Kamatne stope - sve o njima i još ponešto

Kamatne stope – sve o njima i još ponešto

Savjeti / Yetunde Kristina Škorić, Mag. Oec. / 24/11/2014 / 0 komentar

Fiksne ili promjenjive kamatne stope?

Najčešća podjela kredita građana je prema namjeni i ročnosti. Krediti koji se ugovaraju na rok otplate dulji od godinu dana smatraju se dugoročnim kreditima, bilo da je riječ o nenamjenskim (gotovinski, hipotekarni, lombardni…) ili namjenskim kreditima (potrošački, stambeni, kredit za vozila…).
S obzirom na to da građani uglavnom otplaćuju dugoročne kredite, cijenu posuđivanja novca od banke u velikoj mjeri možemo iskazati kamatnom stopom.

Progreso upitnik za kredit

Članak detaljno obrađuje temu iz naslova. Ako ste samo u potrazi za najpovoljnijom kreditnom linijom i nemate vremena za čitanje, možete odmah ispuniti upitnik za kredit.

Idemo na upitnik!

Osnovno o kamatnoj stopi

Kredit se u ugovorenom razdoblju trajanja otplaćuje uz ugovorenu, nominalnu kamatnu stopu. Efektivna kamatna stopa obuhvaća širi opseg  troškova zaduživanja.

Osim nominalne kamate uključuje različite naknade koje klijent plaća banci prilikom odobrenja kredita. Način izračuna efektivne kamatne stope jedinstven je za sve banke.

Ugovaranjem duljeg roka otplate kredita smanjuje se mjesečni anuitet, ali se povećava ukupan iznos kamate koja se plaća banci.

Prikaz ukupne otplaćene kamate kroz ugovaranje različitih rokova otplate kredita. Ugovoreni iznos kredita je 60.000,00 € uz ugovorenu kamatu 5,75 % :

ROK OTPLATE IZNOS UPLAĆENE KAMATE (€)
15 2.325,60
20 3.064,40
25 3.809,00
30 4.559,12

Ugovaranjem dvostruko duljeg roka otplate kredita platiti ćete banci dvostruku kamatu, i to u slučaju ugovaranja povoljne kamatne stope.

Kamatnjaci u ponudi od 2013. godine

U ponudi banaka nalaze se krediti koje je moguće ugovoriti uz fiksnu ili promjenjivu kamatnu stopu. Fiksna kamatna stopa je nepromjenjiva za cijelo vrijeme trajanja otplate kredita.

Prema praksi uvedenoj u prvoj polovici 2013. godine promjenjiva kamatna stopa na kredite građana sastoji se od fiksnog i varijabilnog dijela.

Fiksni dio kamatne stope je nepromjenjiv za cijelo vrijeme otplate kredita. Varijabilni dio kamate ovisi o prosječnim troškovima pribave izvora novčanih sredstava banaka. Za određivanje varijabilnog dijela kamatne stope koristi se određena šestomjesečna referentna stopa. Najčešće EURIBOR ili NRS (nacionalna referentna stopa).

Euribor i NRS

NRS pokazuje prosječan trošak financiranja bankovnog sektora Hrvatske u pojedinoj valuti (HRK, EUR) na određeni rok dospijeća (3, 6 ili 12 mjeseci). Euribor predstavlja prosječni kamatnjak na nerizčne međubankovne kredite u Europi na određeni rok dospijeća.

Visina euribora na novčanom tržištu eurozone je u velikoj mjeri pod utjecajem monetarne politike Europske središnje banke.

Za banke u Hrvatskoj, a time i NRS, taj je kamatnjak važan ako izvore novčanih sredstava kojima isplaćuju kredite građanima pribavljaju zaduživanjem na novčanom tržištu eurozone. Većina ih pribavlja.

Prilikom ugovaranja kredita građani sami biraju referentnu stopu uz koju žele vezati varijabilni dio kamate.

Primjer:

Šestomjesečni EURIBOR važeći na dan 30. 6. 2014. godine iznosi 0,305 %, dok šestomjesečni NRS za EUR iznosi 2,77%.

Kamatna stopa na kredit vezan uz euribor definira se kao zbroj fiksnog dijela u visini 8,86 p.p. uvećanog za 6M EURIBOR.

