobravaju za kupnju stana ili kuće, odnosno za gradnju, dogradnju, dovršetak ili rekonstrukciju kuće. Adaptacija postojeće nekretnine ne može biti realizirana ovom vrstom kredita. Isto tako, subvencionirani krediti ne odobravaju se za refinanciranje postojećih stambenih kredita.

Država će subvencionirati cijenu odabrane nekretnine do maksimalno 1.500,00 eura/m2, s porezom, točnije do iznosa od 100.000,00 eura. Dakako, tražitelji kredita mogu podnijeti i veći iznos zahtjeva za kredit, no država će subvencionirati samo do navedenog iznosa.

Važno je da podnositelj zahtjeva ili njegov bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni partner u vlasništvu nemaju nekretninu koja ima higijensko-tehničke uvjete za život. Ili, ako imaju takvu nekretninu, ista bi trebala biti stavljena na prodaju radi kupnje tj. gradnje veće nekretnine. Nekretnina u vlasništvu trebala bi biti prodana u roku od 2 godine od sklapanja ugovora o subvencioniranom kreditu.

Subvencionira se mjesečni obrok – rata ili anuitet kredita prvih 5 godina otplate kredita. Visina same subvencije određena je indeksom razvijenosti područja u kojem se kupuje ili gradi nekretnina. Postotci subvencije iznose od 30% – 51% otplatnog obroka.

Pregled postotka subvencije po skupinama

Skupina Postotak anuiteta Mjesto
Skupina I 51% mjesečnog obroka ili anuiteta Gunja, Okučani, Trpinja
Skupina II 48% mjesečnog obroka ili anuiteta Darda, Otok, Skradin
Skupina III 45% mjesečnog obroka ili anuiteta Beli Manastir, Pleternica, Trilj
Skupina IV 42% mjesečnog obroka ili anuiteta Đakovo, Petrinja, Vukovar
Skupina V 39% mjesečnog obroka ili anuiteta Drniš, Metković, Ogulin
Skupina VI 36% mjesečnog obroka ili anuiteta Vinkovci, Slavonski Brod, Gospić
Skupina VII 33% mjesečnog obroka ili anuiteta Osijek, Novi Vinodolski, Šibenik
Skupina VIII 30% mjesečnog obroka ili anuiteta Zagreb, Split, Rijeka

Zakon ne dozvoljava davanje kupljene ili izgrađene nekretnine u najam prije isteka roka od 2 godine nakon roka subvencioniranja kredita.

Definirana je i obveza promjene prebivališta na adresu kupljene ili izgrađene nekretnine u roku od 30 dana od dana stupanja u posjed nekretnine.

Subvencioniranje kredita može se produljiti dodatno za 1 odnosno 2 godine otplate kredita.

Za svako dijete, koje podnositelj zahtjeva ima u trenutku zaključenja ugovora o kredita, subvencija se produljuje za 1 godinu. Uvjet je da je dijete mlađe od 18 godina. Ako se obitelj korisnika kredita poveća rođenjem ili posvojenjem djeteta, subvencija se dodatno produljuje za 2 godine. Također, za 2 godine otplate povećava se subvencija ako se korisniku kredita ili članu njegovog domaćinstva utvrdi invaliditet od najmanje 50%.

Zahtjev za dodatno produljenje subvencije potrebno je predati u roku od 60 dana od nastupa spomenutih događaja, primjerice rođenja djeteta.

Zanimljivosti iz 2019.

U 2019. godini 12 banaka sudjelovalo je u provedbi subvencioniranih kredita. Odobreno je 4.136 zahtjeva. Prosječan ugovoreni rok otplate kredita bio je 21 godinu, a prosječan realizirani iznos kredita iznosio je 69.500 EUR.

Kamate na subvencionirane kredite

Banke građanima nude rekordno niske kamatne stope. Efektivne kamatne stope kreću se od 2,19% do 3,75% dok su nominalne kamatne stope niže i po 1% u odnosu na redovnu ponudu stambenih kredita.

Ponuđeni EKS banaka izražen je u maksimalnom postotku, ali može biti i niži. To ovisi  o preferencijama klijenta u odabiru valute, kreditnoj sposobnosti te duljini fiksne kamatne stope. Tako se ujedno utvrđuje i visina nominalne kamatne stope po kojoj će klijent moći realizirati kredit.

Prema Zakonu EKS ne smije prelaziti 3,75% u prvih 5 godina otplate kredita. U daljnje dvije godine otplate kredita, EKS može biti uvećan za 10% u odnosu na prve 4 godine otplate kredita.

Najniža kamatna stopa ne daje garanciju da ste odabrali najbolje kreditno rješenje. Prilikom odabira kredita treba usporediti sve njegove sastavnice kao što su npr.  instrumenti osiguranja, način otplate kredita, popratni troškovi kredita, ostali uvjeti banke (status klijenta, duljina fiksne kamatne stope i sl.).

Nije moguće ugovoriti rokove otplate kredita kraće od 15 godina.

Primjer subvencioniranog kredita

Klijent je podnio zahtjev za subvencioniranim kreditom u iznosu od 70.000,00 eura. Kupuje nekretninu u Karlovcu. Željeni rok otplate kredita je 15 godina uz kamatnu stopu od 2,50%. Odabrao je otplatu kredita u jednakim anuitetima.

Prema otplatnom planu, anuitet kredita iznosio bi 466,75 eur. Od toga iznosa, 33% za vas bi plaćala država prvih 5 godina kredita. To je iznos od 9.241,65 eur. U slučaju da u tom razdoblju dobijete još dvoje djece, iznos bi se gotovo udvostručio. Iz toga proizlazi da bi od ukupno plaćenog iznosa kredita s kamatama, što je 84.015,35 eura, država platila 16.634,97 eur. Više od ukupno plaćane kamate po kreditu. Zapravo, subvencijom države realizirali biste stambeni kredit bez kamata!

Prijave za APN kredit

Točan datum prijava za subvencionirani kredit još nije poznat. Očekuje se da bi u ovoj godini prijave trebale biti tijekom dva razdoblja – u ožujku i u rujnu.Zahtjev će se podnositi banci ili bankama odabranim od strane APN-a. Koje će banke sudjelovati prilikom odobravanja ovih kredita, znat će se 2-4 tjedna prije početka objave prijava.

Prema najavama, prvi krug subvencija u 2020. krenut će već u ožujku. Službene informacije o trajanju zaprimanja prijava bit će objavljene tijekom natječaja. Prethodnih godina, zahtjevi su se mogli predavati kroz 4-6 tjedana trajanja natječaja. Kako se u ovoj godini planiraju dva natječaja, predviđanja su da će rok za predaju zahtjeva u ožujku, biti nešto kraći.

Dostavljeni kreditni zahtjev odnosno dokumentacija trebala biti potpuna i ispravna. U slučaju nepotpune dokumentacije, APN će zatražiti dopunu zahtjeva čime se produljuje vrijeme odobravanja subvencioniranog kredita.

7 koraka do uspješne realizacije subvencioniranog kredita

Realizacija svakog kredita, posebice subvencioniranog zahtijeva dobru pripremu. Pripreme podrazumijevaju odabir nekretnine, provjeru mogućnosti kreditiranja te prikupljanje potrebne dokumentacije. Moguće je čak napraviti i besplatnu procjenu nekretnine.

Počnite s pripremama već sada!

Osim pripreme, ključno je imati stručno i profesionalno vodstvo tijekom procesa obrade kredita kako bi pravovremeno realizirali željeni zahtjev.

Donosimo vam 7 najvažnijih koraka za uspješnu realizaciju subvencioniranog kredita.

APN put do subvencioniranog kredita 2019
APN put do subvencioniranog kredita 2019

Proces odobravanja kredita

Proces do odobrenja subvencioniranog kredita, sličan je procesu odobrenja klasičnog stambenog kredita.

Dakako, ako je riječ o kupnji, najprije je potrebno odabrati željenu nekretninu. Odnosno, ako je riječ o izgradnji nekretnine, tražitelj kredita mora imati zemljište te pripadajuću projektnu dokumentaciju.

Nakon toga slijedi korak prikupljanja potrebne dokumentacije:

 • dokumentacija za dokazivanje kreditne sposobnosti
 • dokumentacija nekretnine
 • dokumentacija za APN

U Zakonu se navodi koju dokumentaciju zahtijeva APN.

Koju je dokumentaciju potrebno imati za realizaciju APN kredita?

 • presliku osobne iskaznice
 • presliku rodnog lista za maloljetno dijete
 • predugovor odnosno ugovor o kupoprodaji stana ili kuće za čiju kupnju traži odobravanje kredita (odnosi se na kupnju stana ili kuće)
 • presliku troškovnika radova izrađenog na temelju glavnog odnosno izvedbenog projekta, iz kojeg je razvidna visina troškova izgradnje (odnosi se na izgradnju kuće)
 • presliku zemljišnoknjižnog izvatka
 • presliku akta za uporabu građevine u kojoj se nalazi stan ili presliku akta za uporabu kuće koju namjerava kupiti (odnosi se na kupnju stana ili kuće)
 • presliku akta za građenje (odnosi se na izgradnju kuće)
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o upisu osobe u Hrvatski registar o osobama s invaliditetom (odnosi se na kupce ili članove obitelji s invaliditetom)
 • javnobilježnički ovjerenu izjavu da u vlasništvu nema stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život ili da u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, a koju prodaje radi kupnje većeg stana ili kuće ili gradnje veće kuće zbog potreba vlastitog stanovanja i
 • javnobilježnički ovjerenu izjavu bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera ili neformalnog životnog partnera da nema u vlasništvu drugi stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život ili da u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, a koju prodaje radi kupnje većeg stana ili kuće ili gradnje veće kuće.

Savjet i pomoć oko prikupljanja ”šume papira” prepustite stručnjacima!

Dokumentacijom za dokazivanjem kreditne sposobnosti banke utvrđuje mogućnost zaduživanja s obzirom na visinu plaće, broj članova kućanstva, poslodavca, duljinu radnog staža i slično. Važno je odabrati nekretninu u skladu s kreditnom sposobnosti.

Progreso će vam pomoći izračunati kreditnu sposobnost i informirati vas o visini vašeg maksimalnog subvencioniranog stambenog kredita!

Dokumentacija o nekretnini služi za utvrđivanje legaliteta nekretnine i vrijednosti same nekretnine.

Procijenjena vrijednost nekretnine trebala bi biti jednaka ili veća od traženog iznosa kredita. Omjer vrijednosti nekretnine i iznosa kredita obično iznosi 1:1.

Kada vrijednost nekretnine ne zadovoljava kupoprodajnu cijenu nekretnine, tražitelj kredita bi razliku sredstava trebao financirati iz vlastitih sredstava ili kreditom za financiranje učešća.

Banka će svu prikupljenu dokumentaciju obraditi i poslati na odobrenje. Odluka od odobravanju ili neodobravanju kredita trebala bi biti donesena u roku od 8 dana od zaprimanja kreditnog zahtjeva. Ako banka ocijeni kreditni zahtjev prihvatljivim te ga odobri, svoju odluku zajedno s dokumentacijom kreditnog zahtjeva dostavlja APN-u. Duljina procesa donošenja odluke od strane APN-a nije precizirana, no APN je dužan svoju odluku od dodjeli subvencije dostaviti kreditnoj instituciji u roku od 3 dana od dana donošenja.

Donošenje odluke o odobrenju kredita od strane APN-a, tijekom 2019., trajalo je oko mjesec dana. Neki od zahtjeva koji su predani tijekom zadnjeg tjedna natječaja, isplaćeni su tek u siječnju ove godine.

Po odobrenju kredita pristupa se izradi ugovora o subvencioniranom kreditu kojeg izrađuje poslovna banka. Rok za izradu ugovora je 8 dana od primitka odluke o odobrenju kredita.

Troškovi i uštede na APN kreditima

Osim niskih kamatnih stopa i subvencija, APN krediti imaju i dodatne pogodnosti.

Za razliku od redovnih stambenih kredita obično nemaju:

 • trošak procjene nekretnine,
 • trošak interkalarne kamate.

Svi stambeni krediti odobravaju se bez naknade za obradu kredita.

Također, odobravaju se uz minimalne troškove osiguranja – hipoteka na nekretnini i osiguranje nekretnine.

Troškovi koje će imati tražitelji kredita su ovjera potrebnih obrazaca za kredit, ovjera kupoprodajnog ugovora te solemnizacija ugovora o kreditu.

I kod ovih kredita postojat će razlike u uvjetima banaka, izračunima kreditne sposobnosti te u kamatnim stopama.

Pomoći ćemo vam da na vrijeme odaberete pravi kredit i pripremite dokumentaciju za odobrenje subvencioniranog kredita! Bez naknada, dodatnih troškova i provizija.

Česta pitanja o APN kreditima

Koji su uvjeti subvencioniranih kredita?

Cilj odobravanja ovih kredita je rješavanje stambenog pitanja. Stoga, tražitelj kredita ili njegov bračni/izvanbračni drug ili neformalni partner ne smiju u vlasništvu imati nekretninu koja zadovoljava higijensko-tehničke uvjete za život. Ako posjeduju takvu nekretninu, imaju obvezu prodati je u roku od 2 godine. Subvencije se odobravaju do maksimalno 100.000 eura te do 1.500 eur/m2 za sve tražitelje kredita s prebivalištem u RH koji su mlađi od 45 godina. Minimalan ugovoreni rok otplate kredita iznosi 15 godina.

Koliko iznose subvencije za APN kredit?

Subvecije iznose od 30% – 51% otplatnog obroka, a ovise o indeksu razvijenosti općine u kojoj se kupuje ili gradi nekretnina. Kredit se subvencionira minimalno prvih 5 godina otplate kredita.

Kako je moguće produljiti rokove subvencije?

Rokovi subvencije produljuje se za 1 godinu za svako dijete do 18 godina koje tražitelj kredita ima u trenutku zaključenja ugovora o subvencioniranom kreditu. Dodatno, u slučaju se obitelj korisnika kredita poveća rođenjem ili posvojenjem djeteta, subvencija se produljuje za 2 godine. Za 2 godine otplate povećava se subvencija i ako se korisniku kredita ili članu njegovog kućanstva utvrdi invaliditet od najmanje 50%.

Za što se sve odobrava subvencionirani kredit?

Subvencionirani kredit odobrava se za kupnju, izgradnja, dogradnju, dovršetak ili rekonstrukciju nekretnine.

Gdje se podnosi zahtjev za subvencionirani kredit?

Zahtjev za subvencionirani kredit podnosi se u jednu ili više banaka koje su dobile odobrenje APN-a za sudjelovanje u ovom krugu dodjele stambenih kredita uz poticaj države.

Koje banke sudjeluju pri odobravanju subvencioniranih kredita?

Sudjeluje 12 banaka:

 • Privredna banka Zagreb
 • Zagrebačka banka
 • Erste banka
 • Hrvatska poštanska banka
 • OTP banka
 • Podravska banka
 • Istarska kreditna banka Umag
 • Croatia banka
 • Agram banka
 • Raiffeisen  banka
 • Karlovačka banka
 • Samoborska banka

Koju je dokumentaciju potrebno imati za realizaciju APN kredita?

Banci je potrebno dostaviti dokumentaciju za dokazivanje kreditne sposobnosti, dokumentaciju nekretnine te dokumentaciju koju zahtijeva APN.

Dokumentacija za dokazivanje kreditne sposobnosti razlikuje se od banke do banke. Dokumentacija nekretnine ovisi o namjeni kredita i vrsti nekretnine.

Dokumentacija koju je potrebno dostaviti APN-u je navedena u tekstu iznad.

Kada počinju prijave za subvencionirani kredit?

Prijave za subvencionirane kredite kreću od 10. rujna, ali pripreme su već krenule. Moguće je obaviti predradnje potrebne za odobrenje ovog kredita (provjera kreditne sposobnosti, provjera prihvatljivosti nekretnine, procjena nekretnine…). Prijave bi trebale trajati minimalno 3 tjedna.

Koliko traje odobrenje subvencioniranog kredita?

Banke imaju obvezu odobriti kredit u roku od 8 dana. Nakon toga, cijeli kreditni zahtjev šalje se na odobrenje prema APN-u. Ne postoji rok do kojega APN mora odobriti kredita. Ranijih godina to bi trajalo između 10 do 20 radnih dana.

Tips&Tricks: Odgovori na specifična pitanja

I za kraj, pripremili smo nekoliko savjeta i odgovora na specifične upite koje primamo.

 • Krediti se odobravaju i za izgradnju montažnih kuća.
 • Banke prihvaćaju i zemljište kao instrument osiguranja kod namjene izgradnja. Nije uvjet imati zamjensku nekretninu.
 • Moguće je kupiti nekretninu od roditelja ili drugih članova obitelji.
 • Ne može se kupiti nekretnina koja je u fazi građenja. Financira se kupnja gotovih nekretnina.
 • Kredit mogu zatražiti i samci, nije nužno da tražitelj kredita bude u braku.
 • Moguće je prijevremeno otplatiti subvencionirani kredit. Ali, ako prijevremena otplata bude u vrijeme trajanja razdoblja subvencije uvećanog za dvije godine, može rezultirati povratom primljenih sredstava na ime subvencije.
 • Ako ste suvlasnik nekretnine, postoji mogućnost realizacije subvencioniranog kredita, bez prodaje suvlasničkog dijela.
 • Zemljište u vlasništvu nije prepreka za kupnju nekretnine subvencioniranim kreditom jer zemljište nema higijensko-tehničke uvjete za život.
 • Kod subvencioniranog kredita, moguće je odabrati i otplatu u ratama, ne samo u anuitetima.
 • Suvlasnik dijela nekretnine, može subvencioniranim kreditom otkupiti druge dijelove vlasništva kako bi objedinio vlasništvo.
 • Moguće je ugovoriti fiksnu kamatnu stopu na rok dulji od 5 godina.
 • Predugovor nije potrebno ovjeravati kod javnog bilježnika.
 • U većini kreditnih linija, banke ne uvjetuju status klijenta za realizaciju subvencioniranog kredita.
 • Nije moguće realizirati kredit za kupnju i istovremenu adaptaciju nekretnine. Subvencija se odobrava samo za jednu namjenu – kupnju ili izgradnju, a adaptacija ne može biti predmetom subvencije.
 • Moguće je pokrenuti zahtjev za APN kreditom i bez uporabne dozvole, uz uvjet i napomenu da će uporabna dozvola biti dostavljena kroz 30 dana.

Zašto predati dokumentaciju za APN preko Progreso grupe?

Dokumentaciju za kredit možete prikupljati i predati sami ali možete to učiniti bolje, brže i sigurnije: preko kreditnog posrednika—svog čovjeka u banci!

 • velika ušteda vremena. Za vrijeme APN-a bankari su zatrpani što zahtjevima što terminima za razgovor s klijentima, svaki razgovor s klijentom na temu APN-a traje minimalno sat vremena. Tome treba dodati vrijeme čekanja na red.  Bankari su opterećeni i jedva pronalaze vrijeme za odgovore na sva pitanja. Izbjegnite gužve u bankama i priuštite si olakšan pristup svim informacijama o kreditu.
 • provjera kreditne sposobnosti / analiza i usporedba uvjeta kredita banka. Na koje detalje je potrebno paziti? Obvezan status klijenta, duljina fiksne kamatne stope, troškovi kredita, tražena vrijednost nekretnine, sano su neke od tema koje treba uskladiti.
 • nadgledanje procesa obrade kredita. Što ako negdje zapne?
 • odgovori na sva pitanja i dovoljno vremena posvećenog samo vama!
 • spremni na vrijeme bez nedoumica
 • pomoć pri prikupljanju kreditne dokumentacije / pomoć pri pripremi predugovora i kupoprodajnih ugovora
 • kratko vrijeme za obradu ovih kredita, treba pronaći i banku i bankara koji mogu riješiti zahtjev tako brzo (stručnost, profesionalnost, ažurnost)
 • do rješenja bez stresa
 • dugogodišnje iskustvo rada s bankama i bankarima / poznavanje svih uvjeta i procedura odobrenja kredita u bankama
 • potpuno besplatno
 • 24h asistencija na putu do subvencioniranog kredita

Ne gubite dragocjeno vrijeme!

Ispunite Progreso APN obrazac sada, i kontaktirat ćemo vas u najkraćem roku kako bismo zajedno prikupili svu ispravnu dokumentaciju.

Idemo na APN obrazac

Podijelite članakYetunde Kristina Škorić, Mag. Oec.
O autoru Yetunde Kristina Škorić, Mag. Oec.

direktorica odjela kreditnog posredovanja

Yetunde Kristina Škorić, Mag. Oec. rođena je 05.12.1987. godine. Nakon završetka srednje ekonomske škole, 2006. godine upisuje Ekonomski fakultet u Osijeku, smjer financije... [Pročitajte više]Komentari

 1. Poštovana,
  Moj muž ima u vlasništvu pola manje vikendice na moru u Diklu (nema kanalizacije već septička jama, niti grijanja). Što se smatra pod higijensko tehničkim uvjetima za život? I dali se može dobiti APN ako on ima 50% kuće.
  Hvala 🙂

  1. Author

   Poštovana,

   nažalost, ne postoje točno definirani tehničko-higijenski uvjeti.

   No, tu se ponajprije misli da nekrentine koje nemaju uvjeta za život, kao što su možda struja, voda, ruševno stanje nekretnine i sl.

   Suvlasništvo dosada uglavnom nije bila prepreka realizaciji APN kredita te bi Vaš suprug mogao podnijeti zahtjev za ovaj kredit.

   Lijep pozdrav

 2. Draga Yetunde,

  Planiram se prijaviti za APN u ožujku. Kupujem kuću koja na sebi ima uknjižbu/ založno pravo od banke jer žena koja ju prodaje još uvijek otplaćuje kredit za nju (ostalo joj je cca 1 godina kredita još)

  Zanima me kako definirati u predugovoru za kupnju kuće definirati da ona ima teret i da će taj kredit biti zatvoren od mojeg kredita?

  Hvala unaprijed na odgovoru i lijep pozdrav,
  Andrea

  1. Author

   Poštovana,

   važno je navesti upravo ovo što ste spomenuli, da će se kredit, vidljiv u teretovnici vlasničkog lista, podmiriti kreditom banke. Za podmirenje tog kredita potrebno je priložiti i pismo namjere/potvrdu o stanju duga prilikom predaje zahtjeva za kredit.

   Lijep pozdrav

 3. Poštovana,

  ukoliko kupujem nekretninu (stan) pri čemu već imam 40 % iznosa ušteđeno, a ostatak bi se dignuo u banci putem APN kredita, odobrava li APN takvu subvenciju ili će odbiti zahtjev s obzirom na ušteđevinu?

  Unaprijed zahvaljujem.

  Srdačan pozdrav

 4. Poštovana,
  planiram podignuti kredit preko APN-a u iznosu 68000 eur. Kvadratura nekretnine je 41 m2. Da li ću moći dobiti traženi iznos kredita obzirom da je navedeno da se kreditira max. 1500 po m2?
  Hvala.

  1. Author

   Poštovani,

   Vi možete realizirati kredit od 68.000 eura, no subvencionirati će se iznos do 61.500 eura (1.500m2x41m2). Točnije, na razliku od 6.500 eura neće se obračunavati subvencija kredita.

   Lijep pozdrav

 5. Pozdrav,

  Da li se apn kredit može podići u banci koja nije moja banka, ovisno o tome koja će banka ponuditi najbolje uvjete? I da li se moraju onda prebacivati primanja u tu drugu banku ili i dalje mogu ostati klijent svoje banke, a u drugoj podići apn kredit?
  Hvala.

  Lijepi pozdrav

  1. Author

   Poštovana,

   APN kredit možete realizirati u bilo kojoj banci koja sudjeluje u odobravanju ovih kredita. Prijenos primanja u banku koja bi Vam odobrila nije obvezan, možete ostati klijent svoje banke.

   Lijep pozdrav

 6. Poštovana,

  Da li je moguće podići kredit te kupiti stan u npr. četvrtom mjesecu, ali onda taj isti kredit “prijaviti” na APN natječaj u rujnu? Unaprijed hvala na odgovoru!

 7. Poštovana,
  suprug i ja bi ove godine podnjeli zahtjev za APN. Kreditno smo sposobni.
  Imam u vlasništvu stan u kojem trenutno živimo. Ukoliko ga prodam roditeljima da li uz Kuprodajni ugovor tog stana se treba dostaviti još kakva dokumentacija baci kojom bi se dokazalo da nisam više vlasnica nekretnine?
  Da li je to uopće moguće?

  1. Author

   Poštovana,

   za predaju zahtjeva, nije potrebno dostavljati dodatnu dokumentaciju. Kod javnog bilježnika ovjeravate potvrdu da niste vlasnik nekretnine i to se koristi kod odobravanja kredita.

   No, APN tijekom obrade kredita može zatražiti i dodatnu dokumentaciju.

   Lijep pozdrav

 8. Postovani zanima me apn kredit treba mi za kupnju kuce i preuredenja kuce. Vlasnik mi je rekao cijenu te kuce i sad trebam dalje. Hvala.

 9. Poštovana,

  Zanima me dali se daje APN ako sam na porodiljnom ali nezaposlena. Dali se može dobiti APN ako sam suvlasnik kuce sa svojom obitelji. Ja i izvanbračni suprug bi kupili kuću, imamo 2djece . Dali se može odobriti APN i dali moze i za kupnju i adaptaciju ili samo za kupnju. Hvala na odgovoru

 10. Poštovana,
  planiram se prijaviti za APN za kuću koja ima upisana dva vlasnika. Oba su sporazumna za prodaju, a mene zanima je li to prihvatljiva nekretnina za APN subvenciju? S obzirom da se iznos za kupovinu uplaćuje direktno prodavatelju, što znači da bi onda ovdje iznos trebao ići na dva računa.
  Puno hvala!

   1. Poštovani,
    Planiramo gradnju obiteljske kuće i prijavu na apn.
    Zanima me moze li se supruga prijavit na apn za subvencionirani kredit ako projekt glasi na moje ime?

 11. Poštovana,
  Predao bi zahtjev za subvenciju sad u ozujku pa me samo zanima, imam nekretninu ,kucu na sebi ali imam papire projekt rusenja te kuce, jer u dvoristu te kuce, pravim novu kucu za koju imam imam svu potrebnu dokumentaciju dali je to sve ok ?

  1. Postovana,
   zanima me moze li se traziti POS kredit za nekretninu koju je sadasnji vlasnik kupio u sklopu POSa i APNa? Postoji li kakava pravna prepreka da ista nekretnina dva puta udje u sustav APNa?
   Hvala

   1. Author

    Poštovana,

    da li je vlasnik nekretninu kupio subvencioniranim kreditom za mlade ili ju je kupio u okviru programa društveno poticajne stanogradnje?
    Prema Zakonu, subvencioniranje kredita ne odobrava se za kupnju nekretnine koja je izgrađena u okviru programa društveno poticajne stanogradnje.

    U slučaju da je vlasnik kupio nekretninu putem subvencioniranog APN kredita za mlade, tada će odluka o odobrenju kupnje te iste nekretnine istim modelom kredita, biti donesena individualno.

    Lijep pozdrav

  2. Poštovana, suprug i ja bi se prijavili ove godine za apn u svrhu kupnje kuće. Ja u vlasništvu imam stan. Smijem li darovati stan clanu obitelji i hoce li me to spriječiti u dobivanju subvencioniranog kredita?

 12. Poštovana,
  obzirom da mnogi odustaju od kredita za gradnju zbog općenito kratkih rokova za dostavu uporabne dozvole možete li mi reći, prema Vašim iskustvima, koji je najduži rok za dostavu uporabne dozvole kojeg je neki korisnik kredita ispregovarao s bankom ako se kredit odobrava za gradnju?

  Unaprijed zahvaljujem na odgovoru.

  Lijep pozdrav

 13. Poštovani,

  Prijatelju je odobren apn kredit za kupnju nekretnine, riješen je javni bilježnik i samo je još potrebna potvrda od gruntovnice kako bi se potpisao kredit. Naime došlo je do problema sa nekretninom na koju je dodan sudski spor u međuvremenu i gruntovnica ne može izdati potvrdu da je sve uredu. Koliko dugo se može čekati ta potvrda i automatski odgađati odlazak banci da se potpiše zaključni ugovor?

  Hvala unaprijed, Lijep pozdrav

  1. Author

   Poštovana,

   pretpostavljam da je gruntovnica trebala u teretovnicu staviti zabilježbu za kredit? Ili je i taj dio riješen? Banci obično nekretnine sa neriješenim sudskim sporovima nisu prihvatljive kao instrument osiguranja. Ne možemo predvidjeti koliko će vremena trebati da se zabilježba sudskog spora makne i da se izda potvrda je nekretnina u redu. To će ponajprije ovisiti o razlogu stavljanja sudskog spora.

   Postoje određeni rokovi koje je potrebno poštivati kod ovih kredita.

   Svakako se posavjetujte s bankom gdje ste radili kredit te po potrebi i s APN-om. Oni su upoznati sa situacijom i dati će Vam konkretne odgovore.

   Lijep pozdrav

   1. Poštovana;
    Prošle godine sam se raspitivala o kreditnoj sposobnosti i mogućnosti uzimanja APN-ovog kredita za kupnju stana. Tada sam dobila informaciju o mogućnosti podizanja 66000e.
    Danas prilikom izračuna kreditne sposobnosti mi je rečen gotovo upola manji iznos iako su se moja primanja povećala, a sve ostale stavke su ostale nepromjenjene . Da li je moguće da je banka u tako kratkom roku promijenile uvjete za APN iako jesu zasto nepostoji nikakva informacija o tome?
    Unaprijed zahvaljujem
    Sandra

    1. Author

     Poštovana,

     krajem prošle godine i početkom ove, došlo je do izmjena kreditne sposobnosti u bankama. Izmjene kreditne sposobnosti obično nije potrebno nigdje javno prezentirati. Zato niti niste pronašli informacije o tome.

     Kako su nam poznati uvjeti kreditiranja na tržištu, možemo napraviti izračune kreditne sposobnosti te Vas informirati o visini kredita kojeg možete realizirati.

     Za to su nam potrebni Vaši podaci koje možete ostaviti putem našeg kreditnog upitnika.

     Lijep pozdrav

 14. Postovana,

  planiram kupiti kucu preko APN kredita. Zanima me koja su pravila za clanove domacinstva. Naime vec vise godina zivim sa prijateljem losijeg imovinskog statusa koji jedino sudjeluje u pokrivanju djelova rezija. Zanima me jeli dozvoljeno da nastavi zivjeti samnom u APNom kupljenoj kuci te jeli potrebno da i on prijavi boraviste na tu adresu ili mu je dozvoljena prijava prebivalista?

  Lijep pozdrav

  1. Author

   Poštovani,

   važno je da ne iznajmljujete kuću koju kupite preko APN-a. U kupljenoj nekretnini smiju živjeti i drugi članovi kućanstva koji će imati prijavljeno prebivalište. Prilikom predaje zahtjeva za kredit, potrebno je navesti i članove kućanstva te srodstvo s tražiteljem kredita.

   Lijep pozdrav

 15. Poštovana,

  Stan koji namjeravam kupiti trenutno je u procesu izgradnje, te će zgrada biti useljiva u kolovozu 2020 godine . Može li se ostvariti kredit putem APN-a u ožujku 2020 godine ( prije nego li je nekretnina završena ), ili zgrada mora biti useljiva u trenutku podnošenja zahtjeva ?

  Unaprijed hvala .

  1. Author

   Poštovana,

   prvi preduvjet za predaju zahtjeva za APN kredit je uporabna dozvola nekretnine koju kupujete. Ako stan koji planirate kupiti, ne bude imao uporabnu dozvolu u ožujku, onda biste morali pričekati natječaj u rujnu.

   Lijep pozdrav

 16. Poštovani,

  ukoliko je moj partner s kojim živim u suvlasništvu kuće 1/5, koju su naslijedili i u kojoj ne živi te zbog prostora ne bi niti mogao tamo samnom živjeti (nedovoljno kvadrata), imamo li pravo aplicirati za kupnju druge kuće?*
  *Kuća je na prodaju te ima oko 180 kvadrata.

  1. Author

   Poštovana,

   imate pravo aplicirati za APN kredit. Udio u vlasništvu, koje ima Vaš partner, ne bi trebalo biti prepreka realizaciji kredita. Čak nije niti uvjet da se ta kuća mora prodati.

   Lijep pozdrav

   1. Postovana Yetunde,
    Imam u planu izgradnju kuce i zanima me pitanje u vezi isplate novca od samog kredita. Koliki postotak se isplaciva na racun da se ne mora pravdat u vrijedonosnim papirima?
    Unaprijed hvala

 17. Poštovana,

  Supruga i ja se planiramo prijaviti za APN subvenciju u ožujku 2020.

  Gospođa od koje bismo kupili stan ga može prodati tek 15.6. Zanimam me ako nam APN odobri kredit možemo li pričekati do tog datuma ili ugovor moramo potpisati odmah nakon odobrenja kredita i subvencije?

  Hvala

  1. Author

   Poštovani,

   nije moguće na dulji rok odgoditi sklapanje ugovora i isplatu kredita. Nakon odobrenja kredita, banka ima rok od 8 dana da pripremi ugovore o kreditu. Da bi ih pripremila, obično mora imati kupoprodajni ugovor.
   Hoćete li moći odgoditi do 15.6, ovisi o početku idućeg kruga APN kredita te o tome kada će Vaš kredit biti odobren.

   U slučaju da to ne bude moguće, preostaje Vam i natječaj APN u rujnu.

   Lijep pozdrav

 18. Dali bi mi APN odobrio kredit za kuću ako kuća nije legalizirana

  1. Author

   Poštovani,

   uvjet za dobivanje APN kredita za kupnju nekretnine je to da nekretnina ima uporabnu dozvolu što je ujedno jedan od dokaza legalnosti nekretnine.

   Možda postoji mogućnost da se nekretnina legalizira do idućih rokova za predaju APN kredita.

   Lijep pozdrav

 19. Poštovana,

  dečko i ja se planiramo prijaviti na subvencioniranje preko APNa za izgradnju kuće. Međutim, nećemo stići prikupiti potrebnu dokumentaciju kako bi se prijavili u ožujku 2020. godine. Planiramo graditi montažnu prizemnicu s podrumom na zemljištu u njegovom vlasništvu. Podrum je također dio glavnog projekta ali ga tvrtka samo projektira, a mi smo ga dužni sami graditi. Možemo li nakon što pribavimo svu dokumentaciju za kuću izgraditi podrum prema projektu vlastitim novcem pa se prijaviti u 09. mjesecu 2020. godine za subvencionirani kredit?

 20. Poštovani,

  nekretnina koju bi kupili je etažno vlasništvo-stan u kući. Na njemu postoji teret-hipoteka te postoji teret-zabilježba ugovor o dosmrtnom uzdržavanju. Da li je moguće kupiti taj stan putem APN subvencioniranog kredita i što je potrebno da postojeći vlasnik učini kako bi mi mogli kupiti taj stan putem APN kredita?

  Pozdrav

  1. Author

   Poštovana,

   ako je riječ o teretu na nekretnini koji je moguće podmiriti iz iznosa kredita, onda takav teret nije prepreka. Primjerice, teret za ranije realizirani kredit. Međutim, ugovor o dosmrtnom uzdržavanju bi mogao biti problem.

   Za provjere da li bi takva nekretnina mogla biti predmetom kupnje i što je potrebno napraviti da kupite taj stan, morali bismo vidjeti vlasnički list.

   Lijep pozdrav

 21. Poštovana,

  Hvala Vam puno na opsežnim informacijama i odgovorima koje imate na web stranici! Puno ste mi nejasnoća razriješili! <3

  Nisam još sigurna u slijedeće:

  1. Osoba na koju bi bio kredit je ujedno i vlasnik OPG-a, kako sjedište OPG-a mora biti prebivalište fizičke osobe-vlasnika OPG-a što bi kasnije bila kuća kupljena uz apn. Je li to prepreka ili se to odnosi samo za obrt? (S obzirom da se djelatnosti OPG-a obavaljaju na drugoj lokaciji, a u ovoj kući bi živjeli).

  2. Dečko i ja bi zajedno kupili kuću, no nemamo potvrdu o izvanbračnom partnerstvu/braku, a na njega bi bio kredit (ja ne bih bila sudužnik). Koja je procedura da bi mogli kupiti veću kuću (osim braka, ha ha) ili se na njega gleda kao na samca pa može kupiti nekretninu do 40m2?

  Ukoliko je uvijet da i ja imam prijavljeno prebivalište u toj kući, mogu li u tih 5 godina ja promijeniti prebivalište bez da moramo vratiti sredstva?

  Hvala još jednom i lijepi pozdrav…

  1. Author

   Poštovana,

   hvala Vam 🙂

   Nekretnina koju bi vlasnik OPG-a kupio ponajprije bi služila za rješavanje stambenog pitanja. Međutim, bilo bi dobro napraviti dodatne provjere kod APN-a kako bi potvrdili da promjena sjedišta OPG-a ne bi utjecala na sam kredit.

   Neovisno o tome što niste u braku, možete kupiti nekretninu kakvu želite. Broj kvadrata nekretnine nije određen, a ne postoji niti uvjet da tražitelj kredita mora biti u braku.

   Kako bi dečko bio nositelj kredita, nije nužno da i Vi prebacujete prebivalište. Ako se i prijavite, pa naknadno promijenite prebivalište, to ne bi smjelo utjecati na otplatu APN kredita niti na njegov prijevremeni povrat.

   Lijep pozdrav

 22. Poštovani, zanima me ako u ožujku budu otvorene prijave za APN da li je moguće da se moj suprug ( koji u posjedu nema nikakvu nekretninu) i ja kao partnerica (koja imam poslovni prostor) prijavimo za subvencionirane kredite ili je problem ako imam u vlasništvu poslovni prostor koji je iznajmljen?
  Hvala, Lijep pozdrav

  1. Author

   Poštovana,

   poslovni prostor koji Vi imate u vlasništvu, ne bi trebao biti problem. Njime nije riješeno stambeno pitanje jer to nije nekretnina za život. Da li se taj poslovni prosto i u zemljišnjim knjigama vodi kao takav?

   Lijep pozdrav

   1. Poštovani,
    Planiram podnijeti zahtjev pri APN-u u ožujku za subvenciju stambenog kredita za dogradnju stambenog prostora, odnosno izgradnju kata postojeće obiteljske kuće. U kući prizemnici stanujemo suprug,ja i dijete zajedno sa njegovim roditeljima. Moj suprug suvlasnik je polovice te kuće. Druge nekretnine ne posjedujemo. Mi imamo gotov projekt i važeću građevinsku dozvolu za dogradnju i rekonstrukciju kuće. Kreditno sam sposobna. Da li zadovoljavamo uvjete za odobrenje subvencije preko APN-a?

    1. Author

     Poštovana,

     dio uvjeta zadovoljavate. Dogradnju je moguće financirati APN kreditom. Za to Vam je potreban projekt i građevinska dozvola koju već posjedujete. Bilo bi dobro provjeriti i prihvatljivost nekretnine na kojoj bi se radila dogradnja te dodatne uvjete APN kredita koje je potrebno zadovoljiti.

     Te provjere možemo napraviti uvidom u dokumentaciju nekretnine kao i točnim provjerama Vaše kreditne sposobnosti.
     Javite nam se putem kreditnog obrasca i dočekajte spremni novi krug subvencija.

     Lijep pozdrav

 23. Poštovani,

  Planiram se prijaviti za subvencije u ožujku 2020 ako ih bude naravno.
  Radi se o subvenciji kredita za izgradnju kuće. Za ovaj prošli natječaj sam zakasnio zbog građevinska dozvole :-). Kuće bi trebala imati dvije jedinice. Cijeli projekat ide na moje ime i zemlja na kojoj se gradi je na moj ime vlasništvo.
  Mogu li se prijaviti za subvenciju za izgradnju kuće?
  Mogu li tražiti samo subvenciju za jednu jedinicu ako je problem u dvije jedinice. Dok bi drugu jedinicu izgradio od svojih novaca? Postoji mogućnost da će druga jedinica ići na drugog vlasnika (sestru) ali tek nakon etažiranja i završetka cijelog projekta, ali i ne mora ?
  Zahvaljujem na odgovoru

 24. Poštovani

  Da li ce subvencijoniranje kredita biti u 2021 godini ili je ovo zadnja godina ?

  Lijep pozdrav

   1. Postovana,

    Ako ja darujem svom maloljetnom djetetu nekretninu,i u trenutku podnosenja zahtjeva Apn-u ja nemam nekretninu na sebi da li mi bude bio odobren kredit ili moram prodat nekretninu?

    1. Author

     Poštovani,

     ako u trenutku podnošenja zahtjeva, niste vlasnik nekretnine, imate mogućnosti za odobrenje APN kredita.
     Svakako, najprije bi bilo dobro provjeriti sve uvjete i obveze kod darovanja nekretnine djetetu.

     Lijep pozdrav

  1. Pozdrav, mene zanima da li je moguće već podignuti kredit refinancirati putem apn-ovih subvencija?

   1. Author

    Poštovani,

    nije moguće refinancirati postojeći kredit novim APN kreditom.

    Ali, trenutno su akcijski uvjeti za refinanciranje postojećih kredita redovnim stambenim kreditima.

    Za više informacija, popunite naš kreditni upitnik i ostavite nam potrebne podatke.

    Lijep pozdrav

   2. Štovani, da li se može dobiti subvencija unatrag za kuću (prva nekretnina) koju smo izgradili 2011. g. kreditom PBZ na 27 g., a mi smo bili mlađi od 45 g. i otplata kredita traje još 18 g.? Lp
    Molim odgovor na mail micizuco@gmail.com

  2. Poštovani,

   Imam APN subvencioniran kredit za nekretninu iz 2018. Htjela bih prodati tu nekretninu i kupiti veću, također uz APN kredit. Zanima me kakva bi tu bila procedura, odnosno je li moguće reprogramirati kredit bez vraćanja subvencije.

   Hvala unaprijed

   1. Author

    Poštovana,

    nije potrebno vraćati subvenciju ako se nekretnina prodaje radi kupnje veće nekretnine. Procedura je jednaka, novim kreditom kupujete novu nekretninu. Imate obvezu staru nekretninu prodati u roku od 2 godine. No, nije moguće reprogramirati stari kredit novim kreditom. Stari kredit možete podmiriti prodajom stare nekretnine.

    Kako bi mogli realizirati novi APN kredit, za to morate imati dovoljno kreditne sposobnosti. Jer moguće da ćete u isto vrijeme imati dva kredita i stari i novi kredit.

    Javite nam se putem našeg kreditnog upitnika kako bi provjerili zadovoljavate li uvjete realizacije novog APN kredita.

    Lijep pozdrav

 25. Poštovani, molila bi da mi odgovorite što se točno smatra osnovnim higijensko-tehničkim uvjetima budući da u vlasništvu imam nekretninu izvan mjesta prebivališta koja služi za odmor i nema priključak na kanalizaciju niti na vodovod već se vodom snadbjevamo iz šterne, pa ne znam da li ispunjavam uvjet za odobrenje subvencije.
  Sa štovanjem,

  1. Author

   Poštovana,

   nažalost, ne postoje točno definirani tehničko-higijenski uvjeti.

   No, tu se ponajprije misli da nekrentine koje nemaju uvjeta za život, kao što su struja, voda, ruševno stanje nekretnine i sl.

   Nekretnina koju spominjete moguće da ne zadovoljava potrebne uvjete te biste se mogli prijaviti za APN kredit.

   Lijep pozdrav

 26. Hvala Vam na svim odgovorima.

  Također, može li se etažirati stan koji sam kupio preko APN-a i napraviti dvije odvojene jedinice te da li je dopušteno osnovati pravo stanovanja(služnost)?

  Hvala!

  1. Author

   Poštovani,

   svako korištenje kredita koje nije u skladu s Zakonom, može dovesti do otkazivanja ugovora o kreditu. Etažiranje stanja i pravo služnosti mogu na to utjecati.
   Svakako bi bilo dobro napraviti konkretan upit prema APN-u kako bi utvrdili postoje li mogućnosti za ovo što želite.

   Lijep pozdrav

  2. Pozdrav! mogu li sad u 11.mj. 2019 predati u banku sve papire za stambeni kredit pa čekati ožujak u 2020 godini kad će krenuti APN….ili ću morati sve papire raditi opet u ožujku….hvala!

   1. Author

    Poštovani,

    jedan dio dokumentacija koja se predaje za kredit, ne smije biti starija od nekoliko dana. Pa ako bi sad prikupili svu dokumentaciju, sigurno ćete morati ponovno i u ožujku.

    Lijep pozdrav

 27. Poštovani,

  Što ako za vrijeme subvencije prodam stan koji sam kupio? Što točno znači da moram podmiriti sve kreditne obaveze i što je sa sredstvima koje je isplatila država?

  Hvala,

  Filip

  1. Kupila sam zemljiste nenamjenskim kreditom za izgradnju kuce, i sad me zanima da li mogu traziti apn u iznosu od 120 000 eura i da li mogu dijelom apn kredita zatvoriti taj nenamjenski kredit i i ostatkom izgraditi kucu?
   I jos jedno pitanje mogu li traziti apn kredit ako sam vec dobila poticaj od zupana u splitsko dalmatinskoj zupaniji? Hvala

   1. Author

    Poštovana,

    ako za to imate kreditne sposobnosti, imate mogućnosti zatražiti APN kredit za izgradnju. Iz APN subvencioniranih kredita, nije moguće podmiriti nenamjenske kredite.

    Kakav poticaj ste primili? Obično poticaji županija nisu isključivali poticaje APN-a.

    Lijep pozdrav

   2. Postovani, zanima me nakon sto se realizira kredita preko APN-a, da li se moze kupiti druga nekretnina nakon mozda godinu, dvije? Da li netko provjerava ako ima vise nekretnina u vlasništvu koje su stecene nakon dobivanja kredita uz subvencioniranje?

    1. Author

     Poštovana,

     bitno je da u trenutku predaje zahtjeva za subvencionirani kredit nemate nekretninu u vlasništvu. Ili ako ju imate, onda imate i obvezu prodati ju.

     Sve nekretnine stečene nakon dodjele APN kredita, ne bi trebale biti predmetom provjera APN-a.

     Lijep pozdrav

     1. Poštovani,

      jel moguće otkupiti od roditelja etažirani dio kuće u kojem trenutno i živimo supruga i ja? Mi bi smo htjeli biti vlasnici toga dijela kuće.

      Hvala.

     2. Author

      Poštovani,

      moguće je otkupiti etažirani dio kuće od roditelja u kojoj trenutno živite. Važno je da kupnjom tog dijela postajete i vlasnik jedne cjeline (jedna etaža).

      Lijep pozdrav

    2. Pošzovani, 12.11.2019 sam dobila ugovor na neodredeno pa.me zanima da li mogu dobiti kredit u ozujku? Do 12.11 sam bila na porodiljnom dopustu…

     1. Author

      Poštovana,

      obično je 3 mjeseca rada na neodređeno dovoljno za realizaciju stambenong kredita.
      No, na kreditnu sposobnost utječu i neki drugi paramentri koje bi svakako bilo dobro provjeriti. Primjerice, bonitete poslodavca, članovi kućanstva, postojeće kreditne obveze i slično.

      Iako se predviđa da će novi krug subvencija biti tek u ožujku, predlažem da već sada ostavite svoje podatke kako bi napravili osnovne provjere Vaših kreditnih mogućnosti.
      Svoje podatke možete ostaviti putem našeg kreditnog obrasca.

      Lijep pozdrav

   3. Pozdrav..nasi papiri su kod APN-a od polovice devetog mjeseca ove godine i jos nismo dobili odgovor..dali je moguće saznati kada ćemo dobiti odgovor jer ovo je sad već previse.. hvala

    1. Author

     Poštovana,

     u APN je zaprimljen velik broj zahtjeva pa se nešto dulje čeka na odgovor.

     Jeste kontaktirali APN? Oni bi Vam mogli dati informaciju koji ste broj zahtjeva te koliko je do sada obrađeno.
     Tako otprilike možete vidjeti koliko je još vremena potrebno čekati.

     Lijep pozdrav

 28. Poštovani,

  planiram kupiti stan preko POS-a. Kao samcu dozvoljena mi je kupnja stana do 44m2, te sam kreditno kao samac sposobna.
  Da li je moguće da kupim veći stan (59m2) na način da još jedan član moje obitelji živi sa mnom ? (npr. sestra).

  Hvala i lijep pozdrav.

  1. Author

   Poštovana,

   članovima obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva obično se smatraju bračni drug, izvanbračni drug, formalni životni partner, neformalni životni partner, potomak, roditelj i osobe koje je podnositelj zahtjeva ili član obiteljskog domaćinstva prema zakonu dužan uzdržavati, a koji su na dan objave poziva za kupnju stana prijavljeni na istoj adresi prebivališta kao i podnositelj zahtjeva.

   Prema ovome, Vaša sestra se ne bi smatrala članom domaćinstva.

   Ako stanovi veće površine ostanu neprodani, moguće je kupiti i stan veće površine (nevosno o tome što ste samac), a pravo na kupnju ostvarujete redosljedom utvrđenim navedenom odlukom.

   Lijep pozdrav

 29. IMAM U VLASNISTVU STAN OD 36 KVADRATA I PRODALA BIH GA RADI KUPNJE VECEGA.STO TOCNO ZNACI IZJAVA KOJOM SE PRODAJE STAN RADI KUPNJE VECEGA.KOME SE PRODAVA STAN ,BANCI ILI NEKOM DRUGOM KUPCU .PO KOJOJ CIJENI SE PRODAVA .KOJI JE ROK DA SE PRODA ?

  1. Author

   Poštovana,

   prilikom predaje zahtjeva u banku, potpisuje se i ovjerava izjava da posjedujete nekretninu koju prodajete radi kupnje veće. Zajedno s ostalom dokumentacijom zahtjeva i ona se predaje u banku. Rok za prodaju nekretine je dvije godine, a dokaz o prodaji (kupoprodajni ugovor) je potrebno dostaviti APN-u. Stan možete prodati kome želite i po cijeni kojoj želite.

   Lijep pozdrav

 30. Poštovani,

  kada starta novi natječaj za APN kredite?

  1. Author

   Poštovani,

   za sada nema još službenih datuma, no prema trenutnim informacijama, natječaj bi trebao krenuti već u ožujku.
   Svakako pratite naš blog za više informacija o novom krugu APN kredita.

   Lijep pozdrav

  2. Postovani,

   Pronasao sam stan koji bi mi odgovarao. Ukoliko budu subvencionirani krediti u ozujku, prijavio bih se.
   Sa prodavateljem sam dogovorio da bi oko 40-50% uplatio u gotovini, a za ostatak bih uzeo subvencionirani kredit.

   Prodavatelj hoce da mu odmah (kroz tjedan-dva) uplatim dio koji smo dogivorili da ce ici u gotovini.

   Mogu li to napraviti i hocu li imati problema poslije kod uzimanja subvencioniranog kredita?
   Na sto treba obratiti paznju?

   Hvala

   1. Author

    Poštovani,

    imate pravo platiti dio kupoprodajne cijene već sada. Pretpostavljam da ćete onda i potpisati predugovor o kupnji nekretnine.
    No, uvijek je prije davanja kapare potrebno provjeriti zadovoljavate li uvjete kreditiranja te najvažnije da li je nekretnina koju planirate kupiti prihvatljiva banci kao instrument osiguranja (legalnost nekretnine, zabilježbe i sl.).

    Provjeru Vaše kreditne sposobnosti i nekretnine, možemo napraviti već sada. Slobodno nam se javite!

    Lijep pozdrav

 31. Pozdrav,
  predali smo svu potrebnu dokumentaciju,banka je odobrila i proslijedila 01,10, u APN,Za koliko vremena bi mogli znati da li je odobreno od strane APN-a.?

 32. Poštovana,

  Vezano uz opciju u kojoj se ide na gradnju kuće, odnosi li se iznos kredita do 1.500 eura po kvadratnom metru isključivo na gradnju ili je u to uključena i cijena priključaka i doprinosa (plin, struja, voda, komunalni doprinos)?

  1. Author

   Poštovani,

   cijena izgradnje nekretnine utvrđuje se većinom iz troškovnika i glavnog projekta.
   Ako to nije moguće utvrditi na taj način, banke mogu zatražiti i kakvu potvrdu o cijeni izgradnje nekretnine temeljem Vašeg projekta.

   Lijep pozdrav

  2. Poštovana Yetunde,

   Imam ne namjenski kredit u zagrebačkoj banci, dali mi to utječe na kreditnu sposobnost za apn?

   1. Author

    Poštovani,

    nažalost, bez dodatnih podataka ne možemo Vam dati informaciju koliko postojeći kredit utječe na ostvarenje APN kredita.

    Predlažem da nam se javite s dodatnim podacima kako bi napravili potrebne provjere.
    Svoje podatke možete ostavite putem našeg kreditnog upitnika.

    Lijep pozdrav

 33. Poštovna Yetunde,

  Ja i moja supruga planiramo kupiti stan ili kuću u Zagrebu, aplicrali bi za sljedeću tranšu u Ožujku. Moja supruga bi bila nositelj kredita zbog godina, ja sam iznad 45.
  Moje pitanje je specifično, ona je rođena izvan Europske unije i nije državljanin RH, ne još.
  Ona je u stalnom radnom odnosu i i naravno ima prebivalište na adresi u Zagrebu gdije smo podstnari.
  Ja sam pročitao da zahtjev za subvencionirne stambene kredite mogu podnjeti građani koji imaju prebivalište u RH.
  Da li moja supruga može aplicirati za APN kredite.

  Hvala, i srdačan pozdrav.
  Zdenko

 34. Poštovana Yetunde,

  planiramo aplicirati za APN subvencionirani kredit u ožujku, u novom krugu natječaja, pa imam nekoliko pitanja i nedoumica.

  Dečko i ja u vezi smo već dugi niz godina, ali nikada nismo živjeli zajedno. On će biti nositelj kredita za stan koji namjeravamo kupiti. U stanu ćemo živjeti oboje, ali ne planiramo se još vjenčati. Svakako ćemo oboje prijaviti prebivalište na toj adresi. U tom slučaju, trebam li ja pri prijavi za subvencioniranje kredita priložiti ovjeru od javnog bilježnika da nisam vlasnik nekretnine? Ili je dovoljno da samo on to napravi? Trebam li se ja uopće igdje u dokumentaciji navoditi kao netko tko će živjeti u stanu ako nemam financijsku odgovornost za isti?

  Drugo pitanje se tiče samog iznosa kredita. Naime, cijena stana iznosi 90.000 eura, ali dečko ne planira dignuti kredit u punom iznosu cijene jer bismo dio otplatili u gotovini. Recimo da bi uzeo kredit od 50.000 eura na 15 godina. Je li moguće uzeti iznos kredita koji je manji od iznosa stana i dobiti APN subvencionirani kredit? Ili traženi kredit mora biti jednak cijeni stana, odnosno 90.000 eura u našem slučaju. U uputama i pravilniku uvijek se navodi samo maksimalni iznos subvencije.