Kamatna stopa na kredite vezane uz NRS definira se kao zbroj fiksnog dijela u visini 6,22 p.p. uvećanog za 6M NRS za EUR.

Ukupna trenutačna kamatna stopa za kredite vezane uz euribor iznosi 9,165 % ( odnosno 9,17 %), a za kredite vezane uz NRS 8,99 %.

Primjer:

Šestomjesečni NRS ovisi o kretanju kamate na depozite u Hrvatskoj.

Vlada, fiskalnom a HNB monetarnom politikom nastoje povećati investicije i ukupnu potrošnju građana.

Najava ukidanja državnih poticajnih sredstava (DPS) na stambenu štednju i uvođenje poreza na kamate štednje ukazuju da Vladi trenutno nije u interesu da građani štede.

Ako dođe do „bijega“ depozita iz banaka, kako bi privukle deponente banke će morati povećati kamatu. A rast kamate na depozite podrazumijeva i rast referentne nacionalne kamatne stope, a time i rast kamate na kredite.

Važno je upoznati se s omjerom fiksnog i varijabilnog dijela promjenjive kamatne stope.

Odgovara li vam fiksna ili promjenjiva kamatna stopa ?

Građani koji nisu skloni riziku svakako će odabrati fiksnu kamatnu stopu i za cijelo vrijeme otplate ugovoriti isti anuitet.

Promjenjive kamatne stope ovise o kretanjima na financijskom tržištu, točnije o kretanju referentne kamatne stope.

Pitanje je može li se predvidjeti kretanje kamatnih stopa, a samim time i visina budućih anuiteta, na dulji vremenski rok? Ugovaranje promjenjive kamatne stope svakako predstavlja određeni rizik, s obzirom na to da porastom kamatnih stopa raste i mjesečna obveza.

S druge strane referentne stope mogu postati i niže što dovodi do smanjenja kamatnjaka na kredite, a time se smanjuje i cijena kredita.

Utjecaj tečaja na anuitete

Sličan utjecaj na mjesečne obaveze po kreditnim zaduženjima ima i tečaj valute u kojoj je kredit ugovoren.

Od velike je važnosti dugoročno razmotriti kretanje određene valute na tržištu. Da se ne treba povoditi za trenutačno najpovoljnijom opcijom na tržištu, dobro je poznato iz primjera “švicaraca”.

Anuitete ćete plaćati za cijelo vrijeme trajanja roka otplate, a ne samo prvih godinu dvije.

Pregled kamatnih stopa na kunske i kredite vezane uz valutnu klauzulu (studeni, 2014.). Prikazane kamatne stope odnose se na iznos kredita od 50.000,00 HRK ugovoren na rok otplate 60 mjeseci :

NAZIV BANKE KAMATA NA KUNSKE KREDITE (%) KAMATA NA KREDITE U EURIMA (%)
ERSTE 8,99 8,3
ZABA 8,73 8,39
KENTBANK 8 7,99
SBERBANK 9 8,25

Fiksna ili akcijska kamatna stopa ?

Da se famozni “švicarac” ne bi ponovio, uvedena je dodatna mjera sigurnosti koja štiti od rasta kamatne stope u nekoj većoj mjeri.

Mjera podrazumijeva fiksiranje kretanja kamatnjaka u određenom vremenskom intervalu, te se na taj način sprječavaju znatnije oscilacije. Dakle, određeno je koliko se maksimalno i kroz koji vremenski rok može povećati kamatnjak na ugovoreni kredit.

Kad su u pitanju stambeni krediti, većina banaka u ponudi ima za početnu godinu ili dvije otplate kredita  fiksnu kamatnu stopu.

Tek nekoliko banaka u ponudi ima fiksnu kamatnu stopu na stambene kredite za cijelo ugovoreno vrijeme otplate kredita. Redovito je riječ o kraćem roku otplate.

NAZIV BANKE FIKSNA KAMATNA STOPA (%) UGOVORENI ROK OTPLATE
ERSTE 5,95 10 godina
ZABA 6 6 godina

Rizik snosi klijent

Građani moraju biti svjesni činjenice da odabirom vrste kamatnjaka preuzimaju dio rizika na sebe.