  Hvala Vam unaprijed na odgovoru!

  Srdačan pozdrav,
  Anja

  1. Author

   Poštovana gđo Anja,

   nije nužno da i Vi ovjeravate spomenutu izjavu kod javnog bilježnika. Čak se niti ne morate navoditi u dokumentaciju kredita. Ali možete, ako želite. To neće ni na koji način utjecati na realizaciju kredita (osim ako Vi u vlasništvu već imate nekretninu).

   Iznos subvencioniranog kredita ne mora biti u visini kupoprodajne cijene. Možete zatražiti onoliko kredita koliko Vam je potrebno, a razliku kupoprodajne cijene platiti u gotovini. Na taj način ćete sastaviti predugovor odnosno ugovor o kupoprodaji nekretnine.

   Lijep pozdrav

 35. Pozdrav,

  Boravim u Zagrebu i tu ću ostati još nekoliko godina.

  Da li mogu kupiti kuću/stan u rodnom mjestu u Dalmaciji preko ANP-a i prijaviti prebivalište u tu kuću/stan, a nastaviti imati boravište u Zagrebu još nekoliko godina (radi posla) dok se ne vratim živjeti u tu kuću/stan u Dalmaciji?

  Hvala unaprijed.

  Srdačan pozdrav

  1. Author

   Poštovani,

   Zakon propisuje kupnju nekretnine radi rješavanja stambenog pitanja. APN će obaviti kontrolu promjene prebivališta, no hoće li i kako kontrolirati koristi li se nekretnina u skladu s Zakonom, ne mogu Vam sa sigurnošću odgovoriti.
   Ako se sredstva kredita ne koriste u skladu s Zakonom, banka može proglasiti kredit dospjelim.

   Lijep pozdrav

  2. Poštovani,

   u vlasnistvu nemam nikakvu nekretninu, međutim moj partner posjeduje 1/2 kuce, te bi tu polovicu dao bratu.

   Moje pitanje glasi, imamo li onda pravo na subvenciju, buduci da onda nijedan od nas ne bi imao nekretninu u vlasnistvu ili moze biti problem sto je moj partner prije posjedovao polovicu nekretnine?

   Lijep pozdrav

   1. Author

    Poštovana,

    kako niti Vi niti Vaš partner ne biste imali u vlasništvu nekretninu, imali biste mogućnosti prijaviti se za kredit. Nije važno što je netko o Vas ranije imao udjele u vlasništvu nekretnine.

    Čak, APN, većinom razmatra samo vlasništva nekretnine ne i suvlasništva pa i ako bi suprug ostavio svoju polovici, vjerojatno bi mogao dobiti kredit.

    Prema dosadašnjem iskustvu, 1/2 vlasništva nisu bile prepreka za realizaciju subvencioniranog kredita.

    Lijep pozdrav

 36. Poštovana,
  Zanima me koja je dobna granica za ostvarivanje subvencije za izgradnju obiteljske kuće.
  Imam informaciju da je to 45 godina. Uštedio sam nešto novca i htijeo bih napraviti kuću na jednom našem otoku, odakle se ljudi iseljavaju,ali nemam dovoljno.
  Imam 48 godina , pa po tome nemogu dobiti subvenciju, što predstavlja dobnu diskriminaciju.
  Vjerujem da se radi o zadržavanju ljudi u Hrvatskoj kako nebi otišli vani. Ti ljudi koji odlaze obično su samci, ja ako budem odlazio nažalost odvesti ću svu svoju obitelj.
  Onaj koji je dao prijedlog o dobnom ograničenju očito nije baš previše mislio.
  Kako da mi koji smo stariji koju godinu dođemo do novca za obiteljski dom?
  Alen

  1. Author

   Poštovani,

   Zakon, kojemu je svrha rješavanje stambenog pitanja mladim obiteljima, navodi da osobe do 45 godine mogu zatražiti subvenciju.
   Za sada ne postoji subvencija niti poticaj za osobe starije od 45-te godine.

   Vaš komentar je na mjestu, mmoežte ga uputiti i osobama zaduženim za donošenje ovog Zakona.

   Svakom izmjenom zakona omogućava se građanima da se uključe u javnu raspavu i daju svoje prijedloge i kritike za odredbe zakona.
   Pratite hoće li biti izmjena i u ovom Zakonu pa i tu možete dati prijedlog za povećanje dobne granice.

   Nažalost, zasada, svoje stambeno pitanje možete riješiti realizacijom akcijskih stambenih kredita za izgradnju nekretnina, ali bez odobravanja subvencije.

   Lijep pozdrav

   1. Poštovani
    Prijavljujem se u ožujku sljedeče godine za subvecionirani kredit pa me zanima dali mogu podnjeti zahtijev za nekretninu koja bi bila pola za stambeno zbrinjavanje a pola za iznajmljivanje apartmana u tur.sezoni ? Živim u šibenko-kninskoj županiji otok Murter i imam stalno prebivalište
    Unaprijed se zahvaljujem

    1. Author

     Poštovana,

     iznajmljivanje nekretnine koja je kupljena APN kreditom nije dozvoljeno najmanje prvih 7 godina kredita. Točnije, nekretnina se ne smije iznajmljivati za vrijeme roka trajanja subvencije uvećanog za dodatne dvije godine.

     Lijep pozdrav

  2. Poštovana,
   zaručnik i ja bi kupili stan u kojem smo trenutno postanari, međutim otvorila se i mogućnost i želja kupnje još jednog stana koji je iznad našeg. Riječ je o privatnoj kući, ali stanovi su etažirani. Cijena našeg stana iznosi cca 150.000,00 €, a drugog 100.000,00 €. U braku ćemo biti 23.5.2020. Koji je Vaš savjet, što nam je činiti? Je li moguće da apliciramo za subvenciju ponaosob, svaki za jedan stan? U planu nam je i proširenje obitelji, čime bi si produžili vrijeme subvencioniranja.
   Znači, pitanje je, možemo li oboje aplicirati za APN prije nego budemo u braku?
   Hvala na odgovoru i lp.

   1. Author

    Poštovana,

    kako još niste u braku, možete aplicirati za subvenciju ponaosob, svaki za jedan stan. Ono što bi trebalo dodatno provjeriti je to na koji način će APN pristupiti dodjeli dodatne subvencije za svako rođeno ili posvojeno dijete, u slučaju zajedničke djece. No, neovisno o tome, imate pravo podnijeti zahtjev za ovaj kredit.

    Lijep pozdrav

 37. Poštovani imam pitanje, odnosno dva, na koje mi u banci ne znaju reći odgovor pa Vas molim za pomoć.

  1. Sukladno Zakonu nije moguće prijevremeno isplatiti iznos subvencioniranog kredita prije proteka 5 godina plus dvije godine od završetka subvencioniranja. Znači li to da ja ne mogu/ne smijem uplaćivati veće iznose od onih iskazanih na otplatnome planu? Spada li to u prijevremno vraćanje također?

  2. Što ako dva korisnika APN-a dobiju dijete? Mogu li ga oboje prijavti na svoju nekretninu za dodatne dvije godine ili su primorani izabrati na koju će prijaviti? Što u slučaju nesuglasica?

  Hvala!

  1. Author

   Poštovani,

   uvećane uplate kredita predstavljaju djelomičnu prijevremenu otplatu kredita.

   Nastavno na drugi postavljeni upit, dva korisnika kredita od ranije imaju kredit APN-a ili bi ga tek podigli ove godine?

   Najbolje bi bilo da ovaj upit uputimo prema APN-u.

   Lijep pozdrav

   1. Hvala Vam za odgovor na prvo pitanje.

    Drugo pitanje je sljedeća situacija. Što ako dva korisnika kredita, koja nisu bračni drugovi niti se znaju od prije, dobiju dijete, na čiji se kredit tada dijete prijavljuje kao dodatna subvencija? Znači oboje su korisnici APN subvencija od prije no nisu sklopili brak, niti namjeravaju.

    Također, u kojim rokovima otprilike dolazi do isplate novaca prodavateljima od strane banke. U kojem mjesecu?

    Hvala

    1. Author

     Poštovani,

     Vaš upit je specifičan i trebali bismo dodatno provjeriti s APN-om.

     Isplata nije definirana Zakonom, a ovisi o vremenu predaje zahtjeva te o datumu samog odobrenja kredita i sklapanja ugovora o kreditu.
     Prema dosadašnoj praksi, od dana predaje zahtjeva potrebno je 1-1,5 mjeseci za isplatu kredita.

     Lijep pozdrav

 38. Pozdrav,

  Molim Vas razjasnjenje vezano za maksimalni iznos koji se uzima kao osnovica za subvenciju. Jasno mi je da je maksimalna cijena 1.500 e/m2 i ukupno maksimalno 100.000 e. U Vasim primjerima vidim da se uvijek spominje iznos kredita, a ne ugovorena cijena stana.
  U konkretnom slucaju, stan od 45 m2 se prodaje za 1.900 e/m2. Kaparom bi se pokrio iznos od cca 20.000 e, sto znaci da bi se kredit podizao za cca 65.000 e, odnosno 1.455 e/m2. Bi li se onda ostvarilo pravo na punu subvenciju od cca 30% mjesecne rate ili bi se i dalje uzimala ugovorena vrijednost stana kao polazna osnova za izracun subvencije?

  Drugo pitanje – cini li mi se ili je zaista tako da se za kupnju stana preko APN-a vrse manje/blaze provjere u vidu procjene nekretnine (cini mi se da su krediti odobravani u iznosu kupoprodajne cijene neovisno o procjeni)?
  Takoder, visina odobrenog kredita nije 5-10% niza od procjene kako to uglavnom bude prilikom redovnog podizanja kredita.
  Unaprijed zahvaljujem na odgovorima!

  1. Author

   Poštovana,

   cijena kvadrata računa se omjerom ugovorene kupoprodajne cijene i broja kvadrata. Budući da to prelazi 1.500 m2, subvencionirao bi se iznos od 67.500 eura.

   Procjena nekretnine uvijek mora zadovoljavati minimalno visinu traženog iznos kredita. Odnosno banka ne smije odobriti i isplatiti kredit čija visina je iznad visine procjene nekretnine.

   U praksi smo imali slučajeva i gdje je procjena nekretnine bila manja od traženog iznosa kredita.

   U većini slučajeva procjene se mogu ”navući” čim bliže traženom iznosu, ali to su male korekcije. Svaki elaborat o procjeni mora udovoljiti svim pravila struke oko izrade i određivanja vrijednosti nekretnine.

   Lijep pozdrav

   1. Poštovana Yetunde,

    možete li molim Vas ovo još dodatno razjasniti.
    Naime, konkretan primjer je sljedeći:
    Stan je u Zagrebu, dogovorena cijena na kupoprodajnom ugovoru je 125.000 eura za 61 kvadrat i garažu od 18 kvadrata koja je upisana zajedno sa stanom. Stan bi se platio na sljedeći način: 45.000 eura gotovine i 80.000 eura subvencioniranog kredita.
    Pitanje je sljedeće – ostvarujem li na 80.000 eura punu subvenciju (od 30% – Zagreb)
    moram li na u gruntovnici razdvajati stan od garaže?
    i još, imate li možda kakvih novosti oko poticaja u ožujku?

    Puno hvala unaprijed na odgovorima.

    Srdačan pozdrav

    1. Author

     Poštovani,

     ako se stan i garaža nalaze na istoj čestici, moguće je kupiti i garažu putem ovog kredita. Obično se tada mora utvrditi neto korisna površina garaže.
     Važno je znati i da li je stan i garaža na istoj ili različitoj etaži.

     Subvenciju ostvarujete u visini 30% anuieta, ali do maksimalno 100.000 eura. Također, cijena po kvadratu (zbroj kvadrata stana i neto korisne površine garaže), ne smije prelaziti 1.500 eur/m2.
     Ili, još jednostavnije, možete u predugovoru navesti da garažu kupujete odvojeno te da je za nju već plaćen dio cijene (iz kapare).

     Nije potrebno u gruntovnici razdvajati stan od garaže.

     Zasada još nema detaljnijih novosti. Pratite naš Blog 🙂

     Lijep pozdrav

 39. Poštovani,

  riješili smo legalizaciju u smislu da smo dobili uporabnu dozvolu za građevine u dvorištu, riješenje o izvedenom stanju jer je kuća građena prije ’68, sastavljen je i elaborat, no na rješenju nemamo pečat pravomočnosti. Tek 30.09. možemo dobiti pečat. Da li bi APN prihvatio papire kao takve za proces obrade subvencioniranja, a kada dobijemo riješenje sa pečatom da to naknadno pošaljemo?

  Hvala!

  1. Author

   Poštovana,

   postojala bi mogućnosti predaje zahtjeva i bez uporabne s pečatom pravomoćnosti.
   Svakako bismo morali napraviti dodatne provjere, a pritom nam je potrebna dokumentacija koju ste dobili za nekretninu.

   Pozivam Vas da popunite naš prijavni obrazac i ostavite nam potrebne podatke.

   Lijep pozdrav

 40. Pozdrav,

  zanima me do kada se može predati zahtjev za subvencioniranje, odnosno koji je krajnji rok?
  Lp

  1. Author

   Poštovani,

   prema trenutnim inforacijama, predviđeno trajanje zaprimanja zahtjeva u APN je mininalno do 1.10. Kako zasada nema podataka da će to se rok produljiti, najbolje bi bilo pridržavati se tog datuma.

   U slučaju da ste zainteresirani za APN kredit, savjetujemo Vam da čim prije pokrenemo proces odobrenja kredita kod banke kako bi Vaš zahtjev na vrijeme stigao u APN.
   Prijaviti se možete putem našeg prijavnog obrasca.

   Lijep pozdrav

 41. Poštovani,

  Zanima me da li ja kao vlasnik paušalnog obrta ostvarujem pravo na kredit i da li dio tog kredita može poslužiti za zatvaranje postojeceg u iznosu cca. 5.000€.
  Hvala.
  Lp

  1. Author

   Poštovani,

   paušalni obrtnici imaju mogućnosti realizirati APN kredit. Međutim, iz subvencioniranih kredita nije moguće zatvarati postojeće kredite. To možete napraviti nenamjenskim kreditom. Za ostvarenje kredita važno je da obrt posluje minimalno 1 godinu.

   Popunite naš kreditni obrazac i ostavite nam potrebne podatke. Kontaktirati ćemo Vas i dati Vam detaljnije informacije oko realizacije kredita.

   Lijep pozdrav

   1. Postovanje
    Mene zanima zasto se mora promjeniti prebivaliste u roku 30 dana, ako kupljenu kucu preko apn adaptiram i sređujem i nemogu zivjeti u njoj.

    1. Author

     Poštovana,

     nakon stupanja u posjed nekretnine, zakonom je određeno da je obveza kupca prijaviti prebivalište na adresi te nekretnine.
     Postoji li mogućnost odstupanja od ovih pravila, predlažem da provjerite s APN-om.

     Lijep pozdrav

 42. Poštovani,

  planiramo kupiti prizemnicu uz subvenciju APN-a. Vidjeli smo da je zabranjen najam nekretnine kupljene uz subvencionirani kredit unutar prvih 7 godina.
  Što ako nakon kupljene prizemnice od vlastitih sredstava podignemo kat na istoj kući i opremimo apartman za iznajmljivanje? Je li zabranjeno iznajmljivati taj kat ili je dopušteno obzirom da se to nije financiralo kreditom APN-a?
  Zahvaljujem na Vašem odgovoru!

  1. Author

   Poštovani,

   taj kat bi bio izgrađen na istoj čestici i pod istom etažom. Zbog toga bi moguće bio problem iznajmljivati taj objekta.
   No, kako je Vaš upit zaista specifičan, bilo bi dobro da dodatno provjerimo s APNom.

   Lijep pozdrav

 43. Poštovana Kristina,
  Krećem sa izgradnjom montažne kuće, i planirala sam se prijaviti za APN subvenciju.
  Međutim, građevinska dozvola će mi biti biti izdana krajem 9. mjeseca, a pravovaljana će postati tek u listopadu kada će natječaj za APN subvencioniranjem navodno završiti.

  Da li je dovoljno kod predaje dokumentacije banci da građevinska dozvola bude samo izdana, a ne i pravovaljana?

  Hvala na informaciji,

  Srdačan pozdrav,
  Martina

  1. Author

   Poštovana,

   nažalost, bez akta za građenje nije moguće ostvariti subvencionirani kredit.
   No, u određenim slučajevima, moguće je banci dostaviti samo izdanu građevinsku dozvolu (bez da je i pravomoćna) te pokrenuti proces odobrenja kredita uz naknadu dostavu ostale potrebne dokumentacije.

   Lijep pozdrav

 44. Postovani,
  Javljamo se za APN, sa bankom smo napravili provjeru kreditne sposobnosti i procijenu nekretnine odnosno stana koji kupujemo i rijesili smo to u kolovozu. 02.09.smo pokrenuli postupak za kredit kako bi predali sve trazene dokumente. Po dolasku u banku dostavili smo svu dokumentaciju vezanu za apn potpisali nekoliko izjava ovjerili ih i jos uvijek dolazimo dan za danom u banku gdje nam printaju papir po papir koji potpisujemo. Dolaskom u banku obavijestavaju nas da nema kolegice koja nas vodi da nam ne mogu provjeriti informacije i odugovlace sa predajom papira u apn. Nekoliko puta su slali papire da provjere jesu li dobro napravili zahtjev i jos uvijek ne znamo kada ce banka predati dokumentaciju. Mozete li nam pojasniti koja su nasa prava? Na upit da nam daju listu dokumentacije koja je potrebna za kredit nekoliko puta su nas odbili i lagali nas svaki put kada bi donjeli dokument da je to sve i da ce provjeriti i slati u apn. Svakim iducim dolaskom zatraze potpis nove izjave i sl. Primjerice izjavu o zastiti podataka potpisali smo tek 6.9 jer smo ju tad tek dobili. Smije li banka toliko odugovlaciti postupkom provjere za kredit ukoliko smo dobili informaciju da smo kreditno sposobni i izracunali su nam iznos kredita kao i rok te napravili procijenu nekretnine. Isto tako zanima nas smiju li nam kriti popis dokumentacije tokom postupka ili smo trebali 2.9 ako ne i prije dobiti popis dokumentacije koju trebamo predati za kredit kako bi se prijavili za subvenciju. Ukoliko banka krsi rokove (ukoliko oni uopce postoje) tko nam moze nadoknaditi izgubljeno vrijeme i mogucnost subvencije na koju mozemo zakasniti zbog propusta banke na nacin da banka preda papire prekasno apnu time da ne dobijemo subvenciju i jos izgubimo i kaparu?
  Hvala na pomoci
  Kristina

  1. Author

   Poštovana,

   nažalost, u bankama ne postoje rokovi u kojima su oni obvezni obaviti obradu ili odobrenje nekog kredita. Vi uvijek imate pravo na reklamaciju ili prigovor, ali nisam sigurna kako i na koji način banka Vam može nadoknaditi izgubljeno vrijeme ili nadokaditi to da ste zakasnili u APN.

   Žao mi je što nam se niste odmah javili kako bi Vas vodili kroz ovaj proces i kako bi izbjegli sve ovo što kroz sada prolazite.
   No, možda se još uvijek stigne nešto napraviti. Predlažem da nam se javite putem našeg prijavnog obrasca kako bi provjerili dodatne mogućnosti.

   Nadam se da će se Vaš zahtjev pravovremeno riješiti te da ćete ipak uspjeti kupiti stan koji želite.

   Lijep pozdrav

 45. Poštovani,

  zanima me postoji li neki zakon, propis ili pravilo u kojemu je navedeno tko (prodavatelj ili kupac) snosi troškove ishođenja uporabne dozvole (600kn) za nekretninu?

  1. Author

   Poštovana,

   obično se ovo rješava dogovorno, jer ne postoji niti zakon, propis ili pravilo o tome. Uvriježena je praksa da sve potrebne dozvole pribavi prodavatelj, odnosno trenutni vlasnik nekretnine, ali u slučaju da nije u mogućnosti (iz bilo kojih razloga), onda zainteresirani kupac može pribaviti svu obaveznu dokumentaciju o vlastitom trošku.

   Lijep pozdrav

  2. Mogu li traziti apn kredit ako sam vec dobila poticaj od zupana u splitsko dalmatinskoj zupaniji? Hvala

 46. Poštovani,

  Zanima me postoji li mogučnost naknadnog subvencioniranja, naime supruga I ja smo kupili kuću, podigli za nju normalan kredit na 30 godina, Prva rata kredita krenula je sa 1.7.2019.

  Zahvaljujem na odgovoru

  1. Author

   Poštovani,

   nažalost, ne postoji mogućnost naknadnog subvencioniranja.

   Subvenciju je moguće ostvariti isključivo za kupnju/izgradnju nekretnine dok je otvoren natječaj APN-a, preko banaka koje imaju sklopljenu suradnju sa APN-om i posebne kreditne linije samo za subvenciju.

   Lijep pozdrav

   1. Poštovani,izgradila bi kat na kući koja je očeva.
    Pripremili smo troškovnik i glavni projekat pa bi me zanimalo da li ja i suprug možemo biti dio APN subvencije toga kata kuće koja je na ocu?
    Lp

    1. Author

     Poštovana,

     uz suglasnost oca, imate mogućnosti izgraditi kat kuće subvencioniranim kreditom. Važno je da imate spremnu dokumentaciju za dogradnju – građevinska dozvola, troškovnik, projekt i ostalo.
     Slobodno nam se javite kako bi provjerili i ostale parametre koji utječu na odobrenje ovog kredita.

     Lijep pozdrav

 47. Pozdrav. Zanima me da li se može stan kupljen preko APN kredita iznajmiti u gospodarske svrhe, odnosno za otvaranje jdoo? Tu je riječ reecimo o 5m kvadratnog prostora.
  Ako može da li se stvaraju kakvi dodatni troškovi ili plačanje doadtnog poreza?

 48. Poštovani,

  postoji li prepreka u realizaciji kredita ukoliko je naziv glavnog projekta: Izgradnja stambene i pomoćne građevine, odnosno planiramo se prijaviti samo na izgradnju stambene građevine, a pomoćnu građevinu ćemo graditi vlastitim sredstvima kada budemo u mogućnosti. Savjet projektanta nam je bio da i pomoćnu građevinu sada uvrstimo u projekt kako bi sve bilo objedinjeno i jednostavnije.

  Unaprijed hvala!
  Lijep pozdrav

  1. Author

   Poštovana,

   pstoji mogućnost da se kredit realizira u potpunosti prema glavnom projektu, ali bi svakako trebali prvo pogledati dokumentaciju.
   Sve ovisi o veličini pomoćne građevine.

   Lijep pozdrav

 49. Poštovani,

  Korisnik sam APN subvencije iz 2017. i tada smo supruga i ja imali dijete staro 6 mjeseci.
  Da li se aktualna promjena zakona u 2019 vezana za produljenje 1 godine subvencije za dijete koje je već rođeno prilikom sklapanja kredita može primjeniti i na naš kredit odobren 2017 godine?

  Zahvaljujem na odgovoru

 50. Poštovana,

  željeli bi kupiti stan koji se vodi kao poslovni prostor – apartman, i u stvarnosti je to stan (kuhinja, sobe, kupaona..) u njega ćemo se prijaviti u roku od 30 dana, da li je moguće aplicirati na APN?
  Hvala

  1. Author

   Poštovana,

   da bi navedena nekretnina bila prihvatljiva kao predmet kupnje uz subvenciju APN na ZK izvatku bi trebala biti upisana kao stambena nekretnina, nikako kao poslovni prostor.

   Lijep pozdrav

 51. Poštovani,

  partner (nema nekretnine u vlasništvu, ima mogućnosti za dobivanje kredita) bi kupio manju kuću, prizemnicu te bismo ju zatim nadograđivali, tj. dizali kat (potrebna je građevinska dozvola). S obzirom na to, možete li mi reći za koju opciju bi bilo moguće predati zahtjev, kupnju ili renovaciju i je li moguće jednim subvencioniranim kreditom pokriti troškove jednog i drugog?

  Unaprijed hvala.

  Lijep pozdrav!

  1. Author

   Poštovana,

   zahtjev možete predati samo za kupnju nekretnine. Subvencioniranim kreditom nije moguće financirati obje namjene.
   Nadogradnju/renoviranje kupljene nekretnine možete obaviti kroz realizaciju redovnog stambenog kredita uz akcijske uvjete.

   Lijep pozdrav

 52. Postovani,moji roditelji su vlasnici jednog gradevinskog zemljista,pa me zanima postoji li mogucnost da dignem kredit i isplatim za isto zemljiste i konacno krenem graditi kako bi oni zatvorili svoje kreditne obveze za kucu mojom isplatom njima?

  1. Author

   Poštovani,

   kupnja zemljišta ne može se financirati subvencioniranim kreditom.

   Da biste se prijavili za APN kredit, morate imati zemljište i pripadajuću građevinsku dozvolu za gradnju.

   Lijep pozdrav

 53. Poštovana,

  u procesu smo kupnje stana u Zagrebu ono što me zanima je koliko dio od ukupne cijene stana će bi ti sufinanciran.

  Cijena stana je 130 000 eura
  Kvadrata 57,56

  Koliko iznosi subvencija APN?

  Hvala

  1. Author

   Poštovani,

   država subvencionira do maksimalno 1.500 eur/m2. Stoga, Vama će se subvencija obračunavati u visni 30% otplatnog obroka na iznos kredita od 86.340 eura. Preostali iznos kupoprodajne cijene neće se subvencionirati.

   Lijep pozdrav

   1. Postovani,

    Imam pitanje vezano uz Pos stanove. Mogu li se ja upisat kao clan domacinstva ako moja sestra preda zahtjev za Pos stan. I jel se mora onda ona upisat kao vlasnik ili se mogu ja. Stan bi bio kupljen bez kredita.

    1. Author

     Poštovana,

     članovima obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva obično se smatraju bračni drug, izvanbračni drug, formalni životni partner, neformalni životni partner, potomak, roditelj i osobe koje je podnositelj zahtjeva ili član obiteljskog domaćinstva prema zakonu dužan uzdržavati, a koji su na dan objave poziva za kupnju stana prijavljeni na istoj adresi prebivališta kao i podnositelj zahtjeva.

     Vlasnik stana je obično onaj tko je podnositelj zahtjeva.

     Lijep pozdrav

 54. Poštovani,

  Vlasnik sam 4 manja stana u kući u izgradnji bez fasade. Ta 4 stana imaju samo prozore (nema vode ni struje) U istoj kući se nalazi veći stan od 140 m2 koji je iznutra potpuno dovršen i u vlasništvu je roditelja i nije ga potrebno adaptirati. Je li mogu putem APN-a kupiti stan od roditelja? Kuća ima građevnisku dozvolu i izvana je potpuno dovršena (osim fasade). Mora li kuća imati uporabnu dozvolu da bih kupio stan od roditelja?

  Srdačan pozdrav

  1. Author

   Poštovani,

   moguće je kupiti stan od roditelja i ostvariti subvenciju. Međutim, obvezno je da nekretnina koju kupujete ima uporabnu dozvolu.

   Budući da ste vlasnik nedovršenih nekretina, svakako bi bilo dobro da napravimo dodatne provjere oko mogućnosti prijave za subvencionirani kredit. Ti stanovi nemaju higijensko-tehničke uvjete za život pa ne bi trebali biti prepreka ovom kreditu, ali zbog specifičnosti upita, najbolje je obaviti dodatne provjere.

   Popunite naš prijavni obrazac za APN i ostavite nam potrebne podatke za provjeru.

   Lijep pozdrav

 55. Poštovani,
  znam da se postojeća nekretnina u vlasništvu mora prodati u roku 2 godine.
  Zanima me da li ju mogu darovati svojoj mami ili prodati a da tako ne kršim uvjete APNa.
  Hvala

  1. Poštovana

   Planiram se prijaviti za kupnju POS stana , moja pitanja su sljedeća:

   1)Živim u stanu s roditeljima, vlasnik stana je moj otac, i ja nisam zapisan kao ni suvlasnik ni kao vlasnik, da li me to čini valjanim kanditatom za pos stan, s obzirom da je realno da ovaj stan u kojem živim jednog dana bude prepisan na mene?

   2) Da li je moguće kupnju pos stana obaviti u gotovini, i da li se mijenjaju uvjeti POS subvencije odnosno državnih subvencija?

   3) Da li je istina da samac se može prijaviti samo na stan do 40 kvadrata preko Pos programa a s tim da mu može biti ponuđen i stan od 70 kvadrata ako ostanu ne prodani, jer obitelj s djecom i više bodova na listi može birati prije stan i teoretski izabrati stan od 40 kvadrata iako im je opet ” tijesan” za život

   4) plaća li se porez na prvu nekretninu kod kupnje Pos stana i koliki je taj postotak poreza sada?

   Hvala

   1. Author

    Poštovani,

    ako nemate nekretninu trenutno u vlasništvu pogodni ste kandidat za POS stanove. Provjerava se trenutna situacija neovisno o tome što bi mogli nasljediti jednog dana.

    Vi ste u gotovini mislili platiti cijeli iznos stana ili samo učešće?

    Samac ima pravo na kupnju 40 m2 osim ako grad ili općina ne utvrde drukčije ili ako ostane ne prodanih većih stanova.

    Porez se plaća i on trenutno iznosi 3%.

    Lijep pozdrav

 56. Poštovani,

  upoznat sam da se subvencija može dobiti i za kredite za adaptaciju kuće. Moje je pitanje mora li ta kuća biti u našem vlasništvu da bismo mogli dobiti subvenciju? Trenutno je u vlasništvu roditelja jednog od supružnika, ali oboje imamo prebivalište na toj adresi.
  Drugo pitanje – treba li se prilikom predaje zahtjeva za odobrenje imati točan iznos kredita ili se to može dogovarati i u kasnijim koracima nakon što nam eventualno bude odobrena subvencija?

  Unaprijed hvala na odgovoru.

  Lijepi pozdrav

  1. Author

   Poštovani,

   subvencionirani kredit ne odobrava se za adaptaciju nekretnine. Možete raditi dogradnju, rekonstrukciju, dovršenje izgradnje, ali ne i uređenje nekretnine.
   Iako niste vlasnici nekrtnine, spomenute namjene možete odraditi uz suglasnost vlasnika.

   Iznos kredita potrebno je definirati prije odobrenja kredita.

   Lijep pozdrav

   1. Poštovana,
    imam kuću koju sam kupio prije dvije godine i koja jos nije dovrsena,jos ima golih zidova nedostaju vrata i dio instalacija i ne živim jos u njoj, mogu li se prijaviti za subvenciju? Koji je uvijet za iznos kredita, naći investitora i zatražiti ponudu od njih ili mogu zatražiti iznos koji smatram da ce bit dovoljan?

    1. Author

     Poštovani,

     svakako je potrebno najprije utvrditi namjenu kredita te da li je ista prihvaljiva APN-u.
     No, da biste se prijaviti za subvencionirani kredit, morali biste imati pravomoćnu građevinsku dozvolu za projekt koji biste radili, projektnu dokumentaciju te visinu troškova za obavljanje tih radova.

     Prema Vašim potrebama i željama, u dogovoru s investitorima, možete od njih zatražiti ponudu.

     Lijep pozdrav

 57. Poštovanje,

  Vidim da nije dozvoljeno iznajmljivanje kupljene nekretnine pa me zanima sljedeći slučaj.
  Kuća koju bih ja želio kupiti sastoji se od tri kata sa tri odvojena stana. U jednome bih ja živio, a druga dva bih iznajmljivao. Da li je u ovome slučaju moguće dobiti subvenciju?

  Hvala i lijepi pozdrav.

  1. Author

   Poštovani,

   tako je, iznajmljivanje nije dozvoljeno.

   Možete eventualno subvencioniranim kreditom financirati kupnju stana u kojem biste živjeli, a onda ostala dva stana kupiti redovnim kreditom.

   Lijep pozdrav

   1. Poštovani,
    zanima me da li bi mogao dobiti kredit kao investitor u gradnji tzv urbane vile( ja bi bio jedan od tri investitora)? Znaci gradio bi skupa s tri partnera zgradu s tri etaže i tri odvojena stana. Ja bi htio dići kredit za svoj stan. Hvala Vam.

  2. Prije 3 god ostala trudna nisu mi produbili ugovor. Sad sam na porodiljnom s 3 djetetom kao nezaposlena muz radi u Sloveniji pa me zanima dali postoji mogućnost subvencije posto sam ja nezaposlena. Kredit u erste banci koji se redovito otplacuje. Kupili bi kucu

   1. Author

    Poštovana,

    Vi kao nezaposlena osoba, nažalost, nemate uvjete za realizaciju kredita u bankama. Eventalno možemo provjeriti zadovoljava li suprug uvjete kreditiranja osoba zaposlenih u inozemstvu.

    Pozivam Vas da popunite naš kreditni obrazac i ostavite nam potrebne podatke za provjeru.

    Lijep pozdrav

 58. Ako imate nekretninu koja je u suvlasništvu s druge dvije osobe, tretira li se i ona na isti način da se u roku od dvije godine dobivanja APN kredita mora prodati?

 59. Poštovana,

  imam u vlasništvu stan koji su mi roditelji darovali ali oni imaju pravo doživotnog uživanja i žive u tom istom stanu sa mojom sestrom i bakom. Supruga i ja smo podstanari i želimo sad kupiti stan. Da li imamo pravo na APN u tom slučaju.

  Hvala.

  Lijepi pozdrav

  1. Author

   Poštovani,

   Vi ste, unatoč pravu doživotnog uživanja Vaših roditelja, svakako vlasnik nekretnine. Kada biste se realizirali subvencionirani kredit, imali biste obvezu prodati tu nekretninu.

   Lijep pozdrav

 60. Poštovana,

  u trenutku pokretanja zahtjeva u banci, niti ja niti supruga nećemo biti vlasnici nijedne nekretnine. Što ukoliko postanem vlasnik nekretnine početkom 10 mjeseca? Gleda li se imamo li u vlasništvu nekretninu u trenutku upućivanja zahtjeva ili dok se god kredit ne odobri? Naime kad ovjeravam izjavu, nemamo ništa, ali ćemo možda imati tijekom postupka ili čak kasnije…

  Lp,

  Dario

  1. Author

   Poštovani,

   vlasništvo nekretnine razmatra se u trenutku predaje zahtjeva za kredit. Ono što se dogodi poslije, ne mora utjecati na realizaciju kredita.
   Poslati ćemo upit prema APN-u pa provjeriti ovu specifičnu situaciju.

   Lijep pozdrav

  2. Poštovani,

   Zanima me ako je moguće uzeti apn kredit za rekonstrukciju stare kuće u kojoj nema osnovnih uvjeta za život koja bi nam se darovala.

   Lijep pozdrav

 61. Poštovana Yetunde Kristina,

  suprug i ja zadovoljavamo sve kriterije za dobivanje subvencije. Brine nas samo ovo; trenutno smo u najmu u kući koju bi htjeli kupiti te također imamo oba dvoje prijavljeno prebivalište na istoj adresi. Da li to predstavlja kakav problem? S vlasnikom kuće smo se jednostavno nakon vjenčanja dogovorili da nas oboje prijavi na tu adresu. Hvala na odgovoru😉 Barbara

 62. Molim Vas jednu informaciju…
  Naime zanima me da li imamo pravo na subvenciju kredita za nadogradnju kuće koja je u supruginom vlasništvu. Ta kuća je mala (cca 40m2) i proširili bi je za još cca 70m2. Za nadogradnju imamo sve potrebne dokumente kao i građevinsku dozvolu i troškovnik gradnje.
  Ako biste bili ljubazni da mi odgovorite da znamo da li da se prijavimo.

  Unaprijed zahvaljujem

 63. Poštovana,

  1. Smije li se nakon završetka perioda subvencioniranja tražiti reprogramiranje kredita (npr. s 15 na 20
  godina)

  2. Da li je problem ako se dobije subvencija, a kupoprodaja stana se izvrši tek kroz dulji period vremena (npr. 9 mjeseci od predaje zahtjeva) – postoji li vremenski limit?

  3. Da li se određena EKS odnosi na cijelo razdoblje dizanja kredita, a ne samo na period subvencioniranja?

  Hvala Vam.

  1. Author

   Poštovana,

   nakon perioda subvencioniranja uvećanog za dvije godine, ako zadovoljavate uvjete banke, imate pravo refinancirati ili reprogramirati APN kredit.

   Postoje rokovi korištenja kredita. Obično nakon sklapanja ugovora o kreditu, isplata kupoprodajne cijene mora biti u roku od 1-3 mjeseca.

   Objavljene efektivne kamatne stope odnose se većinom samo na prvih 5 godina otplate kredita.

   Lijep pozdrav

 64. Poštovani,
  Kuća je legalna, a na istoj čestitci se nalazi pomoćna zgrada (garaža)od 39 m2 koja je ne legalna i koja je odvojena od kuće 4 metra. Kuća je zabilježena u zk izvadak s dokazima legalnosti, dok je pomoćna zgrada zabilježena u zk izvadak bez dokaza legalnosti. Pomćna zgrada je izgrađena poslije 30.6.2013.g i nije moguca legalizacija jer s pomoćnom zgradom prelazi 30% izgrađenosti čestice, a 30% je maksimalna izgrađenost čestice.
  MOŽE LI SE ZA TAKVU NEKRETNINU DOBITI SUBVENCIJA?
  Što je bitno navesti ako se moze dobiti subvencija?
  Pozdrav, unaprijed hvala

 65. Postovani

  Situacija je ovakva. Nasao sam zemljiste u gradu Zagrebu i montaznu kucu od firme koja bi ju izgradila/montirala. Mene zanima je li ja to mogu objediniti u jedan APN kredit? Znaci dva razlicita prodavaca, a ja sam kupac(zemljista i montazne kuce). Hvala unaprijed
  Lp

  1. Author

   Poštovani,

   ovo neće biti moguće. Subvencionirani kredit odobrava se samo za jednu namjenu, ne i više namjena.

   Vi biste najprije trebali imati zemljište sa pripadujućih dozvolama kako bi mogli aplicirati za ovaj kredit.

   Kupnju zemljišta možete financirati redovnim stambenim kreditom te potom zatražiti dozvole za gradnju.

   Lijep pozdrav

   1. Postovanje.Drzavljanin sam Republike Hrvatske. U Bosni sam , u ratnim zbivanjima izgubio svoju kucu.Radim u SR Njemackoj. Imam teren u Dugom Selu kod Zagreba. Stavim sam ga na prodaju. Imam dvoje maloljetne djece i zelimo kupiti stan u Istri, u kojem bi zivjeli. Da li ja imam pravi na subvencionirani Kredit buduci da radim u drugoj zemlji?
    Unaprijed hvala na odgovoru.Lijep pozdrav.

    1. Author

     Poštovani,

     za realizaciju ovog kredita važno je da imate prebivalište u RH. Međutim, procjena kreditne sposobnosti za zaposlene u inozemstvu vrlo često zahtijeva uključenje sudužnika koji živi i radi u Hrvatskoj.

     Možete nam ostaviti svoje dodatne podatke putem prijavnog obrasca pa ćemo provjeriti imate li mogućnosti za realizaciju ovog kredita.

     Lijep pozdrav

 66. Postovana,

  posto nam banka odobrava kredit i zadovoljavamo sve za subvenciju mene zanima hocemo li dobiti +1godinu vise na vec rodeno djete kojem moj sadasnji zarucnik uskro suprug (u 10mj.imamo svadbu) nije bioloski otac ali zivimo svi zajedno vec 8 godina? Hvala unaprijed.

  S postovanjem,
  Snježana

 67. Poštovani/e,

  dečko i ja (6 godina veze) planiramo aplicirati za subvencionirani kredit u rujnu ove godine. Ispunjavamo APN uvjete i uvjete banke. Nositelj kredita bit ću ja, dok će dečko biti sudužnik.

  Interesira me je li potrebno da dečko u roku 30 dana prijavi prebivalište na novoj adresi ili se to odnosi samo na mene, odnosno nositelja kredita? Također, mora li se dečko upisati u vlasništvo (1/2 ili 1/3) nekretnine?

  Hvala unaprijed i srdačno,
  M.

  1. Poštovani,
   Jel moze moj punoljetni sin biti nositelj kredita a ja bi ga odplacivao, sin je student i nezaposlen je.Kredit i stan bi glasili na njega a ja bi bio suduznik?

   1. Postovani,
    Imam neke udjele u kuci koje sam dobila nasljedivanjem…moze li mi zbog toga biti odbijen ovaj kredit?

 68. Pozdrav,

  roditelji su vlasnici stana za koji sam ja digla kredit u banci i otplaćujem ga. Mogu li se prijaviti za subvencionirani kredit kako bih otkupila stan od roditelja i ja postala jedina vlasnica stana?

  Unaprijed hvala,
  Ivana

 69. Poštovani,

  Moji roditelji žive u kući na prvom katu, čekam trenutno na građevinsku dozvolu za dignuti 2. kat i potkrovlje. Da li je moguće konkurirati za subvenciju kredita, s obzirom da nije kupnja nego dogradnja (dizanje kata) ?
  I u ovom slučaju, s obzirom da zemljište a ni 1.kat nisu na moje ime, da li bi trebala imati jamca za kredit?

  Hvala unaprijed na odgovoru.

  1. Author

   Poštovana,

   moguće je dobiti subvenciju i za dogradnju nekretninu uz uvjet da dobijete građevinsku dozvolu.
   Budući da niste vlasnik zemljišta, ne treba Vam jamac, nego suglasnost vlasnika zemljišta za dogradnju nekretnine.

   Lijep pozdrav

 70. Poštovana,

  1.Prijavljujem se za APN kredit i u teroriji u prvih 5 godina dobijem 2 djece znaci li to da subvencija traje 5+2+2 te kredit ne meogu zatvoriti do 11 godine (9 subvencija + 2 rok od zadnje subvencije?

  2. Imajući u vidu ovo gore, mogu li uplaćivati više iznose i tako skraćivati rok otplate na npr 12 godina.

  Hvala unaprijed

  1. Author

   Poštovani,

   sve ste dobro napisali, subvencija se produljuje za dodatne 4 godine, a prije 11-te godine nije dobro prijevremeno zatvarati kredit (zbog povrata primljene subvencije).

   Uplaćivanje viših iznosa na glavnicu kredita smatra se prijevremenom otplatom pa i zbog toga Vas mogu zatražiti da vratite subvenciju.

   Lijep pozdrav

 71. Poštovani,
  zadovoljavamo sve uvjete za dobivanje subvencioniranog kredita kojim bismo riješili stambeno pitanje (ne posjedujemo nekretnine, kreditno smo sposobni…).
  S obzirom da suprug ima d.o.o. (jedini je zaposleni) radi od kuće i ima prijavljeno sjedište ovdje gdje trenutno živimo. Naravno, planirali smo sjedište prebaciti na novu adresu kada se preselimo, no čini se da to ne smijemo, iako to nigdje izričito ne piše osim “Prijava obrta ili tvrtke rješava se drugim posebnim propisima.” Suludo nam je iznajmljivati drugi stan ili sandučić kako bi negdje drugdje stizala pošta.
  Možemo li prijaviti tvrtku na adresu kupljenog stana kao sjedište iste, s obzirom da kupnjom stana prvenstveno rješavamo stambeno pitanje?

  1. Author

   Poštovana,

   Zakon je osmišljen tako da rješava Vaše stambeno pitanje pa se najčešće poslovne namjene ne financiraju ovim kreditom.

   Kako je Vaš upit specifičan, bilo bi najbolje da ga provjerimo s APN-om.

   Za to će nam biti potrebni Vaši dodatni podaci koje možete ostaviti putem našeg prijavnog obrasca za APN.

   Lijep pozdrav

 72. Poštovane,

  svi stalno govore o higijensko – tehničkim uvjetima, ali meni nije jasno što to točno znači? Gdje piše kakvi su to točno uvjeti?

  Stara drvena kuća iz 30ih bez izolacije, sanitarnog čvora….u mjestu u kojem nemamo prebivalište ima ili nema higijensko – tehničke uvjete.

  Lijep pozdrav,

  1. Author

   Poštovani,

   ne postoje točno definirani tehničko-higijenski uvjeti. No, tu se ponajprije misli da nekrentine koje nemaju uvjeta za život, kao što su struja, voda, ruševno stanje nekretnine i sl.
   Nekretnina koju spominjete moguće da ne zadovoljava potrebne uvjete.

   Lijep pozdrav

 73. Poštovanje,

  u ranijim odgovorima ste naveli da je APN subvencioniranim kreditima moguće objediniti vlasništvo nad nekretninom nad kojom je trenutno više suvlasnika. Da li to znači da je moguće subvencioniranim kreditom otkupiti i dio stana kojem je suvlasnik bračni drug? Ako se ne varam, izjava bračnog druga koju APN traži kao dio dokumentacije se odnosi na to da nema nijednu nekretninu u VLASNIŠTVU, dok se suvlasništvo ne spominje.

  Hvala!

  1. Author

   Poštovani,

   tako je, suvlasništvo se ne razmatra kod ovih kredita. Isto tako, Vaš bračni može otkupiti dio stana svog bračnog druga gdje je suvlasnik kako bi postao vlasnik te nekretnine, no za to mora postojati opravdani razlog.

   Lijep pozdrav

 74. Poštovana,

  Suprug, koji će ujedno biti i nositelj kredita vlasnik je zemljišta na kojem se nalazi nekretnina; kuća koju je naslijedio od oca. Kuća ima priključak struje, no nema priključak vode, nema sve prozore i ima gole zidove. Dakle, u njoj se ne može nikako živjeti. Također, kuća je izgrađena prije 1968. godine i nije legalizirana.

  Da li je u tom slučaju potrebno da suprug potpiše Izjavu da u vlasništu IMA jedan stan/ kuću ili potpisuje izjavu da u vlasništu NEMA stan ili kuću (s obzirom ima kuću ali u njoj ne postoje osnovni tehničko-higijenski uvjeti za život)?

  Hvala unaprijed.

   1. Poštovana,

    Imam sličnu situaciju, i zanima me koja je definicja tehničko higijenskih uvjeta za život?

    Supruga ima klet, koja je kuća, izrađena, nema građevinsku dozvolu, nema priključak za struju, ima priključa za vodu.

    1. Author

     Poštovani,

     tehničko-higijenski uvjeti za život nisu definirani od strane APN-a. Prema iskustvima, te uvjete nemaju nekretnine bez struje i vode.
     Suprugina klet ne bi trebala biti prepreka za Vaš kredit.

     Lijep pozdrav

  1. Postovani,

   Zanima me kako rijesiti problem u razlici procjene stana i kupoprodajne cijene? Realna situacija u Zagrebu je takva da su cijene jako skocile, a procjene ih ne prate. Konkretan primjer je stan za koji smo zainteresirani koji se nalazi u Slobostini/Otoku i procjena u ovom kvartu je 1500eur/m2, a realno se stanovi ovdje prodaju za 1800-2000eur/m2 sto je ogromna razlika. Na stan od cca 70 kvadrata je to preko 20000 eura razlike sto je ogroman problem za dobivanje kredita. Kako rijesiti takav problem uz pretpostavku da nemamo toliko gotovine? Odnosno u tekstu pise da se dizu dodatni krediti za tu razliku, ali pretpostavljam da su i kamatne stope puno vise?

   Lp
   Karlo

   1. Author

    Poštovani,

    kada je procjena nekretnine manja od kupoprodajne cijene, nažalost, preostaje Vam ili dogovoriti novu cijenu s prodavatelj ili realizirati kredit za financiranje spomenute razlike u cijeni.

    Kamatne stope kod tih kredita slične su kamatnim stopama na redovne stambene kredite, oko 1-1,5% više.

    Lijep pozdrav

  2. Poštovani,

   Što znači – vaše su usluge besplatne?

   Hvala,

   1. Author

    Poštovana,

    za sve obavljene usluge kreditnog posredovanja za stambene kredite, ne naplaćujemo nikakvu naknadu od klijenata. Naknade ostvarujemo od banaka, a sve je regulirano ugovornim odnosima s bankama te Zakonom o stambenom potrošačkom kreditiranju.

    Lijep pozdrav

 75. Poštovani!
  Planiram se prijaviti za APN program. Kuća u kojoj sad živim glasila je 50% na mamu, 50% na tatu. Tata je umro i njegov dio se dijeli na mamu, mog brata i mene. Meni pripada 1/6 kuće gdje sam suvlasnik. Kuća ima ukupno 80 kvadrata. Smeta li mi taj dio tj.1/6 koju sam zakonski nasljedila od oca?
  Hvala
  LP

 76. Poštovani,

  Ako ja nisam vlasnik nekretnine, a dečko je suvlasnik kuće, da li je to prepreka za dobivanja APN-a i koja je procedura u tom slučaju? Hvala!

  1. Author

   Poštovana,

   prema ovome što navodite, niti Vi niti dečko nemate potpuno vlasništvo neke nekretine pa se možete prijaviti za APN kredit.
   Ako je dečko suvlasnik većeg dijela nekretnine, APN može napraviti dodatne provjere oko prihvatljivosti zahtjeva.

   Lijep pozdrav

 77. Poštovani,

  kako u APN-u mogu sudjelovati zaposleni u inozemstvu s trajnim prebivalištem u RH?

  Hvala i lijep pozdrav.

  1. Author

   Poštovani,

   Zakon uvjetuje da imate prebivalište u RH pa biste prema tome bili prihvatljivi za ovaj kredit. Međutim, kreditiranje osoba zaposlenih kod inozemnih poslodavca za banke predstavlja određeni rizik. Sve ovisi o kakvom je zaposlenju riječ te kakav je Vaš bonitet.

   Predlažem da nam ostavite svoje dodatne podatke putem našeg kreditnog upitnika kako bi provjerili Vaše mogućnosti kreditiranja.

   Lijep pozdrav

  2. Postovana,
   zanima me ako sam rastavljena i trenutno sam podstanar sa djetetom, a njegov otac ima nekretninu koje je vlasnik- zadovoljavam li uvjete ?!

 78. Poštovani,

  kako vec koristim ovakvu vrstu subvencije na stambeni kredit a ove godine su znatno nize kamate u odnosu na prošlu godinu, postoji li mogucnost ishoditi u banci te nove uvijete kamata?

  Ako sam dobro shvatio način provođenja, drzava uplati banci cijelokupni iznos subvencije jednokratno za prvih 5 godina, tako mi je rekao osobni bankar. To dovodi do toga da ova izmjena ubiti nema nikakve veze sa APN-om nego samo se banka treba odreci određene količine novca, razlike u kamati.

  LP,
  Mario

  1. Author

   Poštovani,

   izmjena uvjeta kreditiranja zahtijeva i izmjenu ugoora o kreditu. Sve strane navedene u ugovoru moraju potpisati nove uvjete. To bi značilo i da APN mora odobriti izmjenu uvjeta i potpisati nove ugovore.
   Nažalost, ovo nije predviđeno uvjetima o subvencioniranju kredita.

   Lijep pozdrav

  2. Poštovana, zanima me da je li mogu se dobiti subvenciju ako kuća ima uporabnu dozvolu, a garaza pokraj kuće ima građevinsku dozvolu, ali nema uporabnu dozvolu.

 79. Poštovani,

  suvlasnik sam 1/3 stana, a ostatak je u vlasništvu članova obitelji. Koliko sam shvatio nije problem putem APN-a otkupit taj udio od njih, ali me zanima da li je problem ako bi oni svoj udio prodali po cijeni nižoj od tržišne i procijenjene vrijednosti nekretnine?

  Lp

  1. Author

   Poštovani,

   tako je, možete otkupiti udio u nekretnini kako bi objedinili vlasništvo.

   Sve ovisi o kojoj je cijeni riječ, no obično nije problem ako se nekretnina prodaje po nižoj cijene od tržišne odnosno procijenjene vrijednosti nekretnine.

   Lijep pozdrav

 80. Poštovani,

  planiram graditi kuću. Zanima me kako se procjenjuje koliko novaca mi treba za izgradnju kuće i koji maksimalni iznos mi se odobrava za nju? Da li to ide preko troškovnika i ako u njemu piše da mi za izgradnju treba 80 000e, mogu li dobiti i više kredita ili je maksimalni iznos u slučaju izgradnje ograničen onime što kaže troškovnik.

  Lp,

  Siniša

  1. Postovana,

   postoje li ogranicenje za APN kredite u vezi najma i prodaje nekretnine nakon sklapanja ugovora?

   Srdacno,

   Tomislav

   1. Author

    Poštovani,

    nekretnina se ne bi smjela niti iznajmljivati niti prodati sve dok traje razdoblje subvencije uvećano za dvije godine.
    Ako ipak to napravite, banka može otkazati ugovor o kreditu i zatražiti povrat primljene subvencije.

    Lijep pozdrav

 81. Dečko bi se prijavio na APN subvencionirani kredit. Darovano mu je od strane roditelja 1/2 vlasništva zemljišta. Na njemu se nalazi kuća. On bi kreditom izgradio poseban ulaz, odvojio gornji kat i kompletno ga uredio, jer se na njemu trenutno ništa ne nalazi, ali ne bi radio etažaciju. Pošto će za dogradnju i sređivanje trebati vaditi građevinsku dozvolu, da li je moguće dobiti subvencioniranje, pošto je on jedan od vlasnika, a nema vlasništvo 1/1, tj da li je moguće dobiti kredit za tu rekonstrukciju, bez da otkupljuje ostatak kuće od roditelja?

 82. Poštovana!
  Vlasnica sam zemljišta sa nekretninom koja nema osnovne higijenske uvjete (ima zidove i krov, nema prozore, žbuke itd., goli zidovi), sve dozvole potrebne ima. Suprug bi predao zahtjev za subvencionirani kredit APN-a za dovršenje te iste nekretnine. Bili smo u nekoliko banaka kako bi provjerili i dobili dodatne informacije o tome imamo li pravo na subvenciju. U jednoj od banaka su nam rekli da kuća koja nema krov i sve zatvorene otvore (prozori) ne može dobiti subvenciju za dovršenje. To nas je zbunilo pa molimo za točnije informacije.
  Hvala!
  Srdačan pozdrav!

  1. Author

   Poštovana,

   dovršenje nekretnine možete biti namjena subvencioniranog kredita.

   Budući da imate specifičan upit, bilo bi najbolje da nam pošaljete potrebnu dokumentaciju kako bi mogli provjeriti Vaše mogućnosti kreditiranja.

   Lijep pozdrav

 83. Poštovana,
  možemo li dobiti subvencioniranje ako je stan kojeg želimo kupiti u otkupu od grada? Možemo li u tom slučaju preuzeti taj otkup na sebe, odnosno preuzeti mjesečnu ratu ili se taj otkup mora podmiriti kreditom? Unaprijed zahvaljujem na odgovoru.