Dakle, kod odabira fiksne kamatne stope unaprijed znate koliki ćete anuitet plaćati za cijelo vrijeme otplate kredita. Smanjenje ili rast referentne stope neće imati utjecaja na vaše mjesečne obaveze.

Vaši rizici su valutna klauzula i slučaj „znatnijih promjena u državi ili na financijskom tržištu“ kada banka ipak ima pravo promijeniti fiksnu kamatnu stopu.

Kod odabira promjenjive kamatnu stopu, svaki  novi anuitet obračunava se realno prema kretanju na tržištu. U tom slučaju ne može se sa sigurnošću predvidjeti čak ni u kojim će se okvirima kamatne stope kretati.

Može doći do smanjenja referentnih stopa pa će kredit pojeftiniti, a može se dogoditi i suprotno.

Dio rizika i na bankama

Većina građana drži da banke ništa ne mijenjaju ako te ne ide u njihovu korist, te će stoga pretpostaviti da promjenjiva kamatna stopa ide u prilog jedino bankama.

U prvoj polovici 2014. postojala je znatnija razlika između kamatnih stopa na kredite koji se ugovaraju s fiksnom i promjenjivom kamatom. Ugovoreni krediti s fiksnom kamatnom stopom imali su i do 2,00 % višu nominalnu kamatu.

Pregled kamatnih stopa na kredite ugovorene uz fiksnu i promjenjivu kamatnu stopu,  vezane uz valutnu klauzulu (studeni, 2014.). Prikazane kamatne stope odnose se na iznos kredita od 50.000,00 HRK ugovoren na rok otplate 60 mjeseci :

NAZIV BANKE FIKSNA KAMATNA STOPA (HRK) PROMJENJIVA KAMATNA STOPA (HRK)
ERSTE 8,70% 8,60%
ZABA 9,10% 8,73%
SBERBANK 8,99% 8,90%

Dio ekonomskih stručnjaka drži da su promjenjive kamatne stope dobre jer štite klijente od samovolje banaka.

Obrnuto proporcionalni rizici klijenta i banaka

Banke su prije svega profitne ustanove koje imaju jako dobre analitičare. Analitičari procjenjuju rizike i nastoje predvidjeti kretanje kamatne stope. Na koji period mogu predvidjeti kretanje kamatnjaka? I oni su u tome ograničeni.

Stambene štedionice

Financijske institucije prebacile su dio rizika na učešće koje klijent stavlja prilikom ugovaranja kredita ili koje je uštedio u istima u dvije, tri ili pet godina.

Veliku prednost stambenim štedionicama predstavlja DPS. Redovito je riječ o kreditima uz valutnu klauzulu euro, a rok otplate kredita kraći je od 30 godina.

Odluka je na građanima

Daje li nam akcijska kamatna stopa prividnu sigurnost? Je li uistinu moguće razmišljati 30 godina unaprijed? Kolika će vam primanja biti za pet, deset ili više godina? Jesmo li sigurni da će kamata rasti?

Građani koji se odlučuju na ugovaranje dugoročnog kredita trebaju dobro razmisliti i procijeniti hoće li njihova primanja iz godine u godinu rasti te jesu li u mogućnosti prijevremeno otplatiti kredit.

U slučaju pozitivnog odgovora na navedena pitanja ugovaranje promjenjive kamatne stope vjerojatno predstavlja najbolji izbor.

Savjetujte se s financijskim stručnjacima koji su upoznati sa kretanjem kamatne stope u posljednjih nekoliko godina. Zajedno pokušajte odabrati najprikladnije rješenje ugovaranjem kamatnu stopu koja predstavlja najbolji izbor za vas osobno.

Autor teksta: Vera Maroshi
Image courtesy of photostock at FreeDigitalPhotos.net

Ne preplaćujte svoje kredite!

Skuplji televizor ima bolju sliku. Skuplji kredit ima veću ratu i ništa više. S Progresom štedite prije svega novac i vrijeme. Ispunite Progreso upitnik za kredit.

Idemo na upitnik

Komentari

Imate pitanje ili komentar? Tu smo!