 84. Poštovani,

  zanima me sljedeć:

  1) imam prebivalište u stanu roditelja koju bih kupio preko subvencija, koliko sam shvatio to mi nije prepreka za ostvarivanje subnevcija, jel tako ?

  2) prijevremena otplata kredita (cijelog ni dijela kredita) nije moguće za vrijeme trajanja subvencija + 2g, to znači minimlano 7g, a ako bi se npr subvencija produžila zbog rođenja djeteta na 7g onda bi se taj period u kojem ne bi bila moguća prijevremena otplata produžio na 9 g (5+2+2) ?

  3) ako bi realizirao kupnju stana preko subvencija, da li je moguće u vremenu trajanja subvencija promijeniti boravište (preseliti u drugi grad) a u isto vrijeme otplaćivati kredit putem subvnecije ili to mogu učiniti tek nakon proteka minimalno 7 g (5+2) bez penala u vidu vraćanja subvencija?

  Unaprijed zahvaljujem i lijep pozdrav,
  Jure

  1. Author

   Poštovani,

   kupnja nekretnine od roditelja nije prepreka za realizaciju APN kredita.

   Prijevremena otplata, djelomična ili konačna, za vrijeme trajanja subvencije (minimalno 5+2 godine), rezultira raskidom ugovora o kreditu te obvezom povrata primljene subvencije.

   Ovi krediti se odobravaju za rješavanje stambenog pitanja te postoji obveza prijave prebivališta na adresu nekretnine. Zakon nigdje ne spominje promjenu boravišta, ali kako APN ima mogućnost vršiti kontrolu korištenja sredstava kredita, promjena mjesta stanovanja mogla bi biti problem. Nakon proteka subvencioniranog kredita uvećanog za dvije godine, promjena boravišta/prebivališta, trebala bi biti prihvatljiva.

   Lijep pozdrav

 85. Poštovani,

  želimo kupiti veći stan od onog koji trenutno posjedujemo s obzirom na povećanje obitelji (dvoje djece).
  – Ukoliko taj stan koji trenutno imamo u vlasništvu darujemo roditeljima, hoćemo li ispuniti uvjete vezano uz dio oko neposjedovanja nekretnine?
  – Je li moguće darovati nekretninu ili je potrebno napraviti baš prodaju?
  – Moramo li to napraviti prije prijave za subvenciju ili u roku od dvije godine od sklapanja ugovora o subvencioniranju kredita?

  Unaprijed hvala

  1. Author

   Poštovani,

   ako stan, prije podnošenja zahtjeva APN-u, darujete roditeljima, ispunili ste dio oko neposjedovanja nekretnine.

   Kako Zakon navodi da je nekretninu nužno prodati u roku od dvije godine te dostaviti dokaz o prodaji, darovanje ne bi bilo prihvatljivo.

   Lijep pozdrav

 86. Poštovana,

  molim vas komentar vezano za sljedeću situaciju – otac i njegova sestra dijele vlasništvo stana po pola. Stan ima 85km2 (u Splitu, tržišna vrijednost stana je između 140 i 168tis €). Planiram dići apn stambeni kredit za otplatiti tetinu polovicu (dogovorili smo iznos od 85.000€), a otac mi svoju daruje, ili ću je naslijediti naknadno.

  1. Zanima me hoće li banka odobriti iznos od 85.000€ za kupnju polovice ako se procijeni da je tržišna vrijednost manja od duplog iznosa (170.000€) ili je bolje “kupiti cijeli stan” po nerealno niskoj cijeni od 85000, gdje ispada da se prodaje po 1000€ /m2.

  2. Kako se u ovom slučaju daje subvencija? Znam da se subvencionira iznos do 1.500,00€, pa ako kupujem polovicu, onda subvencija ne ide na iznos koji prelazi 1500, a ako “kupujem cijeli stan”, onda se subvencionira sve jer je cijena 1000€. Je li to može proći tako?

  Kako je najbolje izvršiti ovu otplatu polovice uz apn stambeni kredit? Vlastitih sredstava nemam.

  Unaprijed hvala, Lijep pozdrav

  1. Author

   Poštovani,

   kako Vi kupnjom tetine polovice ne postojete vlasnik 1/1 (odnosno ne kupujete nekretninu radi objedinjavanja vlasništva), onda to nije moguće napraviti subvencioniranim kreditom.
   Morali biste prvo postati suvlasnikom nekrentine da biste se mogli prijaviti za ovaj kredit.

   Velike razlike u kupoprodajnoj i tržišnoj cijeni mogu utjecati na konačnu odluku o odobrenju kredita.

   Imamo nekoliko prijedloga za financiranje kupnje dijela nekrentine, ali bez uvida u Vašu kompletnu situaciju, ne mogu Vam dati detaljnije informacije.

   Pozivam Vas da nam ostavite svoje kontakt podatke putem kreditnog upitnika za dodatne provjere.

   Lijep pozdrav

   1. Poštovani, zaručnik i ja planiramo kupiti kuću, kreditno je sposoban od strane banke. Problem je što kuća trenutno nema uporabnu dozvolu ali je vlasnik pokrenuo postupak? Ima li šanse pokrenuti zahtjev za kredit na temelju građevinske dozvole i ostale dokumentacije dok se čeka uporabna, navodno je potrebno mjesec dana za njezino izdavanje i postoji li mogućnost da nam apn produži rok za uporabnu dozvolu ako ostalu dokumentaciju uredno predamo do kraja natječaja. Unaprijed hvala.

    1. Author

     Poštovana,

     za podnošenje zahtjeva za APN nužno je imati uporabnu dozvolu. Određene predradnje mogu se obaviti i bez uporabne dozvole. Svakako, postoje dokumenti koji ju mogu zamijeniti, ali to ovisi o statusu same nekretnine.
     Bilo bi najbolje da nam pošaljete konkretne podatke kako bi mogli provjeriti prihvatljivost nekretnine za ovaj kredit.

     Lijep pozdrav

 87. Poštovani,

  dečko je vlasnik kuće u kojoj NE postoje higijensko-tehnički uvjeti za zivot. Kako bih kosrinik kredita bila ja potrebno je da budem suvlasnica ili vlasnica navedene kuće. Kuća ima gradevinsku dozvolu i glavni projekt. No kako bi mi htjeli nadogradit kotlovnicu i raditi izmjene oko ulaza, novi krov i cijela procedura oko postavljanja kuće za zivot, potrebna je nadopuna/nadogradnja gradevinske dozvole i glavnog projekta ili ? uz u dokumentaciju dal je poterebna i uporabna dozvola i dali za naveden radove mozemo dobiti subvenciju. Hvala

  Lijep pozdrav !

  1. Author

   Poštovana,

   svi radovi koji se planiraju raditi trebali bi biti obuhvaćeni potrebnom dokumentacijom (građevinska dozvola, projekt i sl.).

   Za navedene radove biste vjerojatno mogli ostaviti subvenciju.

   Svakako bi dobro da nam dostavite konkretnu dokumentaciju za provjeru.

   Lijep pozdrav

  2. Postovani, samohrana sam majka troje odrasle djece, 25, 21 i 17 god.
   Zanima me moze li srednja kcer inace redoviti student , dobiti POSov kredot za kupnju stana i rjesavanjje naseg stambenog pitanja.
   Zivim s 2 mlade kceri i.imam.placu profesorice.
   hvala pzno

 88. Poštovani,

  dečko je vlasnik kuće u kojoj NE postoje higijensko-tehnički uvjeti za zivot. Kako bih kosrinik kredita bila ja potrebno je da budem suvlasnica ili vlasnica navedene kuće. Kuća ima gradevinsku dozvolu i glavni projekt. No kako bi mi htjeli nadogradit kotlovnicu i raditi izmjene oko ulaza, novi krov i cijela procedura oko postavljanja kuće za zivot, potrebna je nadopuna/nadogradnja gradevinske dozvole i glavnog projekta ili ? uz u dokumentaciju dal je poterebna i uporabna dozvola i dali za naveden radove mozemo dobiti subvenciju. Hvala

  Lijep pozdrav !

  1. Author

   Poštovana,

   svi radovi koji se planiraju raditi trebali bi biti obuhvaćeni potrebnom dokumentacijom (građevinska dozvola, projekt i sl.).

   Za navedene radove biste vjerojatno mogli ostaviti subvenciju.

   Svakako bi dobro da nam dostavite konkretnu dokumentaciju za provjeru.

   Lijep pozdrav

 89. Lijep pozdrav,
  Suprug i ja smo poceli s gradnjom kuce s vlastitim sredstvima. Do koje faze mozemo izgraditi kucu kako bi mogli imati pravo na APN kredit? Nitko nam ne zna tocno reci, moze li kuca biti pod krovom ( bez stolarije, instalacija) ili cak ne bi smjela biti ni toliko izgradjena?

 90. Poštovana,

  zanima me može li se nakon što se kupi nekretnina koja je prva kreditom uz sufinanciranje, za vrijeme sufinanciranja kupiti druga nekretnina normalnim kreditiranjem, a da se ne izgubi sufinanciranje prve?

  Lp

 91. Poštovani,
  imam tri pitanja pa bih bio zahvalan na odgovorima:

  1) Zanima me je li nužno dignuti kredit u cjelokupnoj vrijednosti nekretnine, tj.ako je za kupnju potrebno 100.000€ da se digne kredit od 50.000€? Ili se u tom slučaju mora dignuti kredit od 100.000€ i napraviti prijevremena otplata?

  2) Ako je to moguće, kako se računa cijena kvadrata? Cijena kvadrata ostaje nepromijenjena, ne rekalkulira se pošto je pola nekretnine plaćeno gotovinski?

  3) Prijevremenu otplatu dijela kredita je moguće napraviti više puta i za vrijeme roka subvencije? Bitno je samo da se u potpunosti ne otplati kredit dok traje rok subvencije?

  Hvala.

  1. Author

   Poštovani,

   visina kredita ovisi o Vašim potrebama. Ako je dogovorena cijena 100.000 eura, a Vi biste u gotovini dali 50.000 eura, možete tražiti kredit od samo 50.000 eura.
   Cijena kvadrata ostaje nepromijenjena.

   Prijevremenu otplatu možete napraviti nakon isteka roka subvencije uvećanog za dvije godine. Ako to napravite ranije, vrlo vjerojatno ćete morati vratiti primljenu subvenciju.

   Lijep pozdrav

 92. Pozdrav,

  Planiramo kupiti nekretninu i iskoristiti subvencioniranje u 2019. godini. Pronašli smo nekretninu, provjerio sam svoju trenutnu kreditnu sposobnost i zadovoljava sve kriterije u banci obzirom na kredit i otplatni rok koji planiramo.

  No ono što predstavlja problem je skori prelazak kod budućeg poslodavca: Unatoč tome što je budući poslodavac renomirana Njemačka firma i nudi bolje uvjete, banka ne vidi bonitet jer u Hrvatskoj posluju manje od godinu dana, te bi mi time kredit bio odbijen ukoliko odmah prijeđem kod novog poslodavca.

  Prelazak u novu firmu sam uspio odgoditi na kraći period zbog gore navedenih stvari, te moje pitanje kada bi mi bilo ‘sigurno’ prijeći kod novog poslodavca?

  – Do odobrenja kredita od banke i slanja na odobrenje APN-u? To bi bio pretpostavljam početak rujna?
  – Ili do samog potpisivanja kredita nakon APN odobrenja? Koji ne znam kada vremenski pada, tj. kada se odvio prošle godine?

  Ova informacija bi mi puno koristila, jer bi time znao što mogu obećati budućem poslodavcu, a da ne ugrozim ni prelazak ni kreditnu sposobnost.

  Unaprijed hvala na odgovoru.

  1. Author

   Poštovani,

   vjerojatno nakon odobrenja banke ne bi trebalo biti problema oko Vašeg prelaska u novu firmu. No to, dakako, ovisi o načinima i procedurama odobrenja kredita banke. Svakako bi bilo dobro napraviti dodatne provjere kako bi Vam mogli dati konkretniji odgovor.

   Lijep pozdrav

 93. Poštovana,

  suprug i ja kupujemo kuću na selu s pomoćnim zgradama koje su u nastavku kuće. Sljedeći tjedan procjenitelj bi trebao izaći na teren i procijeniti kuću. Procjenitelja smo angažirali u privantom aranžmanu. Zanima me odnosi li se APN-ova subvencija samo na stambeni dio ili pokriva i te pomoćne zgrade? Zanima me što procjenitelj treba procijeniti da bismo se mogli prijaviti na subvenciju? I što je s dvorištem koji je na istoj čestici kao i kuća. Konkretno objašnjenje za ovo nisam našla, pa Vas molim da mi razjasnite. Hvala.

  Srdačno, Ivana.

  1. Author

   Poštovana,

   procjenuje se sve što je na čestici nekretnine te se obično sve to može kupiti subvencioniranim kreditom.
   Svakako bi za dodatne provjere trebali vidjeti dokumentaciju nekretnine koju želite kupiti.

   Lijep pozdrav

 94. Lijep pozdrav

  Zanima me jeli moguće dobiti APN-ovo subvencioniranje kredita za kradnju kuće u sljedećoj situaciji. Imam vlasnički list od zemljišta gdje sam suvlasnik, ali moj je dio dovoljno velik za gradnju (>360m2), dakle nisam 1/1 na parceli. Predstavlja li to problem kod subvencioniranja i ako da koje su sve opcije za to riješiti, odnosno jeli moguće samo napraviti valjanu i ovjerenu diobu a ne da se knjiži na novu česticu te da se postojeca razdvaja?

  Hvala na odgovoru.

  1. Author

   Poštovani,

   izgradnja nekretnine na postojećoj čestici, uz suglasnost drugog suvlasnika, moguća je u redovnim stambenim kreditima. No, ovo bi mogla biti prepreka kod realizacije subvencioniranog kredita budući da se takvi krediti odobravaju za rješavanje stambenog pitanja korisnika kredita.
   Kako bi na ovaj način, indirektno, i drugi suvlasnik nekretnine riješio svoje stambeno pitanje, moguće da APN ne bi odobrio ovakav kredit.

   Nismo mjerodavni dati Vam informacije o eventualnim mogućnostima diobe zemljišta, no prema dosadašnjem iskustvu isto je moguće samo uz parcelaciju čestice.

   Svakako bismo trebali dodatne podatke kako bi napravili detaljnije provjere i utvrdili mogućnosti odobrenja ovog kredita u okviru APNovog programa.

   Lijep pozdrav

    1. Poštovana,
     Zanima me sto se dogada u slucaju da promjenim mjesto prebivalista a odobren mi je APN? Npr. Trenutno sam samac i kupim stan preko APN-a u Osijeku, i prijavim u Osijeku prebivaliste. U meduvremenu se udam i odlucim da cu ipak zivjeti u Vinkovcima i u Vinkovcima si praviti kucu zbog obitelji, buduceg muza..a naravno, jos nije istekla otplata kredita. Da li je navedena situacija moguca, odnosno da li je moguce mijenjati prebivaliste za vrijeme trajanja kredita? Hvala

     1. Author

      Poštovana,

      ovi krediti se odobravaju radi rješavanja stambenog pitanja. Stoga je prijava prebivališta na adresi kupljene nekretnine obvezna. Zbog izmjena koje se rade za vrijeme roka trajanja subvencije uvećanog za dvije godine, APN može proglasiti Vaš kredit dospjelim. Tada biste morali vratiti primljenu subvenciju.
      Nakon proteka spomenutog roka, moguće je odjaviti prebivalište s adrese kupljene nekretnine.

      Lijep pozdrav

 95. Poštovana,
  suvlasnica sam kuće sa bratićem. Još smo u pregovorima oko isplate i prepisivanja mog dijela na njega. Ja planiram kupovinu novog stana ove godine pa me zanima da li bi mogla podnijeti zahtjev za APN-om usprkos činjenici da sam i dalje suvlasnik? Odnosno, da li bi kod podnošenja zahtjeva “prošlo” da stavim svoj dio kuće na prodaju, pa u nekom roku mene bratić ipak isplati i prepišem mu svoj dio? Dodatno komplicira stvar i to što kuća nije etažirana i nemamo točno utvrđene dijelove kuće. Pretpostavljam da bi trebala etažirati kuću i kao takvu staviti na prodaju . Hoće li mi uzeti u obzir tu prodaju i što ako u roku od 2godine ne uspijem prodati? Hoće li vrijediti prepisivanje na bratićevo ime? Unaprijed se zahvaljujem i srdačan pozdrav

 96. Postovani, zanima me koliko se dugo cekalo odobrenje kredita prosle godine? Ako se sve potrebno predalo u Pbz banku odmah kako su odobrili Apn kredite? Zanimaju me okvirno rokovi, datumi, mjesec? Hvala lp

  1. Author

   Poštovana,

   odobrenje kredita ovisi o jako puno čimbenika i teško ga je definirati točno.

   Prema dosadašnjoj praksi i načinu suradnje s bankama, samo odobrenje kredita (nakon predaje kompletne dokumentacije i ishođenja procjene) od strane banke traje primjerice 2-10 dana. Odoborenje od strane APN-a može trajati i nekoliko tjedana.

   Lijep pozdrav

   1. Poštovana,
    Znate li nesto vise o situaciji koja je moguća u nasem slucaju. Odabrana je nekretnina za kupnju. Tijekom sljedećeg mjeseca plan je pripremiti svu dokumentaciju, znaci kredit, zatim dokumentaciju APN. Postoji mogucnost da s 1.9. prelazim na novo radno mjesto, s novim uvjetima, visinom place. Dakle kredit bi bio dogovoren u vrijeme dok sam jos kod sadašnjeg poslodavca, a buduci da je pretpostavka da ce prijava na APN biti u rujnu, to bi bilo kod drugog poslodavca. Jel to izvedivo ili bi moglo predstavljati problem?
    Hvala na odgovoru!
    Petra

 97. Poštovani,

  ljubazno Vas molim informaciju da li imam pravo na subvenciju u navedenom slučaju/primjeru:

  1. Da li je bolje da roditeljsku kuću (otac je vlasnik cijele kuće) kupim direktno od oca?
  2. Ili je bolje da otac napravi darovni ugovor pola/pola pa da ja otkupim polovicu od brata?(ali mislim tada se smatra da je ta polovica moja nekretnina :-/)
  3. Ako uz subvenciju dobim stambeni kredit, da li je moguće da dam u najam (postojeći poslovni prostor) od
  27,80 m² u kući od 270 m². ?

  1. Author

   Poštovani,

   možete kupiti nekretninu i od oca, ali možete i otkupiti polovinu nekretnine od brata. Subvencioniraju se obe situacije.

   Nekretnina kupljena subvencioniranim kreditom, ne smije se davati u najam sve do proteka roka subvencije uvećanog za dvije godine.

   Lijep pozdrav

 98. Poštovana ,

  kako sve više prodavatelja ne želi APN jer se isti čekao prošle godine do Prosinca na isplatu I izuzetno je teško naći prodavatelja koji želi čekati, da li je moguće tražiti APN naknadno nakon kupnje stana u nekom zadanom roku ?

  hvala i pozdrav

  1. Author

   Poštovani,

   da, problem koji ste spomenuli sve češće je prisutan. No, nažalost, nije moguće naknadno tražiti sredstva od APN-a. Nadam se da će prodavatelji biti čim više susretljiviji.

   Lijep pozdrav

   1. Pozdrav
    Prosle godine smo ostvarili subvenciju preko APN-a.
    Ove godine smo, nevezano uz subvencije, kupili jos jednu nekretninu.
    Postoji li zakonska osnova da izgubimo pravo na subvenciju koju smo ostvarili prosle godine?

 99. Poštovani,

  Molim vas informaciju. Kupili smo zemljište sa izgrađenom nekretninom koju ćemo rušiti, izvaditi novu građevinsku dozvolu za rekonstrukciju (jer ostaju podrumi) i izgraditi novi objekt.
  Željeli bi subvencionirani kredit za izgradnju kuće. Hoćemo li biti kandidati za isto?
  Brine me dio koji kaže da podnositelj zahtjeva ne može imati nekretninu u vlasništvu, a mi nakon kupnje parcele imamo nekretninu. Možda taj dio i nije zapreka jer ne bi mogli podnijeti zahtjev za građevinsku dozvolu i ostale radnje kako bi pripremili dokumentaciju za odobrenje kredita da nismo kupili parcelu, ali kada čitam prošlogodišnje uvjete nisam sigurna. Nadam se da ste u prošlosti imali takav slučaj.

  Unaprijed hvala, Željka

  1. Author

   Poštovana,

   rekonstrukcija nekretine može biti predmetom financiranja subvencioniranih kredita.

   Važno je da u trenutku predaje zahtjeva nemate nekretninu koja ima higijensko-tehničke uvjete za život, a prema ovome što navodite, to vjerojatno ne biste imali.

   Svakako bi bilo dobro da napravimo dodatne provjere prema dokumentaciju nekretine koju imate.

   Lijep pozdrav

 100. Poštovanje, decko je kreditno sposoban i misli za kupnju kuce uzeti subvencijski kredit…. Ja iz prosle veze imam maloljetno djete…. Zanima me dal i za njega vrijedi onaj rok od 30 dana za promjenu prebivališta? Ili sam dovoljna samo ja…. Hvala

  1. Author

   Poštovana,

   promjenu prebivališta mora obaviti onaj tko je kupac nekretnine odnosno tražitelj kredita. Ako će to biti Vaš dečko, onda on ima obvezu promjenu prebivališta.
   Radi ostvarivanja dodatne subvencije (produljenje roka subvencije za djecu), Vi također možete napraviti promjenu prebivališta.

   Lijep pozdrav

  2. Poštovani

   Kako bankeutvrđuju kreditnu sposobnost?
   Naime, imamo i ja i nevjenčani suprug ugovore na neodređeno, no tek od travnja smo kod ovog poslodavca. Oboje u istoj banci.
   Dali to utječe?
   Hvala

   1. Author

    Poštovana,

    banke utvrđuju kreditnu sposobnost prema internim pravilima, u svakoj banci su različiti načini izračuna boniteta tražitelja kredita.
    Osim visine redovnih primanja, na kreditnu sposobnost utječe i duljina staža, bonitet poslodavca, visina kredita, urednost u otplati obveza i slično.

    Za realizaciju kredita potrebno je 1-6 mjeseci radnog staža kod poslodavca.

    Za detaljnije provjere Vaše kreditne sposobnosti, trebali bismo imati dodatne podatke koje možete ostaviti putem našeg kreditnog upitnika.

    Lijep pozdrav

    1. Postovani

     Ako u vlasnistu imam nekretninu van Hr mogu li zatraziti subvenciju ?

     Lp

 101. Poštovanje!

  Zanima me, s obzirom da smo suprug i ja (imamo dvoje mal. djece) prosle (2018.) god. namjeravali realizirati subvencionirani kredit, međutim prodavatelj je u međuvremenu odustao od prodaje nekretnine, a moj suprug u studenom 2018. otisao u Njemacku raditi, iako sam ja ostala sa dvoje mal. djece u Hrvatskoj… postoji li mogucnost da on ove godine realizira kredit uz subvenciju, s obzirom da su njegova primanja veca od mojih? Hvala!

  1. Author

   Poštovana,

   postoji mogućnosti da Vaš suprug neće biti dovoljno kreditno sposoban za realizaciju subvencioniranog kredita. Banke na drugačiji način procjenjuju bonitet osoba koje ne primaju plaću u RH i ne rade kod tuzemnog poslodavca.

   Svakako bi nam trebali dodatni podaci oko Vaših i njegovih primanja za provjeru točnih mogućnosti.

   Slobodno nam ostavite svoje podatke putem našeg kreditnog upitnika pa ćemo provjeriti može li se što napraviti.

   Lijep pozdrav

   1. Poštovani,

    Suprug i ja bi isli na subvencioniranje mladih kako kažu ove godine u rujnu.. Zanima me dali možemo ići u proces ako imamo kuću pod krovom i sa svim instalacijama (priprema za struju i vodu), te ožbukani zidovi? Dali podliježe to sufinanciranju…

    Hvala, lp

    1. Author

     Poštovana,

     subvencionirani kredit odobrava se za rješavanje stambenog pitanja kupnjom, izgradnjom, rekonstrukcijom ili dovršenjem nekretnine.
     Ako su preostali radovi na Vašoj nekretnini manje zahtjevni i ne zahtijevaju građevinsku dozvolu, onda subvencija možda nije moguća.

     Bilo bi dobro da napravimo dodatne provjere prema dokumentaciji koju imate.

     Lijep pozdrav

  2. Pozdrav, postoji li mogucnost kupnje stana preko subvencije ako vec imamo prebivaliste na toj adresi (nismo vlasnici tog stana ali bi ga subvencijom kupili)?

    1. Postovana,
     Suprug i ja namjeravamo kupiti stan koji je u suvlasnistvu triju osoba, a koje zive u inozemstvu. Zanima me da li se SVI potrebni pravni poslovi oko subvencioniranja mogu obaviti putem specijalne punomoci? U kojim pravnim poslovima ce biti potrebna i prisutnost/potpis prodavatelja/opunomocenika? Hvala i lijepi pozdrav.

     1. Author

      Poštovana,

      kada specijalna punomoć sazdržava sve potrebne radnje za prodaju nekretnine, nije nužna prisutnost prodavatelja nego samo prisutnost njegovog opunomoćenika.

      Lijep pozdrav

 102. Pozdrav, našao sam na stranicama APN-a da u subvencije ulazi i rekonstrukcija kuće…. Kuća je trenutno nelegalna jer nije građena po građevinskoj iz 83., te bi radili novi glavni projekt u kojem bi odmah bili radovi na cijeloj kući što bi uređivali te bi išli na izmjenu građevinske dozvole jer nam ionako treba zbog novog krova, zatvaranja balkona i sl….

  Da li bi ta kuća ušla u subvencije i ako bi da li za to treba biti vlasnik nekretnine ili se kupuje nekretnina tj prilaže se kupoprodajni i glavni projekt?

  Lp

  1. Author

   Poštovani,

   subvencionirati se može i namjena rekonstrukcije nekretnine uz uvjet da je riječ o većih zahvatima na nekretnini koji zahtijevaju izradu nove građevinske dozvole. Da li bi to bilo privatljivo i u Vašem slučaju ovisit će o samom projektu i trenutnom stanju nekretnine.

   Ne možete i kupiti i rekonstruirati nekretninu jednim kreditom. Namjena subvencioniranog kredita može biti samo jedno od toga dvoje. Stoga bi bilo prihvatljivije, ako se odlučite za ovaj oblik kredita, da budete vlasnik nekretnine te da ishodite građevinsku dozvolu do početka subvencije kredita.

   Lijep pozdrav

 103. pozdrav,

  da li u apn kredit ulazi kupnja stana u zgradi iznad mene, ja sam vlasnik stana ispod i živim u njemu, plan mi je kupiti stan iznad mene pa bi ih spojio? hvala

  1. Author

   Poštovani,

   kupnja nove nekretnine je moguća uz uvjet da prodate nekretninu koju imate u vlasništvu.

   Stoga, kupnja stana iznad, bez prodaje stana u kojem jeste, ne može se subvencionirati APNovim kreditima.

   To možete financirati akcijskim stambenim kredita, ali bez subvencije.

   Lijep pozdrav

 104. Poštovani,
  Da li mogu podnjeti zahtjev APN-u za subvencionirani kredit za kupnju stana koji je u vlasništvu mojih roditelja?
  Te hoće li biti problem ako je moja adresa prebivališta na adresi tog stana? Ili bi bilo bolje da prominim adresu prebivališta prije podnošenja zahtjeva?

 105. Poštovana,
  na jesen suprug i ja planiramo kupnju kuće pomoću subvencioniranog kredita. Imam dva pitanja:
  1. planiramo da u kućanstvu s nama bude moj otac, koji ima status invalida 90%. Mogu li priložiti njegovu potvrdu o tome za dodatno produženje subvencije za 2 godine, iako on trenutno nije u istom kućanstvu s nama? Bit će tek nakon kupnje i useljenja u nekretninu. Logično bi bilo da nakon kupnje treba i on poput nositelja kredita, tj. mene, prijaviti prebivalište na toj adresi u roku od 30 dana. Da li sam u pravu?
  2. krajem listopada 2019. punim 45 godina. Zakon kaže da nositelj kredita “u trenutku podnošenja zahtjeva kreditnoj instituciji nije stariji od 45 godina”, prema tome ja bih zadovoljavala uvjete za subvencionirani kredit, ali da li bi tako “tijesna” situacija mogla negativno utjecati na konačnu odluku o odobravanju kredita od strane APN-a?
  Srdačan pozdrav!

  1. Author

   Poštovana,

   trebali biste imati mogućnost priložiti potvrdu o invalidnosti Vašeg oca koji će nakon kupnje biti dio Vašeg kućanstva.

   Prema dosadašnjim iskustvima, važno je da u trenutku predaje zahtjeva niste stariji od 45 godina. Ne bi trebalo negativno utjecati na odluku o odobrenju kredita.

   Lijep pozdrav

  2. Poštovana, može li se dobiti subvencija za kupnju kuće u izgradnji? Izgrađeni su temelji i prva ploča, postoje projekti i građevinska dozvola!

 106. Poštovani,

  zanima me ako imam subvencionirani stambeni kredit za prvu nekretninu da li mogu biti sudužnik suprugu u stambenom kreditu za drugu nekretninu prije isteka subvencije?

  1. Author

   Poštovana,

   ako ste kreditno sposobni, možete biti sudužnik suprugu za stambeni kredit za drugu nekretninu.
   Pretpostavljam da se druga nekretnina ne kupuje subvencioniranim kreditom.

   Lijep pozdrav

 107. Poštovana,

  nekretnina koju namjeravam kupiti nema uporabnu dozvolu nego potvrdu županije da se ne izdaje uporabna dozvola sukladno čl. 256. st.1 Zakona o prostornom uređenju i gradnji( NN 55/12) pošto je brutto površina zgrade manja od 400 kvadrata i potvrdu da je dostavljeno završno izvješće nadzornog inženjera o izvedbi građevine od ožujka 2014. godine, izrađeno od ovlaštenog arhitekta što predstavlja akt za uporabu.
  Prema čl. 175. st. 2 novog Zakona o gradnji(NN 39/19) ta potvrda se smatra kao i ona je akt za uporabu građevine.
  Moje pitanje je da li se u svrhu dobivanja subvencioniranog kredita to priznaje kao uporabni akt?(trebao bi pošto je reguliran zakonom ali kod nas se nikad ne zna)

  1. Author

   Poštovani,

   Zakon uvjetuje presliku akta o uporabi građevine. To je obično bio uvjet za odobrenje ovog kredita. No, kako je Vaš upit specifičan, svakako je potrebno napraviti dodatne provjere s APNom temeljem dokumentacije kojom raspolažete.

   Lijep pozdrav

   1. Poštovanje
    Imam na sebi zemljište i građevinsku dozvolu, mogu li traziti subvencionirani kredit za gradnju kuce i hoće li mi to zemljište ići pod hipoteku,
    Hvala

 108. Poštovani,
  Planiramo kupnju nekretnine putem subvencije. Radi se o stambeno-poslovnoj katnici gdje poslovni prostor nije u funkciji, tj. ne koristi se kao poslovni prostor. Je li moguce kupiti takvu nekretninu ili je potrebno prethodno raditi prenamjenu iz poslovnog u, stambeni prostor.

  1. Author

   Poštovana,

   nažalost, nemamo sve potrebne podatke za konkretan odgovor.

   No, stambeni krediti se odobravaju za rješavanje stambenog pitanja. Ako udio poslovnog prostora u ukupnoj kvadraturi nekretnine, nije prevelik, moguće da nije potrebno raditi prenamjenu.

   Lijep pozdrav

 109. Poštovani,

  Supruga i ja kupili bismo veći stan od 70m2, trenutno smo vlasnici nekretnine od 50m2 na području grada Zagreba. Imamo dvoje djece. Posto je uvjet da manju nekretninu prodamo u roku dvije godine, moje pitanje je da li supruga može darovati nekretninu svojoj majci? Da li je zakonom propisan ukupan maksimalan iznos subvencije? Hvala na odgovoru!

  1. Author

   Poštovani,

   supruga može nekretninu darovati majci.

   Zakonom nije propisan ukupan maksimalni iznos subvencije, no definirano je da se subvencioniraju krediti do 100.000 eura te kupnja nekretnine do 1.500 eura/m2.

   Lijep pozdrav

 110. Poštovani

  Djevojka i ja smo se odlučili prijaviti ove godine za subvencionirani kredit u jednoj od banaka. Djevojka bi bila nositelj kredita i kupili bi stan od mojih roditelja na adresi na kojoj sam i ja prijavljen. Djevojka je na drugoj adresi! Stan je sa urednom dokumetacijom! To bi nam bila prva nekretnina u vlasništvu. Prema iskustvu, da li postoje još neke zapreke? Unaprijed zahvalan na odgovoru.
  Srdačan pozdrav

 111. Nakon koliko se izgradeni objekt moze poceti iznajmljivat, nakon 2 god ili 7 god?

  1. Author

   Poštovani,

   nekretina kupljena subvencioniranim kreditom ne smije se iznajmljivati u roku trajanja subvencije uvećanog za 2 godine.
   Ako subvencija traje 5 godina, iznajmljivati se ne smije 7 godina.

   Lijep pozdrav

 112. Pozdrav.

  Zanima me,da li možemo kupiti građevinsko zemljište pomoću subvencioniranog kredita,te dali možemo napraviti roh bau ,a dalje završavati sa svojom novcem?

  1. Author

   Poštovani,

   kupnja zemljišta subvencioniranim kreditom nije moguća. Da izgradnju nekretnine financirali subvencioniranim kreditom, morali biste imati zemljište te pripadajuću građevinsku dozvolu.

   Lijep pozdrav

 113. Poštovani,
  Nasljedio sam 1/3 nekretnine nakon očeve smrti. Da li ja mogu predati zahtjev i otkupiti ostale 2/3 od moje obitelji?
  U tom slučaju bih ja bio 1/1 vlasnik.
  Unaprijed hvala,lijepi pozdrav.

 114. Poštovanje, zanima me jesam li u mogucnosti prijevremeno isplatiti subvencionirani kredit, ako npr. uzmem kredit od 60.000 eura na rok otplate od 25 godina, a ušteđevinom ga otplatim u cijelosti u 15 godini

  1. Author

   Poštovani,

   imate pravo na prijevremenu otplatu kredita u bilo kojem trenutku. Jedino, u slučaju da to napravite prije isteka roka subvencije uvećanog za dvije godine, postoji mogućnosti da ćete morati vratiti primljeni iznos subvencija.
   Uz 15.-toj godini rok subvencije će vjerojatno proći pa bez naknada možete prijevremeno zatvoriti preostalu glavnicu po kreditu.

   Lijep pozdrav

 115. Poštovani,

  je li moguće dobiti subvencionirani kredit za nekretninu opterećenu založnim pravom? Naime, kupili bismo stan koji na sebi ima hipoteku jer je vlasnik kupovao veći stan i tako to dogovorio.

  Budući da bi prebacivanje hipoteke na taj veći stan bio trošak za vlasnika koji želi našom isplatom zatvoriti tu hipoteku, planiramo u banci tražiti da se našom isplatom kredita ta hipoteka zatvori i briše i da banka stavi svoj zalog u ime našeg kredita.

  Je li moguće i u takvim situacijama dobiti subvencionirani kredit, ili stan mora biti “čist” od svih hipoteka?

  Ne možemo pronaći da se negdje to spominje.

  Unaprijed hvala!

  1. Author

   Poštovana,

   možete kupiti nekretninu koja je već opterećena zalogom odnosno ima vidljiv teret. Kada se kupuju takve nekretnine, dio kupoprodajne cijene odmah se isplaćuje za povrat kredita prodavatelja, a preostali iznos ide prodavatelju na ruke. Zalog temeljem prodavateljevog kredita se briše, a banka gdje kupac realizira kredit, upisuje teret na ime tog kredita.

   Lijep pozdrav

   1. Poštovani, pregovaramo upravo s vlasnikom nekretnine na kojoj također postoji teret. Pristao bi na cijenu od 65000 eura ukoliko bi isplata subvencionirsnog kredita išla na ruke a ne na račun, no ne znam je li to moguće ili mora ići isplata na njegov račun pa Vas molim tu informaciju. Dao nam je i drugu opciju koju ste Vi ovdje naveli ali u tom slučaju traži 75000 eura što nam nikako ne odgovara jer prelazi naše kreditne sposobnosti. Unaprijed zahvaljujem!

    1. Author

     Poštovana,

     ako se kupoprodajna cijena isplaćuje putem kredita, isplata ide na račun prodavatelja. Nije praksa da se taj iznos isplaćuje na ruke.

     Možemo jedino provjeriti postoje li mogućnosti povećanja Vaše kreditne sposobnosti.

     Lijep pozdrav

 116. Pozdrav,
  prijavila bi se ove godine (2019) za subvenciju. Molim Vas informaciju od kada do kada traju prijave?

  1. Author

   Poštovana,

   prijave za subvenciju još nisu krenule. Prema trenutnim informacijama, trebale bi biti tijekom rujna.
   Dok subvencije ne krenu, svakako bi bilo dobro napraviti provjere kreditne spososbnosti kako bi znali okviran iznos kredita koji biste mogli realizirati.

   Možete nam ostaviti svoje podatke putem našeg kreditnog upitnika pa ćemo provjeriti kreditne mogućnosti.

   Lijep pozdrav

 117. Pozdrav!
  Isli bi na izgradnju kuce, pa me zanima dal ce biti kakvih povoljnijih pogodnosti za nas koji nemamo nikaknu nekretninu pod hipoteku za stambeni kredt…dal cete izaci mozda u susret da nece bankama trebati hipoteka nego rok kada se ta kuca mora izgraditi .lp

  1. Author

   Poštovana,

   već sada postoje kreditne linije za financiranje izgradnje nekretnine bez zamjenske hipoteke. Banke prihvaćaju i zemljište na kojem biste gradili kuću.
   Pod takvim uvjetima moguće je realizirati i subvencionirani kredit.

   Predlažem Vam da nam dostavite detaljnije podatke kako bi utvrdili Vaše mogućnosti kreditiranja. Podatke možete ostaviti putem našeg kreditnog upitnika.

   Lijep pozdrav

 118. Poštovani
  Zanima me ako sam privremeno odjaviti iz hrvatske i radim u njemačkoj i nisam oženjen da li imam pravo na subvenciju za kupnju kuce,?
  Unaprijed hvala

  1. Author

   Poštovani,

   ako ste zaposleni u inozemstvu, kod inozemnog poslodavca, Vaše mogućnosti kreditiranja su smanjenje, neovisno koju vrstu kredita želite realizirati. To bi svakako bio problem i kod ovih subvencioniranih kredita.
   Dodatno, oni se odobravaju osobama koje imaju prebivalište u RH.

   Lijep pozdrav

 119. Poštovani,

  planiramo uzeti ovaj kredit za gradnju kuće. Ako nam se u 9. mj. odobri ova subvencija i kredit, koji je rok da mi počnemo s gradnjom kuće?

  1. Author

   Poštovani,

   ne postoji definiran rok kada morate početi graditi kući, ali postoje rokovi korištenja kredita i dostave uporabne dozvole.

   Obično je rok korištenja kredita za izgradnju bio 12 mjeseci, a rok do kojeg se treba dostaviti uporabna dozvola za izgrađenu nekretninu definirao bi se ugovorom o subvencioniranom kreditu.

   Lijep pozdrav

 120. Poštovani, čitam malo komentare o otkupu drugog dijela nekretnine. Da li bi kuća trebala biti etažirana kako bi se otkupio drugi dio? Kuća je u vlasništvu pola pola u gruntovnici ali nije etažirana nego svi zajedno živimo u njoj.

  Hvala

 121. Dobar dan,

  nekoliko pitanja:

  1. Koliko vidim kredit je moguće uzeti najkraće na period od 15 godina, te ga nije moguće otplatiti u periodu manjem od vremena trajanja subvencija + 2 godine. Odnosi li se to samo na potpuno otplatu kredita, ili u tom prvom periodu nisu moguće niti djelomične prijevremene otplate kredita?

  2. Ako pretpostavimo da subvencija iznosi 1500 kn (anuitet 5000 kn, te područje Zagreba pa 30% anuiteta) za kredit od 100 000 €, kvadrat po 1500 €, kolika je maksimalni dopušteni iznos kredita i cijene po kvadratu, ako se uzme kredit u iznosu od 150 000 €, te je cijena po kvadratu 2000 €, koliko će iznositi tada subvencija i kako se izračuna njen iznos?

  Unaprijed hvala na odgovoru i pomoći.

  1. Author

   Poštovani,

   najkraći ugovoreni period roka otplate je, kako ste i rekli, 15 godina. U razdoblju trajanja subvencije, uvećanog za dodatne 2 godine, prijevremena djelomična ili konačna otplata kredita, može rezultirati otkazom ugovora o kreditu te povratom sredstava uplaćenih na ime subvencije.

   Drugi upit, nisam najbolje shvatila, no pokušati ću pojasniti.

   Maksimalni iznos subvencije iznosi 100.000 eura, a maksimalna cijena po kvadratu je 1.500 eura. Ako je kupoprodajna cijena 150.000 eura, kako navodite, a cijena po kvadratu 2.000 eura, zaključujem da je riječ od stanu od 75 m2. Za takav stan država bi subvencionirala do spomenutih 100.000 eura.
   Anuitet za preostalih 50.000 eura obračunavao bi se prema ugovorenoj kamatnoj stopi i roku otplate, ali bez obračuna subvencije.

   Primjerice, 150.000 eura na rok otplate od 16 godina uz kamatnu stopu od 3%, anuitet bi iznosio cca. 7.300 kn. Subvencija bi se obračunavala na anuitet od 4.850 kn (koliko iznosi na 100.000 eura), znači 1.450 kn mjesečno. Vi biste trebali platiti razliku od cca. 5.850 kn.

   Lijep pozdrav

   1. Zanima me kakav je proces ako se uvidi u katastru da je kuca veca od cestice, mora se pokrenuti rad sa geodetom koji ce obaviti sve potrebno od elaborata pa do upisa cestica u katastar po pravome stanju i dal je moguce da APN priceka sa dokumentacijom ako ne bude gotov rad u roku od strane geodeta?
    I kakav je postupak ako na teretovnici ima od Socijalne, to se mora ici k njima i zatraziti da uklone. Dal je moguce odobrenje subvencioniranja iako ima starog tereta na nekretnini? Lijep pozdrav!

    1. Author

     Poštovana,

     ako se utvrde kakve neusklađenosti dokumentacije nekretnine sa stvarnim stanjem, vjerojatno da će biti potrebno ishoditi potrebnu dokumentaciju.
     Krediti se odobravaju i ako nekretnina ima tereta. Ako je riječ o teretu temeljem postojećeg dugovanja, u većini slučajeva, teret se podmiruje iz kupoprodajne cijene.

     Predlažem Vam da nam pošaljete detaljnije podatke o nekretnini kako bi provjerili koje su Vam mogućnosti.

     Lijep pozdrav

 122. Pozdrav,
  mozemo li se suprug i ja kandidirati za apn kredit ako ja imam stan u vlasnistvu (koji bi se obvezali prodati), a suprug medutim ima 1/3 vlasnistva kuce koju je stekai nasljedivanjem, a on bi bio nosioc kredita?

  1. Author

   Poštovana,

   APN razmatra samo vlasništvo nad nekretninom, ne i udjele u vlasništvu. Stoga, nasljedstvo supruga nije prepreka za podnošenje zahtjeva za kredita. Stan koji Vi imate, obvezali biste se prodati, i to je prihvatljivo.

   Lijep pozdrav

  2. Pozdrav
   Da li APN definira postotak isplate kredita za izgradnju kuce na racun izvodaca i postotak isplate u gotovini, ili to definura Banka?
   /Nama je banka rekla 30% na racun, 70% u gotovini/
   Tko definira rok za dostavu uporabne dozvole, Banka ili APN?
   Hvala
   Renata

   1. Author

    Poštovana,

    banke definiraju postotak iznosa kredita koji se isplaćuje u gotovini, odnosno prema računima.

    Ugovor o subvencioniranom kreditu, gdje se navodi rok za dostavu uporabne dozvole, izrađuje banka.

    Lijep pozdrav

 123. Postovani, zanima me sljedece:
  1. Da li je moguca kupnja nekretnine od roditelja?
  2. Ako sam vlasnik pola kuce, ulazi li u subvenciju kupnja druge polovice kuce?
  3. Da li u subvenciju ulazi kupnja nekretnine na nacin da bi postao suvlasnik iste?
  4. Da li se priznaje zahtjev ako kupujem nekretninu na kojoj vec zivim?
  5. Povecava li se subvencija za dvije godine ako mi se drugo dijete rodi u 6. ili 7. godini ili se drugo dijete mora roditi unutar prvih 5 godina?

  Lp

  1. Author

   Poštovani,

   nastavno na Vaš upit, slijede odgovori:
   1. Krediti se odobravaju i za kupnju nekretnine od roditelja.
   2. Subvencionirati se može i otkup druge polovice kuće.
   3. Kredit se odobrava i kada dužnik postaje suvlasnik nekretnine. Ali, u takvim slučajevima obično je drugi suvlasnik supružnik ili izvanbračni drug koji je ujedno i sudužnik u kreditu i kupac nekretnine.
   4. Ovo je specifičan upit te bi trebali provjeriti konkretnu situaciju, ali ne postoji zakonsko ograničenje koje to onemogućava.
   5. Uvjete za produljenje subvencije rođenjem djeteta, prema trenutno Zakonu, stječete unutar prvih 5 godina (za vrijeme trajanja subvecije).

   Lijep pozdrav

   1. Zahvaljujem na informacijama, puno ste mi pomogli! Znate li možda, ukoliko sam vlasnik pola kuće i kupujem drugu polovicu, da li se onda smanjuje i iznos kredita ili subvencija na pola, budući da se radi o kupnji pola nekretnine ili to nema veze i može se dobiti puni iznos kredita i subvencije?

    1. Author

     Poštovani,

     kredit se subvencionira prema traženom iznosu kredita, nema veze što je to za pola nekretnine. Recimo, cijela nekretnina vrijedi 100.000 eura, Vi ste se dogovorili otkupiti drugu polovicu nekretnine za 50.000 eura i toliki iznos kredita tražite. Na tih 50.000 eura ostvarujete redovni postotak subvencije na anuitet.

     Lijep pozdrav

 124. Poštovani,
  zanima me da li smeta činjenica nasljedstva 1/8 neke nekretnine s dvorištem koja me dopala kad sam imala 18 godina , a na kojoj ne živim i na kojoj nisam nikad živjela i sa kojom osim što mi je upisana 1/8 dijela putem rasprave, nemam nikakve veze?
  Ja neću biti nosioc kredita, već suprug.

  Zahvaljujem na odgovoru!
  Srdačan pozdrav

 125. Molim Vas na pomoć! Ja i suprug smo se odlučili na kupovinu kuće od 70 tis eura i želimo upasti u apn 2019. god. ove jeseni. Zanima me ako npr.1.9.2019.(ako bi apn počeo tada) predamo zahtjev za kredit i ujedno apn, kada bi bila isplata tog kredita? 11.mj.,12.mj.,ili tek 2020.? To nam je vrlo bitno,jer prodavatelj nas već dosta vremena čeka.

  lp

  1. Author

   Poštovana,

   konačna isplata kredita ovisi ponajprije o datumu odobrenja kredita. Kod kupnje, najčešće je rok za isplatu 1 mjesec od sklapanja ugovora o kreditu, no APN može definirati i drugačije rokove.

   Lijep pozdrav

 126. Poštovani!
  Našli smo kuću koju planiramo kupiti uz pomoć ovih kredita. Nije mi jasno izlazi li procijenitelj na procjenu kuće ili cijenu dogovaramo iskljucivo s vlasnikom kuće?
  Hvala na odgovoru

  Petra

  1. Author

   Poštovana,

   kupoprodajnu cijenu obično formiraju prodavatelji prema procjeni tržišnih kretanja i osobnim preferencijama te prema dogovoru s kupcem nekretnine. No, isto tako, može se odrediti i službenom procjenom ovlaštenih procjenitelja.

   Procjena nekretnine je obvezan korak u procesu realizacije kredita i kod APNovih kredita, a ovaj trošak su obično snosile banke.

   Lijep pozdrav

 127. Poštovani,

  Mora li nekretnina koja se kupuje preko APN-a biti legalizirana ili je dovoljno da je u procesu legalizacije, konkretno se radi o nadogradnji tj “zatvaranju” zidovima ulaznog stubišta? S obzirom da većina kuća u RH nema uporabnu dozvolu, koja dokumentacija je zadovoljavajuća za provedbu kredita?
  Hvala unaprijed?

  1. Author

   Poštovani,

   nekretnina koja se kupuje APNovim kreditom trebala bi biti legalizirana budući da je osnovna dokumentacija za kredit upravo akt za uporabu građevine.
   Ako je nekretnina u procesu legalizacije, možda do rujna, kada bi trebao biti početak odobravanja subvencioniranih kredita, taj proces bude i završen.

   Lijep pozdrav

 128. Poštovani,

  Zanima me koja je sve dokumentacija potreba o samoj nekretnini, u ovom slučaju kući?
  Iz banke sam dobila listu koja navodi slijedeće:
  – izvadak iz zemljišnih knjiga ili izvadak iz knjige položenih ugovora ili izvadak iz baze zemljišnih podataka ne stariji od 30 dana
  – potvrda o adresi odnosno kućnom broju (ako adresa nije naznačena u zemljišno knjižnom izvatku)
  – uporabna dozvola ili neki drugi dokaz legalnosti (ako se u zemljišno knjižnom izvatku navodi nedostatak takve isprave)
  – kopija katastarskog plana
  – posjedovni list (nije potreban ukoliko je nekretnina upisanu u bazu zemljišnih podataka)

  Radi se o kući staroj 20ak godina koja ima uporabnu dozvolu za samu kuću te izvršno rješenje o izvedenom stanju za natrešnicu.
  Banka ne traži ni uporabnu dozvolu ni izvršno rješenje s obzirom da je sve uredno navedeno u zemljišnim knjigama.

  Moje je pitanje, da li unatoč tome što banka ne traži uporabnu dozvolu i izvršno rješenje, da li ih svejedno moram ishoditi i priložiti za potrebe APN-a?
  Postoji li još neka dodatna dokumentacija koju je potrebno ishoditi za potrebe APN, recimo građevinska dozvola i slična popratna dokumentacija koju banka ne spominje?

  Hvala na odgovoru!

  1. Author

   Poštovana,

   dokumentacija koju navodite je uobičajena dokumentacija za provjeru urednosti i legalnosti nekretnine.
   Kod subvencioniranih kredita, uporabna dozvola, navedena je kao obvezna dokumentacija nekretnine.

   Nažalost, bez uvida u izvadak iz zemljišnjih knjiga, ne možemo Vam dati odgovor da li je još što potrebno dostaviti prilikom zahtjeva za kredita. Dodatno, potrebna dokumentacija razlikuje se i ovisno o namjeni kredita te internim uvjetima banke.

   Lijep pozdrav

 129. Poštovani,

  Nasli smo kucu za kupnju, pitanje je da li mozemo prije uzeti kredit nego se otvori natjecaj za subvencioniranje mlade obitelji, nismo sigurni da li ce vlasnik htjet cekati do 10.mjeseca.

  Hvala unaprijed

  1. Author

   Poštovana,

   nažalost, ako ranije uzmete kredit, on se ne može odobriti kao subvencionirani. Potrebno je čekati da se objavi natječaj.
   Pokušajte vidjeti s prodavatelj, možda bi Vam hito izaći u susret.

   Lijep pozdrav

  2. Poštovani,

   Prošle godine kupili smo kuću, ja sam vlasnik kuće i podignula sam manji kredit za kupnju te smo dobili subvenciju.

   Kuća koju smo uzeli je trebala dosta ulaganja tako da smo napravili cijeli projekt i dobili smo novu građevinsku dozvolu zbog velikih promjena na kući.
   Sada bi suprug dignuo novi kredit zbog velike rekonstrukcije.
   Zanima me može li sada suprug dobiti subvenciju i za rekonstrukciju, s obzirom da smo ju vec dobili za kupnju nekretnine?
   Pod uvjete za subvenciju rekonstrukcije piše da treba građevinska, troškovnik i da smo vlasnici, sve od toga imamo…

   Nigdje nisam našla nikakvu opasku da se u tom slučaju ne može dobiti, jer smo mi i prosle god htj uzeti veći kredit i za kupnju i rekonstrukciju ili za izgradnju nove kuće ali to nije bilo niti u jednoj opciji.

   Hvala puno unaprijed

   Lijep pozdrav

   1. Author

    Poštovana,

    suprug bi mogao ove godine aplicirati za subvencionirani kredit. Dokumentacija koju ste spomenuli poterbna je za realizaciju kredita.
    Međutim, problem bi mogla vrijednost nekretnine koja bi trebala biti predmetom osiguranja kredita.

    Kako bi provjerili točne mogućnosti, pozivam Vas da popunite naš prijavni obrazac i ostavite nam potrebne podatke. Kontaktirati ćemo Vas i zatražiti dokumentaciju nužnu za realizaciju APN kredita.

    Lijep pozdrav

 130. POŠTOVANJE, dali je moguće dobit subvenciju kredita naknadno tipa mi smo kupili stan prije 1 godinu i dali je moguće predat papire sad za subvenciju?

  1. Author

   Poštovana,

   nažalost, to nije moguće.

   Subvencionirani krediti odobravaju se u razdoblju samo dok traje natječaj. Krediti odobreni ranije ne mogu se uključiti u subvencije niti se mogu refinancirati subvencioniranim kreditom.

   Lijep pozdrav

 131. Poštovana molio bih Vas smjernice.
  Dakle u 2018 godini sam ostvario APN kredit za dovršetak kuće.(bila je izvedena iz zemlje temelji i prva deka sa dozvolama). Budući da nije bilo puno toga napravljeno nisam dobio dovoljan iznos da ju završim.(procijenjena je na mali iznos i dobili smo 300000 kn).
  Cijeli iznos je utrošen u izgradnju i sada je stavljen krov i završeni su neki drugi radovi pa me zanima postoji li osnova da se opet pridružimo natjecanju za APN u 2019 da bi mogao kuću osposobiti za useljenje.
  Dakle može li se prijaviti dvije godine/dva puta na subvenciju za istu nekretninu?

  1. Author

   Poštovani,

   mislim da ovo neće biti moguće. Ranijih godina APN nije dozvoljavao da se subvencija odobri više puta za istu nekretninu.
   No, kako je Vaš upit specifičan, savjetujem Vam da se svakako obratite APN-u budući da oni imaju uvid u Vašu situaciju.

   Lijep pozdrav

 132. Poštovani,

  zanima me imate li neki savjet kako u Predugovoru definirati konačni rok isplate kredita na račun Prodavatelja?
  Čuo sam da su za prošli krug APN-a neke isplate bile tek u 1. mjesecu ove godine.
  Je li razumno u Predugovor staviti krajnji rok 1.3.2020. ili postoji neka pravna formulacija kojom bi se jasno definiralo: “dok se ne isplati APN kredit”?

  Srdačan pozdrav

  1. Author

   Poštovani,

   ovo pitanje je pravne struke te bi najbolje da provjerite s nekim od pravnika detalje sastavljanja predugovora. Prema dosadašnjem iskustvu, moguća je i takva pravna formulacija.

   Također, i krajnji rok 1.3.2020. je zasigurno prihvatljiv te bi se sve isplate APN kredita (s namjenom kupnja) trebale do tada obaviti.

   Lijep pozdrav

 133. Poštovani,
  u planu mi je izgradnja kuće sa 2 stambene jedinice, bez etažiranja. Jedan stan u prizemlju i jedan na katu. Plan je iznajmljivati stan u prizemlju u turističke svrhe, a mi bi živjeli na katu. Zanima me da li je to dopušteno ako bi uzeli subvencionirani kredit za izgradnju?

  1. Author

   Poštovani,

   ako bi zadovoljili uvjete kreditiranja, Vama bi subvencionirani kredit vjerojatno bio odobren budući da se namjena korištenja nekretnine ne navodi u zahtjevu. Međutim, nekretnina koja je kupljena/izgrađena subvencioniranim kreditom, ne smije se davati u najam sve dok traje subvencija uvećano za dodatne dvije godine. To znači da nakon izgradnje nekretnine, Vi ju najmanje 7 godina ne biste smjeli koristiti u turističke svrhe.

   Lijep pozdrav

   1. Postovani supruga i ja zelimo kupiti nekretninu sufinanciranu od strane APN-a. Zivimo u podstanarstvu s sestrom i njezinim muzem. Nasli smo katnicu gdje bi trebalo srediti kompletan gornji kat i gdje bi oni zivjeli. S obzirom da oni sreduju i nisu mali novci zanima nas mogu li i njih upisati u suvlasnistvo nekretnine?

 134. Poštovani

  zanima me da li imam pravo na subvenciju kredita ako bi kupio 1/2 kuće od roditelja ili cijelu kuću. Kuća ima dvije etaže ali nije etažirana te smo ja i supruga već prijavljeni na toj adresi. Ako je moguće to da li moram etažirati kuću i da li nekretnika koju kupujem mora ici pod hipoteku? Hvala lijepa

  1. Author

   Poštovani,

   bez uvida u dokumentaciju nekretnine, ne možemo Vam reći da li je potrebno kuću etažirati ili ne. Krediti se odobravaju isključivo uz zalog nekretnine, obično one koju kupujete.
   Ako želite, pošaljite nam vlasnički list nekretnine, kako bi utvrdili njezinu prihvatljivost za ovu kreditnu liniju.

   Lijep pozdrav

 135. Poštovani,
  Zanima me ako bi digli kredit od 40 000 eura, da se omogući subvencija kredita je li potrebno na drugu nekretninu (npr. tatinu kuću) staviti hipoteku? Ili je moguća subvencija bez hipoteke.
  Hvala i lp!!

  1. Author

   Poštovana,

   dosada nije bilo moguće realizirati kredit bez zaloga na nekretnini. Zalog obično može ići na drugu nekretninu, no svakako, kupnju nekretnine koja nema uporabnu dozvolu nije moguće financirati ovim kreditom. Stoga, ako nekretnina koju želite kupiti nije legalna i prihvatljiva banci za zalog te je to razlog zbog kojeg hipoteku želite staviti na drugu nekretninu, onda nemate mogućnosti realizirati subvencionirani kredit.

   Lijep pozdrav

   1. Poštovani,
    Zanima me da li je moguce ostvariti pravo na subvencionirani kredit za uređenje jednog kata kuce? Nije u pitanju samo adaptacija namjestajem vec potpuno uređenje kata izvana i iznutra, te postavljanje krova? Ukoliko to nije moguce, dali je moguc otkup spomenutog kata kuce muzevih roditelja radi mogucnosti subvencioniranja kredita?

 136. Poštovani,

  Zamolit ću Vas ako bi mi mogli odgovoriti na pitanje.
  Naime, u 2019 planiram se prijaviti na natječaj za kupnju nekretnine.
  Pročitao sam da država financira i omogućuje kupnju nekretnina koja je u vlasništvu roditelja.
  Nadalje, nekretnina posjeduje sve papire odnosno legalizirana je i sve što ide uz to. Ne oženjen sam, ali u dužoj vezi.
  Kako se određuje (dali procjenom od strane banke) koliko nekretnina vrijedi odnosno koliko će me ista koštati?

  1. Author

   Poštovani,

   kupoprodajnu cijenu obično formiraju prodavatelji prema procjeni tržišnih kretanja i osobnim preferencijama. No, isto tako, može se odrediti i službenom procjenom ovlaštenih procjenitelja.
   Kod subvencioniranih kredita, trošak procjene nekretnine snosile su banke.

   Lijep pozdrav

 137. Poštovani,

  je li moguće dobiti subvencionirani kredit samo za uređenje stana?

 138. Poštovani,

  imate li iskustva s davanjem kapare za kupnju nekretnine. Naime, u predugovoru je navedena kapara koja se daje u ožujku ove godine, a ostatak iznosa bi se isplatio po odobrenju kredita i subvencioniranja. Da li iznos koji je pokriven kaparom i koji se daje ranije, a unesen je u predugovor i ulazi u cijenu stana potpada kasnije pod APN? (npr. kapara 10.000,00 EUR-a, kasnije za uplatu 82.000,00 EUR – ukupna cijena stana 82.000,00 EUR).

  Hvala.

  1. Author

   Poštovana,

   uobičajeno je da kapara ulazi u kupoprodajnu cijenu stana. Primjerice, dogovorena cijena stana je 82.000 eura. Vi ćete u ožujku dati 10.000 eura, a preostali iznos koji će se uplatiti prodavatelju će biti 72.000 eura.
   Iznos traženog kredita obično možete biti 82.000 eura ako želite da Vam banka/prodavatelj vrati danu kaparu za kupnju nekretnine. Dakako, to sve je potrebno navesti u predugovoru.

   Lijep pozdrav

 139. Poštovana,

  ukoliko tražim 50000 eura za stan,koliko i vlasnici traže za njega,a procjena stana bude ili manja ili viš od toga,što se dešava u oba od ta dva slučaja ?

  Zahvaljujem se unaprijed na odgovoru

  1. Author

   Poštovani,

   ako procjena bude manja, razliku između procjene (ako je omjer 1:1) i traženog iznosa kredita, morate platiti prodavatelju iz vlastitih sredstava.
   Jedino ako prodavatelj ne pristane na nižu kupoprodajnu cijenu stana.
   Ako procjena bude veća, obično se ništa ne događa sa samim kreditom. U slučajevima kada su procjene puno veće od same kupoprodajne cijene (preko 30%), banka može raditi dodatne provjere.

   Lijep pozdrav

 140. Poštovana,
  Nastavno na moj upit 29.1.2019. i Vaš odgovor: možete li me uputiti na točno određeni dio teksta u kojemu piše da se ne može dobiti subvencija za kupnje dijela kuće bez ostvarivanja založnog prava?
  Iznos je ispod određenog za upis založnog prava banke i ne vidim zbog lega ne bih mogao onda dobiti subvenciju bez toga?
  Hvala.

  1. Author

   Poštovani,

   poznato mi je da postoje kreditne linije gdje nije obavezno davati nekretninu u zalog kada je iznos kredita manji od 40.000 eura, no kod subvencioniranih to dosada nije bilo moguće. U ranijim godina, u svim kreditnim linijama subvencioniranih kredita, obvezan instrument osiguranja kredita bilo je založno pravo na nekretnini.

   Hoće li biti kakvih izmjena tijekom ove godine, još uvijek nije poznato.

   U tekstu nismo navodili koji su instrumenti osiguranja kredita budući da su banke mogle odabrati i neke dodatne instrumente osiguranja kredita (police i slično).

   Lijep pozdrav

 141. Imam pitanje s obzirom na to da iz Apn ne odgovaraju na upite (prošao zakonski rok za dobit odgovor).
  Mogu konkurirati za stambeno subvencioniranje i želim kupiti dio kuće odnosno polovicu kuće u vlasništvu moga roditelja uz subvenciju države. (Druga polovica u vlasništvu je moje rodbine).
  Kuća nije etažirana ali ima građevinsku dozvolu i upisana je u katastar gdje se vidi da je moj roditelj vlasnik polovice kuće.
  U banci su spremni dati kredit jer ne tražim upis založnog prava banke s obzirom da bi vrijednost kupnje bila puno ispod 40tis eura. Da li mogu ostvariti subvenciju?

  1. Author

   Poštovani,

   subvencija se može ostvaritii za kupnju nekretnine od članova obitelji.

   No, kredit se ne može odobriti bez uknjižbe založnog prava na nekretninu. To je jedan od uvjeta za ostvarivanje subvencioniranog kredita.
   Ako biste aplicirali za taj kredit, važno je da riješite dokumentaciju nužnu za uknjižbu založnog prava.

   Lijep pozdrav

 142. Poštovani,

  zanima me imam li ja pravo se prijaviti za subvencioniranje ako bih ja bila osoba na koju bi bio kredit, a samnom bi živio moj dečko koji nije građanin RH ali ima boravište i stalan posao u RH? Ili mogu li se prijaviti kao samac ako će netko još živiti samnom u tom stanu?

  Hvala.

  LP

  1. Author

   Poštovana,

   prema navedenim podacima imate pravo na prijavu za ovaj kredit.
   S Vama u kućanstvu smije živjeti i Vaš dečko. Zakon zabranjuje jedino najam stana, a suživot obitelji i ostalih članova kućanstva je dozvoljen.

   Lijep pozdrav

 143. Poštovani,

  Zanima me dali je ikako moguče ući u APN subvencioniranje ukoliko dignem stambeni kredit u 6. mjesecu ,a postupak kreče u 9. mjesecu. Zgrada u kojoj kupujem stan je gotova sa izgradnjom u 5. mjesecu!

  1. Author

   Poštovani,

   nažalost, krediti koji se realiziraju prije početka subvencije ne mogu se odobriti po uvjetima subvencioniranih kredita.
   Možda bi Vam prodavatelj htio izaći u susret i pričati Vas do subvencije?

   Lijep pozdrav

 144. Pozdrav.

  Moze li mala pomoc. Zanima me kredit uz subvenciju drzave u 2019 g.

  Zanima me gradnja kuće.
  Da li je moguce dobiti subvenciju za kupnju građevinskog zemljišta i gradnju kuće.
  Ako za građevinsko zemljište postoji predugovor o kupnji i suglasnost prodavatelja.
  I da smo ishodili građevnu dozvolu.

  Hvala.lp

  1. Author

   Poštovani,

   prema Zakonu, subvencija se odobrava isključivo za kupnju kuće ili stana, odnosno za izgradnju kuće. Ne spominje se kupnja zemljišta.

   No, kako je Vaš upit specifičan, potrebne su nam dodatne informacije radi utvrđivanja mogućnosti.

   Pozivam Vas da nam se javite na info@progreso.hr radi dostavljanja dodatnih podataka.

   Lijep pozdrav

 145. Pozdrav zanima me posto sam u Hrvatskoj prijavljen 7mjeseci dali imam pravo na subveciju drzave,
  A Hrvatsko drzavljastvo imam od rodenja.
  Lp

  1. Author

   Poštovani,

   pravo na subvenciju ostvaruju svi građani RH koji u Hrvatskoj imaju prijavljeno prebivalište.
   Ako i Vi imate prijavljeno prebivalište, ne boravište, imate uvjete za kredit.

   Lijep pozdrav

 146. Poštovani,

  suprug i ja bismo zajedno aplicirali na natječaj za subvneciju kredita. Jedan bi bio dužnik, a drugi sudužnik kredita. Trebamo li, u slučaju odobravanja kredita, oboje biti prijavljeni na istoj adresi ili samo se samo dužnik može prijaviti na adresu kupljenog stana?

  Lijep pozdrav!

 147. Pozdrav, drago mi je vidjeti ovako aktivane komentare sa puno informacija.
  Imam i ja par pitanja, pa da krenem:
  1. Kada je idući krug subvencija u ovoj (2019) godini?
  2. Ako sam trenutno našao nekretninu koja me interesira, radi se o novogradnji koja će kroz par mjeseci bit useljiva. Koje imam opcije ako bi tu nekretninu htio čim prije kupiti/rezervirati dok se nije “rasprodalo” i ostvariti subvenciju?
  3. Ukoliko dobijem subvencioniranje, osim subvencije postoje li dodatne pogodnosti poput povoljnije kamatne stope?
  4. Postoje li uvjeti na subvenciju na koje utječe to što imamo jamca i sl.? Konkretnije npr. Ako je iznos kredita 100 000 eura na 20 godina (za osobu od 25-30 god. koja još nije u bračnoj zajednici) gdje imam neto plaću od npr 6000 kn što znači da nemam kreditnu sposobnost za traženi iznos. Ali ako bi koristili roditelja kao jamca (osoba starija od 50 god.) onda bi imali pravo.
  5. Često se spominje bračna i vanbračna zajednica. Ako npr. ja planiram kupiti stan i sam vraćati kredit te imam curu koja nije vezana ali se možda useli u stan i uđemo u bračnu zajednicu, Može li to utjecati na ostvarivanje subvencije te na koji način?

  Hvala unaprijed!

  1. Author

   Poštovani,

   hvala Vam na komentarima i upitima.

   Idući krug subvencija, trebao bi krenuti ponovno u rujnu ove godine.

   Ako ste već pronašli nekretninu, možete pokušati s prodavateljem dogovoriti rezervaciju nekretnine. Obično prodavatelji traže određenu kaparu kako bi Vam nekretninu čuvali do subvencije. U slučaju da biste išli na tu opciju, savjetujem Vam da nam se javite kako bi najprije napravili sve potrebne provjere Vaše kreditne sposobnosti.

   Subvencionirani kredit, osim subvencije, većinom nude nešto povoljnije kamatne stope u odnosu na redovnu ponudu stambenih kredita. Kako još nisu poznati uvjeti subvencioniranih kredita, nemamo informacije kako bi izgledale kamatne stope na te kredite.

   U kreditnom odnosu mogu se pojaviti i sudužnici koji povećavaju kreditnu sposobnost. Sudužnici obično ne ograničavaju realizaciju subvencioniranih kredita, no godine života (ako je osoba starija od 50 godina) mogu umanjiti željeni rok otplate kredita.
   Primjerice, ako sudužnik ima 53 godine, a kredit se mora otplatiti do 67 godine života svih sudionika, u tom slučaju kredit se može odobriti na rok od samo 14 godina.

   Prilikom predaje zahtjeva za kredit, Vi dajete izjavu nalazite li se u bračnoj ili izvanbračnoj zajednici. Ako imate djevojku, ali niste u izvanbračnoj zajednici, ona se ne mora spominjati u ovom kreditnom procesu. Ako nakon ostvarivanja subvencije završite u bračnoj zajednici, to ni na koji način neće utjecati na subvenciju.

   Nadamo se da smo Vam će Vam odgovori biti od pomoći.

   Srdačan pozdrav

 148. Poštovana,

  punica ima zemljište sa 2 stambena objekta ( stara kuća i mala ljetna kuhinja odvojena od kuće) i 3 pomoćna objekta (šupe). Planiramo da punica daruje sve to ženi kako bi izbjegli plačanje poreza na promet nekretninama, a nakon toga da žena daruje sve to meni. U tom slučaju bih ja postao vlasnik zemljišta sa 2 stambena objekta i 3 pomoćna. Svi objekti su građeni prije 1968. godine, tj. davno prije (kuća je stara cca 100 godina i 1950-tih je bila poplavljena u visini 2 metra) osim jedne šupe koja je izgrađena 1993. godine.
  APN traži da korisnik subvencioniranog kredita ne posjeduje nekretninu pogodnu za život koja udovoljava tehničko-higijenskim uvjetima. Kuća stara 100 godina nadam se da ne zadovoljava te uvjete.
  E sada, naš je plan da srušimo te stare kuće, eventualno ostavimo 2 šupe i izgradimo opet kuću + mali dvorišni stan od 30-tak m2 koji bi se mogao voditi i kao pomoćna prostorija.
  Hoće li biti problem APN-u što na zemljištu postoje stambeni objekti, ali koji ne zadovoljavaju tehničko-higijenske uvjete? Postoji li mogućnost da nam odbiju subvencionirati kredit zbog toga?
  I također još jedno pitanje, može li se srušiti prvo mali stan, pa izgraditi novi, a nakon toga srušiti veća kuća i igraditi nova?

  1. Author

   Poštovani,

   nažalost, nismo u mogućnosti komentirati prihvatljivost navedene kuće za život. No, ako sam dobro shvatila, Vi biste tu kuću svakako i srušili pa potom gradili novi objekt. Šupe koje bi eventualno ostale, ne bi trebale smetati.

   Budući da biste podnijeli zahtjev za kredit s namjenom izgradnje, obvezno je da imate svu dokumentaciju potrebnu za izgradnju objetka (građevinska dozvola i dr.). Ako biste gradili novu nekretninu na mjestu stare, da bi ishodili svu potrebnu dokumentaciju za izgradnju, najprije biste trebali onda srušiti tu nekretninu. Tada u trenutku podnošenja zahtjeva, ne bi ste imali nekretninu u vlasništvu.

   Lijep pozdrav

 149. Poštovani,

  ja i dečko se ženimo u kolovozu a išli bi u gradnju kuće. Naime on ima kuću koja je u njegovom vlasništvu.
  Zanima me da li mogu ja (sama da idem u zahtjev)predati zahtjev za subvencioniranje izgradnje kuće u jesen, mada ćemo biti oženjeni u kolovozu?
  Ako ne mogu, da li može on svoje vlasništvu prepisati na svoju majku i zatim da sljedeće godine idemo sa zahtjevom za suvencioniranje kao muž i žena?
  I da li mogu/možemo gradilište kupiti prije i tek poslije predati zahtjev za subvenciju? Jer neznam ako ću moći dobiti građevinsku dozvolu kad bude projekt za kuću gotov ako gradilište ne stoji na moje ime.

  Hvala!

 150. Postovani,

  Imam manji stan za kojeg jos imam 7 godina kredita vrijednosti cca 75000E. Preostali iznos kredita je 28000E Zanima me na koji nacin mogu kupiti veci stan vrijednosti cca 95000E 80+ kvadrata, da sudjelujem u subvencioniranom programu drzave.

  Da li mogu u banci zatraziti zatvaranje kredita 28000e prodati stan za 75000e i podici razliku od 48000E na kredit za novi stan uz drzavno subvencioniranje

  Koji bi bio put najlaksi u mom slucaju

  1. Author

   Poštovani,

   budući da nam nedostaju određeni podaci, nismo u mogućnosti informirati Vas što Vam je najlakše za napraviti.

   No, prema ovome što ste naveli, imate dvije mogućnosti.

   Možete najprije zatražiti subvencionirani kreditu u iznosu od 95.000 eura za kupnju većeg stana (ako za to imate kreditne sposobnosti). U tom slučaju imate obvezu u roku od dvije godine prodati manji stan. Prodajom manjeg stana, podmiriti ćete i preostalu obvezu po kreditu u iznosu od 28.000 eura. Ostatak sredstava možete koristiti za umanjenje glavnice po subvencioniranom kreditu nakon proteka razdoblja subvencije uvećanog za dvije godine.
   To je jedna opcija.

   Druga opcija je da najprije prodate stan, zatvorite novcima od prodaje postojeći kredit, a razliku sredstava koristite za kupnju novog stana.
   Dio sredstava koji Vam bude nedostajao, riješiti ćete subvencioniranim kreditom.

   Za detaljnije informacije, potrebni su nam Vaši dodatni podaci koje možete ostaviti putem našeg kreditnog upitnika.

   Srdačan pozdrav

 151. Poštovana,
  moj muž je nakon smrti svog oca naslijedio 1/3 voćnjaka (prema stanju u zemljišnim knjigama) na kojem je u stvarnosti nelegalno sagrađena kuća. Dal je to suvlasništvo prepreka za ostvarivanje prava subvencioniranja kredita? Hvala unaprijed, Lp

  1. Poštovani,
   Od početka ove godine suprug i ja imamo stambeni kredit za izgradnju kuće koja nam je i jednom i drugom prva nekretnina. Zanima me postoji li mogućnost da se prijavimo za subvencionirani kredit koji bi bio iznosom veći od sadašnjeg i kojim bi otplatili dosadašnji kredit?

 152. Postovani,dobar dan.2017 sam realizirao stambeni kredit za kupnju kuce.Ukazala se prava prilika i dobra cijena kuce te nisam mogao cekati da krenu subvencionirani krediti.Otac sam cetvero djece pa me zanima da li ipak postoji mogucnost za zatraziti subvenciju na vec postojeci stambeni kredit,ne bih radio reprogram kredita nego dakle nastavno na postojeci koji je uzet na rok otplate od 30 godina. Puno hvala! Lijep pozdrav

  1. Author

   Poštovani,

   nažalost, nije moguće postojeći stambeni kredit zamijeniti subvencioniranim kreditom. Subvencionirani krediti mogu se koristiti samo za kupnju ili izgradnju nekretnine, no ne i za refinanciraje postojećeg kredita po uvjetima subvencioniranih kredita.

   Kako su od 2017. promijenjeni uvjeti kreditiranja te su nešto niže kamatne stope, možemo jedino provjeriti imate li mogućnost refinancirati postojeći kredit po povoljnijim uvjetima.

   Lijep pozdrav

 153. Dobar dan, nigdje ne mogu pronaći odgovor na pitanje koje me muči.
  Možemo li cura i ja dignuti zajednički subvencionirani kredit iako nismo u izvanbračnoj zajednici?
  Uselili bi zajedno u stan koji bi kupili i pojedinačno oboje ispunjavamo sve uvjete koji su potrebni za dizanje kredita ali interesira me možemo li ga dignuti zajednički jer pojedinačno zbog primanja ne bi mogli dignuti 100.000 eura koliko nam treba nego 50-tak, a čini mi se da dizati dva kredita pojedinačno nema smisla.

  1. Author

   Poštovani,

   možete zajednički realizirati željeni kredit. Nema veze što niste u izvanbračnoj/bračnoj zajednici. Jedno od Vas se javlja kao dužnik u kreditu, a drugo kao sudužnik te se Vaše kreditne sposobnosti zbrajaju.

   Lijep pozdrav

 154. Poštovani

  Zainteresiran sam za stan od 50 kvadrata čija je vrijednost 95000 eura , pošto apn subvencionira samo do 1500 eura/m2 a ovdje se radi 1900 eura/m2 ; dali ja svejedno mogu dobiti subvencionirani kredit od 95000 eura jer ne prelazi 100000 eura ili mogu samo dobiti broj kvadrata stana pomnožen sa 1500 , u ovom slučaju 1500×50=75000 eura

  Isto tako me zanima dali u slučaju nedovoljne kreditne sposobnosti se može korostiti jamac koji bi u ovom slučaju bio stariji od 45 godina , te dali sredstvo utvrđivanja kreditne sposobnosti može bit jamčeva nekretnina ?

  1. Author

   Poštovani,

   iako je vrijednost kvadrata veća od 1.500 eura/m2, Vi možete podnijeti zahtjev za subvencionirani kredit. No, država će Vam subvencionirati anuitet na iznos kredita od 75.000 eura, dok ćete ostatak plaćati u punom iznosu.
   Jamac može biti osoba starija od 45 godina, ali tu valja pripaziti do koje godine života svih sudionika u kreditu, kredit treba biti otplaćen.

   Dodatna nekretnina ne povećava matematičku kreditnu sposobnost. Ona može pomoći kao dodatni instrument osiguranja ako primjerice nekretnina koju kupujete ne vrijedi dovoljno ili iz nekog drugog razloga nije prihvatljiva banci.

   Lijep pozdrav

   1. Postovani

    Suprug i ja smo pronasli stan koji nam se svidja, no prodavatelj trazi kaparu do subvencije. Bili smo vec u banci i imamo kreditnu sposobnost max. Zanima nas na koji nacin se dize kapara? I kako ona utjece na kredit kasnije, tj na koji nacij se otplacuje? Hvala

    1. Author

     Poštovana,

     ako biste kaparu financirali iz kredita, onda će Vam taj novi kredit sigurno utjecati za kreditnu sposobnost pri realizaciji APN kredita.

     No, za taj iznos, moguće je dobiti povrat sredstava iz APN kredita.

     Svakako bi bilo dobro da provjerimo jeste li kreditno sposobni i za kredit za kaparu, a nakon toga i za APN kredit.

     Lijep pozdrav

 155. Postovani,
  Djevojka i ja se namjeravamo ženiti u 11.mj iduće godine. S obzirom da je djevojka vlasnica nekretnine i istu ne misli prodavati, molim vas informaciju da li ja mogu dobiti subvenciju ukoliko predam dokumentaciju prije nego budemo službeno u braku. Ja nemam u vlasnistvu nikakvu nekretninu.
  Lijep pozdrav

  1. Author

   Poštovani,

   ako Vaša djevojka u vrijeme subvencioniranih kredita ne bude Vaša supruga ili ako u to vrijeme ne budete živjeli u izvanbračnoj zajednici, Vi možete zatražiti subvenciju.

   Srdačan pozdrav

 156. Poštovani,

  djevojka i ja smo uspješno realizirali stambeni kredit uz APN subvencioniranje za nekretninu na području grada Zagreba. Oboje trenutno imamo prebivališta u drugim gradovima.

  Djevojka će prijaviti prebivalište na novu adresu, a mene zanima moram li to učiniti i ja u propisanom roku od 30 dana s obzirom na to da iako sam na kupoprodajnom ugovoru i ZK upisan kao vlasnik 50% nekretnine nisam nikakav dionik samog kredita (djevojka ga je realizirala samostalno) pa samim time ni korisnik subvencije?

  Hvala.

 157. Poštovani

  Imam u planu zatraziti subvencionalni kredit.Naime kupila bih montaznu kucu,a samim time moram kupiti i zemljiste….
  Ostavinskom raspravom nakon smrti majke brat i ja smo naslijedili kucu pola pola,cijeg se djela ja odricem u njegovu korist!
  Pitanje je slijedece : Dali bih imala pravo na subvencionalni kredit s obzirom na to nasljede kojeg se odricem,i koliko je potrebno novaca za prikupljanje sve te potrebne dokumentacije,s obzirom da mozda mi ne odobre kredit ja bacam taj novac u vjetar?
  I jos jedno pitanje je da cu dobiti stalno zaposlenje tek od 4 mjeseca jer sam trenutno na porodiljnom,placa bi mi bila oko 5000 kn ali prijava na 3100 + terenski dodatak …. da li se sve racuna?Posto zivim u Istri kredit ispod 100.000 eura mi ne dolazi u obzir(s obzirom na cijene zemljista)?
  Hvala
  Srdacan pozdrav

  1. Author

   Poštovana,

   nasljedstvo kojeg se odričete ne bi Vam bilo prepreka prilikom realizacije kredita.
   Iznos sredstava potreban za prikupljanje dokumentacije ovisi o namjeni kredita, stanju na terenu (zemljište ili nekretnina) te o banci gdje bi išli u realizaciju kredita. Teško mi je predviditi kolika sredstva biste morali unaprijed angažirati.
   Ukoliko bi Vaša mjesečna primanja iznosila 5.000 kn (terenski Vam može povećati kreditnu sposobnost), bili biste kreditno sposobni za iznos od cca. 40.000 eura. Za veće iznose kredita potrebna su Vam veća primanja koja možete povećati dodatnim primanjima ili kreditno sposobnim sudužnikom.

   Lijep pozdrav

 158. Poštovani,

  Posjedujem 1/4 stana, brat je vlasnik 1/4 i otac ima 1/2. Da li preko subvencije mogu otkupiti njihov dio 3/4.

  Hvala!

 159. Poštovanje,

  Cura i ja bi kupili stan. Uzeli bi svaki svoj kredit (svaki pola). Da li možemo dobiti poticaje za oba kredita?
  Stan bi glasio na oboje.

  Hvala Vam i lijep pozdrav,

  1. Author

   Poštovani,

   mislim da ovo ne bi bilo izvedivo. Ovo spada u specifične oblike kreditiranja te je možda moguće uz odstupanje od redovnih uvjeta.
   Ako želite, možemo dodatno provjeriti u poslovnim bankama i APN-u kada dođe do novog kruga subvencioniranih kredita.

   Lijep pozdrav

 160. Poštovani,

  kupili smo stan preko APN kredita. U stan namjeravamo useliti tek krajem iduće godine.
  Moramo li se prijaviti u stan, napraviti nove osobne i poslati preslike u APN iako nećemo uskoro živjeti u njemu? Čula sam da je rok 30 dana ali mi stanujemo na drugoj adresi i to će se i nastaviti idućih 10-ak mjeseci.

  Unaprijed zahvaljujem na odgovoru!

  1. Author

   Poštovani,

   potrebno je promijeniti adresu prebivališta u roku od 30 dana od stupanja u posjed stana. Provjerite koji datum stupanja u posjed je naveden u kupoprodajnom ugovoru.
   Možda ne bi bilo loše da provjerite s APNom smeta li im to što neće živjeti na toj adresi idućih nekoliko mjeseci.
   Klijenti koji su imali sličnu situaciju nisu imali problema, no za svaki slučaj se posavjetujte i s APNom.

   Lijep pozdrav

 161. Dali postoji subvencija za nadogradnju kuce s tim da smo dobili materijal od APN-a..Kako nam se povecala familija uređivali bi potkrovlje?A ono sto smo dobili sad nam je malo..

  1. Author

   Poštovani,

   subvencionirani krediti odobravaju se samo za izgradnju i kupnju nekretnina. Namjena dogradnja se ne financira ovim kreditima.
   No, ovo je moguće financirati redovnim stambenim kreditima po trenutno akcijskim uvjetima kreditiranja.

   Dodatno, svakako bi bilo dobro da provjerite postoje li možda kakve mjere za dodjelu dodatnog materijala.

   Srdačan pozdrav

 162. Poštovani, dobio sam subvencionirani stambeni kredit u OTP banci. Kao instrument osiguranje vračanja kredita je polica osiguranja nekretnine od požara vinkulirana u korist OTP banke. Problem je i što imam policu životnog osiguranja od iste bankarske kuće na 30 godina u iznosu 230kn mjesečno…polica nije vinkulirana u korist banke!! Korisnik sam ja i supruga i ne vidim smisao toga i mislim da me je osobni bankar lagano navukao na ugovaranje iako mi je rekao da za APN kredit nije VIŠE uvjet ugovaranje police životnog osiguranja te da je mogu i prekinuti….dali je to istina i koje su posljedice za mene kod jednostranog otkazivanja police.
  lp, Zvonimir

  1. Author

   Poštovani g. Zvonimir,

   nažalost, ne možemo komentirati uvjete odobrenja Vašeg kredita jer s istima nismo upoznati.
   Ono što Vam možemo sa sigurnošću reći da je polica osiguranja nekretnine obvezan instrument kod svih stambenih kredita s zalogom nekretnine.

   Za sve ostalo, svakako provjerite s bankom gdje ste realizirali kredit.

   Lijep pozdrav

 163. Poštovani,

  Prije nekoliko dana odobrena mi je subvencija od strane APNa. U banci su mi rekli da sada oni s njima potpisuju ugovor odnosno salju ga u APN i tek kada APN vrati ugovor, tek onda nastupa potpisivanje kupoprodajnog ugovora. Na internetu opet citam da nakon potpisivanja kupoprodajnog ugovora sve ide opet u APN. Vise mi nije nista jasno…proslo je dva mjeseca otakad sam potpisao predugovor o kupnji stana…

  Hvala.

  1. Author

   Poštovani,

   po odobrenju kredita obvezni ste dostaviti ovjereni kupoprodajni ugovor. Banka izrađuje ugovornu dokumentaciju te se ista šalje prema APN-u, a nakon potpisivanja ugovora od strane APN-a, bit ćete pozvani da ugovore potpišete i Vi.

   Svakako provjerite s bankom, gdje Vam je kredit odobren, daljnu proceduru.

   Srdačan pozdrav

 164. Poštovanje
  Zanima me kada će počet isplate kredita?
  L.p

  1. Author

   Poštovani,

   isplate kredit su već započele, a ovise o tome kada je odobren kredit te o tome kada će se dostaviti ovjerena ugovorna dokumentacija.

   Lijep pozdrav

 165. postovani,

  Zanima me koliko se okvirno ceka odgovor apn o odobrenju ili neodobrenju subvencije, nakon sto banka odobri kredit i posalje na apn povjerenstvo?

  1. Author

   Poštovana,

   nisu određeni rokovi odobrenja kredita od strane APN-a. Sve ovisi o količini zahtjeva za odobrenje te složenosti kreditnih zahtjeva.

   Lijep pozdrav

 166. Poštovani
  Prikupila sam sve papire,još jedino moram ovjeriti kod javnog bilježnika da ja i suprug nemamo nekretnina. Imam sve uvijete,kuća je u izgradnji no mogao bi biti problem taj sto se vodi kao obiteljska kuća sa 4 stambene jedinice. Dali imam pravo na subvencioniranje iste ili ne?

 167. Pozdrav, zanima me ako uzmem subvencionirani kredit za prvu nekretninu u kojem roku mogu neometano kupiti drugu nekretninu ako recimo dobijem na lotu? Hvala

 168. Poštovani,

  sa prikupljanjem potrebne dokumentacije odn. izradom glavnog projekta počeli smo prije tri mjeseca. Kako se uvijek nešto otegnulo i iskompliciralo najvjerojatnije nećemo u predviđenom vremenu moći doći do građevinske dozvole, ali imamo sve dokumente za ishodovanje rješenja o uvjetima građenja.
  Da li se rješenje o uvjetima građenja može predati kao akt za građenje za ostvarivanje prava na kredit? Sve ostale uvjete ispunjavamo.

  Unaprijed hvala

 169. Poštovani,
  ja sam zainteresirana za kupnju stana i nemam nekretninu u svome vlasništvu. Postupak razvoda od supruga koji je suvlasnik kuće (1/3) u kojoj smo stanovali je u tijeku i vjerojatno neće biti okončan do krajnjega roka za prijavu korištenja kredita. Prema tome ja u ovome trenutku ne zadovoljavam uvjete s obzirom da je on pravno još uvijek moj suprug i ima u suvlasništvu kuću. Je li moguće svejedno podnijeti zahtjev, makar s javnobilježničkom ovjerom da će razvod biti gotov u roku od godine dana? Hvala, Ivana

 170. Poštovani
  Da li se produženje subvencioniranja produžuje i na djecu koju već imamo ili samo ako se rodi dijete poslije odobravanja tog kredita? I je li moguće tražiti subvenciju za kupnju kuće ako je muž trenutno u blokadi sa računom npr da se traži veći iznos te da tako podmiri postojeća dugovanja prema banci?

  1. Author

   Poštovana,

   produljenje roka subvencioniranja ostvaruje se samo za djecu rođenu ili usvojenu za vrijeme trajanja subvencije.
   Krediti se odobravaju isključivo za kupnju ili izgradnju nekretnine, stoga nije moguće realizirati veće iznose kredita s namjenom podmirenja posotjećih obveza.

   No, možda postoji mogućnost da Vaš suprug naprije podmiri obveze koje navodite pa da zatim aplicira za kredit u novom krugu prijava.
   Kako bi mogli provjeriti njegove kreditne mogućnosti, potrebni su nam dodatni podaci. Pozivam Vas da popunite naš kreditni upitnik i ostavite nam potrebne podatke.

   Lijep pozdrav

   1. Postovani,
    Dobar dan.
    Jeli jos uvijek produljenje roka subvencioniranja ostvarivo za djecu koja su rodena za vrijeme subvencije ili se to promjenilo?

 171. Poštovani,

  prvo se ide u banku na dogovor o kreditu pa se onda javljamo na natječaj ili?
  Među papirima potrebnim za prijavu na natječaj ne vidim da se nalazi tipa potvrda banke o kreditnoj sposobnosti.
  znači može se prijaviti za subvencioniranje kredita mada se jos ne zna da li je netko kreditno sposoban?
  Pitam jer mislim aplicirati a imam kredit koji ću vratiti za 3 tjedna, pa da znam imam li vremena još ili moram zatvoriti kredit ranije.

  1. Author

   Poštovana,

   najprije je potrebno provjeriti Vašu kreditnu sposobnosti. Provjerom boniteta određuje se koja banka za Vas je najpovoljnija. Svakako, prilikom odabira banke, provjeravaju se i uvjeti same banke.
   Slobodno nam se javite kako bi provjeriti koliko ste kreditno sposobni te utječe li obveza za kredit koji imate na realizaciju kredita.

   Lijep pozdrav

 172. Pozdrav, zanima me jeli moguće kupiti stan preko APN-a a da stan nije etažiran nego je upisan u “Knjigu položenih ugovora”. Je li dovoljan upis u navedenu knjigu ili je ipak potrebno provesti etažiranje?

  1. Author

   Poštovani,

   moguće je kupiti i nekretnine koje se nalaze u Knjizi položenih ugovora ako one zadovoljavaju ostale propisane uvjete prema APN-u.

   Srdačan pozdrav

 173. Poštovani,

  U vlasništvu sam kuće koja nikada nije dovršena i još uvijek je upisana kao oranica.
  U procesu sam legalizacije i očekujem rješenje ovih dana.

  Zanima me mogu li se prijaviti za subvenciju za dovršetak te kuće te kako bi banke tretirale taj kredit (kao dovršetak ili kao izgradnju)

  Hvala.

  1. Author

   Poštovani,

   APN subvencionira izgradnju nekretnine, ne i dovršetak. Ovisno o stupnju izgrađenosti objekta, možda biste i mogli zatražiti kredit za izgradnju.

   Kako bi provjerili Vaše mogućnosti, pozivam Vas da popunite naš kreditni obrazac i ostavite na potrebne podatke.

   Srdačan pozdrav

 174. Supruga i ja ispunjavamo sve uvjete i pronašli smo stan koji je 1/1 u vlasništvu i uredno etažiran ali je zgrada rađena na pravu građenja. Pitanje je da li APN financira i takve slučajeve?

 175. Poštovani,
  Supruga i ja nemamo nekretnina u vlasništvu, ja bih dizao kredit i kupio stan od njenih roditelja, da li to predstavlja neki problem?
  Zahvaljujem na odgovoru

 176. Suprug ima vec postojeci kredit ali ne stambeni. Dali je to problem ako bi predali zahtjev za subvencioniranje?

  1. Author

   Poštovana,

   ako je suprug kreditno sposoban za novi kredit, onda mu stari ne bi trebao smetati.

   Kako bi mogli provjeriti suprugove kreditne mogućnosti, potrebni su nam Vaši dodatni podaci. Pozivam Vas da popunite naš kreditni upitnik na i ostavite nam potrebne podatke.

   Lijep pozdrav

 177. Poštovani,
  može li samac podnijeti zahtjev za subvencionirani kredit?

  Lijep pozdrav,
  Nikolina

  1. Author

   Poštovani,

   i samci mogu podnijeti zahtjev za subvencionirani kredit.

   Slobodno nam se javite kako bi provjerili Vaše kreditne mogućnosti za APNove kredite.

   Lijep pozdrav

 178. Postovani, dali imamo pravo na sufinanciranje posto smo i suprug i ja zaposleni na odredjeno? Lp

  1. Author

   Poštovana,

   stambeni kredit mogu realizirati i osobe zaposlene na određeno radno vrijeme.

   Kako bi mogli provjeriti Vaše kreditne mogućnosti, pozivam Vas da popunite naš kreditni upitnik i ostavite nam potrebne podatke.

   Lijep pozdrav

 179. Poštovani,

  Nakon smrti supruga kuća je prešla u nasljedstvo meni i našoj malodobnoj djeci. Svakome 1/3. S obzirom da smo mi sada suvlasnici,a djeca ne mogu biti samostalni vlasnici jer su malodobni postoji li mogućnost da mi se to ne smatra vlasništvom. Novi suprug i ja kupujemo stan pa me zanima da li mi to utjece na sudjelovanje u APN-u.

  Hvala

   1. Poštovani,
    Pronašli smo nekretninu/stan uz koji se prodaje i dio zemljišta /okućnice, jeli moguće dobiti subvencije na takav kredit?

    1. Author

     Poštovana,

     nažalost, bez uvida u vlasnički list željene nekretnine, nismo u mogućnosti dati Vam odgovor. Najčešće je moguće kupiti i pripadajuću okućnicu.

     Lijep pozdrav

 180. Poštovani,

  Zanima me dali imam pravo na subvencionirani kredit. Moja žena i ja smo u braku 4 godine, zadnje dvije živimo u Hrvatskoj. Ja sam u 2 godine promijenio 3 posla tako da prihod novaca nije bio konstantan tokom 2 godine (bilo je možda mjesec, dva pauze između poslova). Žena nije bila u radnom odnosu, školovala se u tom periodu. Trenutno nismo u radnom odnosu niti jedno, ali oboje krećemo početkom 9. mjeseca raditi. Sad mene zanima koliko banke gledaju na konstantan prihod novaca i u kojem periodu te koliko igra ulogu sama visina plaće? Možemo li mi po Vašem mišljenju dobiti subvenciju?

  1. Author

   Poštovani,

   obično je potrebno minimalno 3 mjeseca radnog staža na neodređeno kod istog poslodavca. To bi značilo da prije prosinca nemate uvjete za kredit. Ne mogu Vam potvrditi hoće li subvencije potrajati do tada. No, svakako će ih biti i u idućoj godini pa se možete tada prijaviti ukoliko ove propustite.

   Srdačan pozdrav

 181. Poštovana, u slucaju izvabracnih partnera je li potrebna ovjerena izjava parnera i svjedoka o postojanju izvabracne zajednice pa onda ovjerena izjava svakog partnera o neposjedovanju nekretnine ili se to odnosi samo na bracne partnere?

  1. Author

   Poštovana,

   Zakon spominje i bračne i izvanbračne drugove. No, APN ne zna tko je Vaš izvanbračni drug. Stoga, ako on ovjerava izjava o vlasništvu nekretnine, vjerojatno je potrebno priložiti i izjavu u o postojanju izvanbračne zajednice.

   Kako je ovo specifičan upit, svakako bi bilo dobro savjet potražiti i kod APN-a.

   Srdačan pozdrav

 182. Postovini
  Mi smo prosle godine kupili kucu na rok otplate 20 g. .
  Imamo jedno dijete i drugo stize za koji dan
  Zanima me dal imamo.pravo podnjet zahtjev za subvenciju

  1. Author

   Poštovana,

   APN krediti odobravaju se isključivo za kupnju/izgradnju nekretnine. Refinanciranje postojećeg stambenog kredita (koji je bio za kupnju kuće), nije moguće realizirati ovim kreditom.

   Srdačan pozdrav

 183. Poštovani,
  je li točna informacija da se za stambeni kredit može dobiti samo 80% od procjenjene vrijednosti stana? Našli smo stan i sad čekamo da APN raspiše natječaj za prijavu kako bi prikupili potrebnu dokumentaciju, ali nas ova informacija zabrinjava jer u kontekstu kupovine stana nadoknada preostalih 20% je veliki iznos. Unaprijed zahvaljujem na Vašem odgovoru.
  Lijep pozdrav

  1. Author

   Poštovani,

   omjer vrijednosti nekrentine i traženog iznosa kredita ovisi o uvjetima banke. Postoje kreditne linije gdje se kredit odobrava u iznosu od 100% procijenjene vrijednosti ako klijent za to ima bonitet.

   Za detaljnije informacije, potrebni su nam Vaši dodatni podaci. Pozivam Vas da popunite naš kreditni upitnik i ostavite nam potrebne podatke.

   Srdačan pozdrav

 184. Poštovani,

  Može li se preko APN subvencija uzeti otplata kredita na rate umjesto anuiteta?

  1. Author

   Poštovana,

   otplata kredita može biti i u ratama i u anuitetima, sve ovisi za što imate kreditne sposobnosti i što banka ima u svojoj ponudi.

   Srdačan pozdrav

 185. Pozdrav. Molim Vas dali bih mogla imati pravo na subvencionirani kredit, naime imam kredit na stan u kojem živim na 30g od toga 5 otplaćeno, no pošto su sada kamate povoljnije zanima me dali bih mogla na postojeći stan otvoriti novi subvencionirani kredit na 25g? Hvala na odgovoru

  1. Author

   Poštovana,

   subvencionirani krediti koriste se samo za kupnju ili izgradnju nekretnine, ali ne i za refinanciranje postojećih stambenih kredita (što bi bila namjena u Vašem slučaju). No, zasigurno Vam možemo pronaći model kredita za refinanciranje po povoljnijim kamata nego što ste ih ugovorili prije 5 godina.

   Ako ste zainteresirani, popunite naš kreditni upitnik i ostavite nam potrebne podatke.

   Srdačan pozdrav

 186. Poštovani,
  Trenutno imam boravište u Zagrebu a prebivalište u drugom gradu.
  Zanima me dali moram prebaciti prebivalište u Zagreb ako želim aplicirati za APN-ov kredit, za nekretninu u Zagrebu?
  Hvala

  1. Author

   Poštovani,

   prije odobrenja APN kredita ne morate prebacivati Vaše prebivalište. Ali u slučaju odobrenja kredita, 30 dana nakon stupanja u posjed nekretnine, obavezni ste prebaciti primanje na adresu nekretnine koju ste kupili.

   Lijep pozdrav

 187. Poštovani,

  kupili bismo stan koji je u suvlasništvu: jedan od vlasnika stana je osoba/firma koja je izgradila zgradu ali je zgrada pod hipotekom i ovrhom jedne banke, tako da je banka suvlasnik.
  Dakle, mi uplaćujemo dio novca za skidanje ovrhe i nakon toga idemo u proces kupnje gdje jedan dio novca isplaćujemo pomenutoj firmi, a drugi dio banci kao suvlasniku.

  Imamo li pravo na subvencionirani kredit? U banci nam nisu mogli dati 100% provjerene informacije.

  Zahvaljujemo na odgovoru, srdačan pozdrav.

 188. Poštovana,
  Možemo li se preko apn-a prijaviti i za subvencioniranje kupnje zemljišta i za izgradnju kuće (obzirom da još nemamo zemljište u svom vlasništvu)…ili se mora imati zemljište u svom vlasništvu, a prijavljujemo se samo za subvencioniranje gradnje kuće? Pozdrav

  1. Author

   Poštovana,

   subvencionirani krediti odobravaju se samo za izgradnju kuće, ali ne i za kupnju zemljišta. To znači da biste morali imati zemljiše u vlasništvu.

   Srdačan pozdrav

 189. Poštovani,
  našli smo nezavršenu kuću koju bi htjeli kupiti.
  Kuća ima lokacijsku i građevinsku dozvolu.
  Lokacijsku dozvolu nema jer kuća nije dovršena za stanovanje. Naime izgrađeni su zidovi i stavljen krov. Instalacije, priključke ni vrata nema. Pa me brine dali bi APN subvencionirao takvu nekretninu?

  Lp

  1. Author

   Poštovani,

   APN ne subvencionira kupnju nekretnina koje nemaju uporabnu dozvolu. Pretpostavljam da ova nekretnina to nema budući da nije završena. Stoga, ne bi bila podobna za ovu vrstu kredita.

   Srdačan pozdrav

 190. Poštovani,

  Imam u suvlasništvu 1/8 dijela kuće, kojeg sam naslijedila. Da li mogu sudjelovati u subvencioniranju uz APN ili nužno moram taj dio darovati ili prodati?

  Zakon izričito navodi da se u vlasništvu ne smije imati stan ili kuća, dok suvlasništvo i zajedničko vlasništvo ne spominje pa me zanima da li je i to ograničenje jednako kao da imam cijelu kuću u vlasništvu?

  Unaprijed zahvaljujem

  1. Author

   Poštovana,

   kako ste i naveli, Zakon definira da tražitelj subvencioniranog kredita ne smije imati u vlasništvu nekretninu. No, kako je riječ o manjem suvlasničkom dijelu, možda postoji mogućnosti izuzeća. Bilo je i takvih slučajeva.

   Svakako bi trebali provjeriti veličinu tog suvlasničkog dijela kako bi Vam mogli dati precizniji odgovor.

   Srdačan pozdrav

 191. Poštovani,

  supruga i ja očekujemo dijete krajem kolovoza, a namjeravamo aplicirati za subvencionirani kredit. Zanima me hoćemo li moći ostvariti dodatne dvije godine subvencioniranja kredita?

  Srdačan pozdrav

  1. Author

   Poštovani,

   mislim da nećete moći ostvariti dodatne dvije godine subvencioniranja kredita. Dodatna subvencija se ostvaruje ako se obitelj korisnika kredita poveća za vrijeme trajanja ugovora o kreditu. Ako se zahtjevi za subvencije predaju tek tijekom rujna (trenutne neslužbene informacije), Vaše dijete će se roditi prije nego započne Vaš ugovor o kreditu.

   Možda postoji kakva mogućnost odstupanja od redovnih uvjeta ukoliko se radi o par dana razlike. Pokušajte provjeriti s APN-om.

   Srdačan pozdrav

   1. Poštovana,

    Prijavili bi se na APN, ali imamo nedoumice iz razloga što suprug ima u vlasništvu kuću koja se nalazi u njegovom vlasništvu ali na pravo građenja 1/1, dok je njegova majka vlasnica zemljišta i oranice na kojem se nalazi spomenuta kuća. Ta kuća je postala njegova kada mu je majka dala pravo građenja na toj čestici kako bi si izgradio poljoprivredni objekt.

    Kuća ima struju i vodu, nema kanalizaciju, krov je u jako losem stanju i puna je vlage tako da nije pogodna za život.
    Prvo pitanje je da li imamo pravo na subvenciju, dok je drugo pitanje da li dokaz o prebivalištu 30 dana nakon dobivanja subvencije moram dostaviti ja kao nositelj kredita ili i moj suprug pošto zbog posla on ima drugo mjesto prebivališta.

    Hvala puno unaprijed.

    Lp,
    Zrinka

    1. Author

     Poštovana,

     što se tiče nekretine koju Vaš suprug posjeduje, potrebne su nam dodatne informacije kako bi znali imate li pravo na subvenciju.
     Samo korisnik kredita treba prijaviti prebivalište na adresu kupljene nekretnine, točnije Vi.

     Lijep pozdrav

 192. Poštovani,

  budući da su najavili subvencionirane kredite u rujnu 2018., ljubazno vas molim pomoć s par pitanja:

  1. Ja sam suvlasnik nekretnine s još dvije osobe, s time da suvlasništvo nije podijeljeno, samo smo svi upisani na cijelu nekretninu i zemljište na kojem nekretnina je.
  Ja bih poklonila svoj dio vlasništa majci. Je li to moguće? I jesam li oslobođena plaćanja poreza na nekretnine?
  2. Suprug je dobio na dar zemljište na kojem se nalazi manji objekt, šupa. Tretira li se to kao nekretnina zbog koje bi nas mogli odbiti za kredit? Naravno, ukoliko bih ja uspjela pokloniti majci suvlasnički dio kuće i zemljišta.

  Hvala unaprijed!
  Marina

  1. Author

   Poštovana,

   Vi možete Vaš dio nekretnine prepisati na Vašu majku. Važno je da joj to prepišete darovnim ugovorom. Na taj način Vaša majka ne bi trebala biti u obvezi plaćanja poreza na nekrentinu. Svakako još provjerite u poreznoj upravi.
   Što se tiče supruga, ako ima samo zemljište s objektom koje nije pogodno za stanovanje, onda mu to neće biti razlog za odbijanje kreditnog zahtjeva.

   Lijep pozdrav

 193. Poštovani,

  zanimaju me poticaji za 2018. godinu te imam pitanje. Supruga je zaposlena na neodređeno u javnoj službi sa prosječnom plaćom od 6800 kn a ja sam zaposlen na neodređeno u državnoj službi sa prosječnom plaćom od 4.900 kn.

  Cijena stana koji namjeravamo kupiti jest 75.000 eura. Imamo vlastitih sredstva u iznosu od otprilike 25.000 eura. Supruga, pošto ima veću plaću, bi podigla kredit od 50.000 eura na 15 godina te bi aplicirali za poticaje odnosno sada bi sklopili predugovor a kredit bi dizali kada se objavi natječaj za poticaje.

  Zanima me da li ispunjavamo uvjete za taj kredit?

  Lijepi pozdrav

  1. Author

   Poštovani,

   prema trenutnim uvjetima za stambene kredite, zadovoljavate uvjete za traženi iznos. Kako točni uvjeti subvencioniranih kredita i dalje nisu poznati, ne možemo Vam precizirati po kojim uvjetima je i moguće realizirati kredit.

   Lijep pozdrav

 194. Vlasnik sam stana, ali je terečen pravom plodouživanja dok gospodin ne premine ili ode u starački dom, tako je već 12 godina. S obzirom na subvencije da li ja posjedujem nekretninu ili ne, odnosno šta ako ju ne uspijem prodati u roku dvije godine ?

  Hvala

  1. Author

   Poštovani,

   ako stan glasi na Vaše ime, onda, a ne oglasite ga za prodaju, nemate mogućnosti za subvencionirani kredit. U slučaju da ga ne uspijete prodati, kredit se proglašava dospjelim te ste u obvezi podmiriti ga u cjelosti.

   Lijep pozdrav

 195. Poštovani,

  zemljište na kojoj ćemo graditi kuću stoji na mene i dečka, znači pola pola. Ja ću uzimati kredit i zanima me dali trebam biti 100% vlasnik zemljišta ili je zadovoljavajuće i ovako kako je u našem slučaju?!

  Hvala,lp

  1. Author

   Poštovana,

   Vi možete biti nositelj tog kredita i nije nužno da zemljište glasi 100% na Vas. U određenim bankama, Vaš dečko morat će se pojaviti kao sudužnik u kreditu.

   Progreso grupa može Vam pomoći pri pronalasku najpovoljnijeg stambenog kredita.
   Kako bi mogli provjeriti Vaše kreditne mogućnosti, potrebni su nam Vaši dodatni podaci. Pozivam Vas da popunite naš kreditni upitnik i ostavite nam potrebne podatke.

   Lijep pozdrav

 196. Postovana,
  kliko vidimo u planu je novi val subvencioniranja stambenih kredita.
  Moje pitanje prema vama je u kojem trenutku mogu prijevremeno otplatiti kredit.
  Koliko znamo krediti se daju na rok od 15 godina, moj plan je da bih ga otplatio u roku 8-9 godina.
  Citajuci vase odgovore na neke postove zakljucio sam da je moguca prijevremena otplata kredita iskljucivo nakon isteka perioda subvencioniranih godina, u ovom slucaju bi to bilo nakon 5 godina.
  Jesam li u pravu ?
  Najpreciznije tumacenje mogu dobiti u banci u kojoj bih dogovarao kredit, jel tako ?
  hvala unaprijed.